Kainuun sote 2.6.: Kainuussa koronatilanne rauhallinen – kokoontumisrajoitukset poistetaan

Kainuun sote 2.6.: Kainuussa koronatilanne rauhallinen – kokoontumisrajoitukset poistetaan

Poh­jois-Suo­men alue­hal­lin­to­vi­ras­to (PSA­VI) on ku­mon­nut Kai­nuun alueen ylei­siä ti­lai­suuk­sia ja ko­kouk­sia kos­ke­vat ko­koon­tu­mis­ra­joi­tuk­set. Vaik­ka ko­koon­tu­mi­sia ei enää ra­joi­te­ta, tu­lee ti­lai­suuk­sis­sa nou­dat­taa edel­leen tar­tun­ta­lain mu­kai­sia hy­gie­nia­käy­tän­tö­jä ku­ten mm. mah­dol­li­suus kä­sien puh­dis­ta­mi­seen, riit­tä­vien etäi­syyk­sien yl­lä­pi­to se­kä ti­lo­jen ja pin­to­jen puh­dis­ta­mi­nen. Alue­hal­lin­to­vi­ras­to jär­jes­tää huo­men­na 3.6. verk­ko­ti­lai­suu­den ta­pah­tu­ma­jär­jes­tä­jil­le asiaan liit­ty­vis­sä ky­sy­myk­sis­tä; ti­lai­suu­den nau­hoi­te on kat­sel­ta­vis­sa myös myö­hem­min.

PSA­VI ko­ros­taa jo­kai­sen vas­tuul­lis­ta toi­min­taa ja an­net­tu­jen tur­val­li­suu­soh­jei­den ja suo­si­tus­ten nou­dat­ta­mis­ta, jot­ta ke­hi­tys ei kään­ny huo­nom­paan suun­taan. Alue­hal­lin­to­vi­ras­to voi an­taa myö­hem­min uu­sia ra­joit­ta­mis­pää­tök­siä, mi­kä­li epi­de­mia­ti­lan­ne hei­ken­tyy.

Maa­han­tu­li­joi­den pa­kol­li­set ter­veys­tar­kas­tuk­set Var­tiuk­sen ra­ja­ny­li­tys­pai­kal­la jat­ku­vat 30.6. saak­ka.

Kai­nuun alueel­la voi­mas­sa ovat voi­mas­sa seu­raa­vat suo­si­tuk­set ja oh­jeet:

  • Ylei­nen mas­ki­suo­si­tus yli 12-vuo­tiail­le
  • Ylei­nen etä­työ­suo­si­tus on, ei etäo­pe­tus­suo­si­tus­ta
  • Ko­ti­maan mat­kai­lus­sa tu­lee nou­dat­taa tur­va­vä­le­jä, huo­leh­tia kä­si­hy­gie­nias­ta se­kä käyt­tää mas­ke­ja mi­kä­li tur­va­vä­lit ei­vät to­teu­du.
  • Ul­ko­maan­mat­kai­lu tu­lee ra­joit­taa vain vält­tä­mät­tö­mään.
  • Yk­si­tyis­ti­lai­suuk­sis­sa vah­va suo­si­tus nou­dat­taa tur­vae­täi­syyk­siä ja hy­gie­nia­käy­tän­tö­jä. Yk­si­tyi­siä juh­lia suo­si­tel­laan jär­jes­tet­tä­vän mah­dol­li­sim­man pie­ni­muo­toi­si­na ja vält­tä­mään lä­hi­kon­tak­te­ja.
  • Ko­ro­na­tes­tiin tu­lee edel­leen ha­keu­tua ma­ta­lal­la kyn­nyk­sel­lä. Li­säk­si suo­si­tel­laan Ko­ro­na­vil­kun käyt­tä­mis­tä äly­pu­he­li­mes­sa.

Hy­ryn­sal­men ko­ro­na­ryp­pääs­sä on to­det­tu yk­si po­si­tii­vi­nen tes­ti­tu­los ka­ran­tee­nis­sa aiem­min ol­leel­la hen­ki­löl­lä. Tar­tun­ta­ket­jun osal­ta ti­lan­teen ole­te­taan ko­ko­nai­suu­des­saan ole­van ohi en­si vii­kon ku­lues­sa.

Ko­ro­na­vi­ruk­sen il­maan­tu­vuus Kai­nuus­sa on 9,7 (per 100 000 as / 14 vrk). Po­si­tii­vis­ten tes­tien osuus kai­kis­ta ote­tuis­ta näyt­teis­tä vii­kol­la 21 oli 0,2 %.

Ko­ro­na­ro­ko­tus­ten ot­ta­mi­nen on tär­keää pan­de­mian ra­joit­ta­mi­sek­si

Kai­nuus­sa ko­ro­na­ro­ko­tus­ten en­sim­mäi­sen an­nok­sen on saa­nut 55 % yli 16-vuo­tiais­ta. ”Ro­ko­tus­kat­ta­vuus yli 60-vuo­tiail­la on erit­täin hy­vä. Suo­mes­sa on viit­tei­tä sii­tä, et­tä nuo­rem­mat ikä­luo­kat ei­vät ota ro­kot­tei­ta yh­tä in­nok­kaas­ti. Pan­de­mia tu­lee jat­ku­maan pit­kään, vaik­ka nyt ti­lan­ne on­kin meil­lä pa­rem­pi. Ro­ko­tuk­set ovat kui­ten­kin ai­noa kei­no, jol­la pääs­tään koh­ti nor­maa­lim­paa”, to­teaa Kai­nuun so­ten pan­de­mia­pääl­lik­kö Ol­li-Pek­ka Kouk­ka­ri.

Ko­ro­na­ro­ko­tus­ten ajan­va­raus­vuo­ros­sa ovat 40 - 50 -vuo­tiaat se­kä kaik­ki tä­tä van­hem­pien ikä­luok­kien ja 16 vuot­ta täyt­tä­nei­den ris­ki­ryh­miin kuu­lu­vien vie­lä ro­kot­ta­mat­to­mat kai­nuu­lai­set. Ajan voi va­ra­ta Oma­so­ten verk­ko­pal­ve­lus­ta (oma­so­te.kai­nuu.fi).

Va­raus- ja muut oh­jeet on koot­tu Kai­nuun so­ten in­fo­si­vul­le so­te.kai­nuu.fi/ko­ro­na­ro­ko­tuk­set.  Ajan­va­raus­nu­me­ros­sa 044 709 3788 ei täl­lä het­kel­lä ole ruuh­kaa.

Ro­ko­tuk­set laa­je­ne­vat pian kai­kil­le yli 16-vuo­tiail­le

Kan­sal­li­set ko­ro­na­ro­ko­tus­to­dis­tuk­set on saa­ta­vil­la Oma­kan­ta-pal­ve­lus­ta. Ro­ko­tus­to­dis­tus kor­vau­tuu ke­sän ai­ka­na EU:n ko­ro­na­pas­sil­la, jon­ka avul­la voi to­dis­taa ro­ko­tus­suo­jan esi­mer­kik­si mat­kai­lua var­ten.

Kai­nuus­sa val­mis­tau­du­taan avaa­maan ajan­va­raus lä­hi­viik­koi­na kai­kil­le yli 16-vuo­tiail­le. Ro­ko­tuk­sia jat­ke­taan ko­ko ke­sän, ja en­sim­mäi­sen ro­ko­tus­kier­rok­sen odo­te­taan val­mis­tu­van syys­kuun ai­ka­na. Suo­mes­sa val­mis­tel­laan par­hail­laan ko­ro­na­ro­ko­tu­soh­jel­man laa­jen­ta­mis­ta 12–15 -vuo­tiail­le. Asias­ta odo­te­taan li­sä­tie­to­ja ke­sä­kuun ai­ka­na.

 

Li­sä­tie­dot: Pan­de­mia­pääl­lik­kö Ol­li-Pek­ka Kouk­ka­ri 044 797 4668

Kainuun soten 2.6.2021 tiedote: https://sote.kainuu.fi/uutiset/kainuussa-koronatilanne-rauhallinen-kokoontumisrajoitukset-poistetaan

Takaisin uutisiin