Kainuun sote 2.7.2021: Kajaani on edelleen koronan kiihtymisvaiheessa

Kainuun sote 2.7.2021: Kajaani on edelleen koronan kiihtymisvaiheessa

Ka­jaa­ni on pai­kal­lis­ten ry­väs­ty­mien vuok­si edel­leen ko­ro­nan kiih­ty­mis­vai­hees­sa, muun maa­kun­nan ol­les­sa pe­rus­ta­sol­la. Ko­ro­nan il­maan­tu­vuus Kai­nuus­sa on edel­leen kor­kea 51.4/100 000/14 vrk. Uu­sia tar­tun­to­ja on ol­lut ku­lu­neen vii­kon ai­ka­na yh­teen­sä 10. Näis­tä vii­mei­set kak­si to­det­tiin tors­tai­na 1.7.2021 jo ka­ran­tee­nis­sa ole­vien pii­ris­tä. Po­si­tii­vis­ten tes­tien osuus ko­ro­na­tes­teis­tä on 0.8 % vii­kol­la 26. To­de­tut tar­tun­nat on saa­tu vii­kol­la 26 jäl­ji­tet­tyä 100 %:sti. Kai­nuus­sa on täl­lä het­kel­lä ka­ran­tee­nis­sa 110 hen­ki­löä.

Kol­me Pie­ta­ris­sa käy­nyt­tä kai­nuu­lais­ta jal­ka­pal­lo­tu­ris­tia on Kai­nuun so­ten tie­dos­sa ja maa­han­tu­lo­tes­tien pii­ris­sä. Ka­ran­tee­niin aset­ta­mi­nen on to­teu­tet­tu nor­maa­lis­sa jär­jes­tyk­ses­sä ja tes­tit ovat tois­tai­sek­si ol­leet ne­ga­tii­vi­sia. Del­ta­va­riant­tia ei vie­lä tois­tai­sek­si ole kai­nuu­lai­sis­ta näyt­teis­tä to­det­tu.

So­siaa­li­nen ak­tii­vi­suus, tur­va­vä­lien puut­tu­mi­nen ja mas­kit­to­muus joh­ta­vat tar­tun­ta­ket­jui­hin, jot­ka ei­vät ole ra­joi­tuk­sin ja suo­si­tuk­sin py­säy­tet­tä­vis­sä. Vaik­ka val­ta­kun­nal­li­ses­ti ra­joi­tuk­sia on­kin jo osit­tain pu­ret­tu, va­ro­toi­mia ja suo­si­tuk­sia on edel­leen syy­tä nou­dat­taa. Kai­nuun ja Ka­jaa­nin il­maan­tu­vuus­lu­ku on täl­lä het­kel­lä Suo­men suu­rin.

On syy­tä muis­taa, et­tä kah­teen­kin ker­taan ro­ko­tet­tu voi sai­ras­tua ko­ro­na­vi­ruk­seen ja le­vit­tää tau­tia edel­leen. Tä­män vuok­si myös kah­teen­kin ker­taan ro­ko­tet­tu­jen tu­lee huo­leh­tia suo­si­tus­ten nou­dat­ta­mi­ses­ta. 

Ko­ko Kai­nuus­sa on voi­mas­sa seu­raa­vat suo­si­tuk­set:

  • Mas­ki­suo­si­tus on voi­mas­sa kai­kis­sa oman per­heen ul­ko­puo­li­sis­sa lä­hi­kon­tak­teis­sa
  • Hy­väs­tä kä­si­hy­gie­nias­ta huo­leh­ti­mi­nen
  • Lä­hi­kon­tak­tien vält­tä­mi­nen ja riit­tä­vän tur­va­vä­lin pi­tä­mi­nen
  • Ka­jaa­niin suun­tau­tu­vaa mat­kai­lua ei suo­si­tel­la, mi­kä­li sii­hen liit­tyy mat­ka­seu­rueen ul­ko­puo­li­sia kon­tak­te­ja
  • Ka­jaa­nis­ta suun­tau­tu­vaa mat­kai­lua ei suo­si­tel­la, mi­kä­li sii­hen liit­tyy mat­ka­seu­rueen ul­ko­puo­li­sia kon­tak­te­ja
  • Kai­nuun so­ten suo­si­tus on näi­den li­säk­si Ka­jaa­nin kau­pun­gin alueel­la, et­tä ylei­sö­ti­lai­suuk­sia jär­jes­tet­täes­sä edel­ly­te­tään, et­tä asiak­kai­den ja toi­min­taan osal­lis­tu­vien se­kä seu­ruei­den on to­sia­sial­li­ses­ti mah­dol­lis­ta vält­tää lä­hi­kon­tak­ti toi­siin­sa ja tur­val­li­suus voi­daan var­mis­taa nou­dat­taen ope­tus- ja kult­tuu­ri­mi­nis­te­riön ja Ter­vey­den ja hy­vin­voin­nin lai­tok­sen 31.5.2021 an­ta­maa oh­jet­ta ( https://bit.ly/3zPUyG8 ).

Kai­nuun so­te ke­hot­taa ha­keu­tu­maan ko­ro­na­tes­tiin ma­ta­lal­la kyn­nyk­sel­lä. Ajan­va­raus oma­so­te –pal­ve­lun kaut­ta tai soit­ta­mal­la 040 165 0020. Ko­ro­na­tes­tin tu­los­ta tu­lee odot­taa ko­to­na. Ko­ro­na­vil­kun käyt­töä suo­si­tel­laan edel­leen.

Kainuun soten tiedote 2.7.2021:
https://sote.kainuu.fi/uutiset/kajaani-on-edelleen-koronan-kiihtymisvaiheessa

Takaisin uutisiin