Kainuun sote 2.12.: Uusia tartuntoja 22 – Hyrynsalmella ja Suomussalmella kouluissa poikkeusjärjestelyitä

Kainuun sote 2.12.: Uusia tartuntoja 22 – Hyrynsalmella ja Suomussalmella kouluissa poikkeusjärjestelyitä

Kai­nuus­sa on to­det­tu 1.12. ja 2.12. yh­teen­sä 22 uut­ta ko­ro­na­tar­tun­taa. Mää­rä on enem­män kuin vii­me vii­kol­la yh­teen­sä. To­det­tu­ja ta­pauk­sia on se­kä Ka­jaa­nis­sa, Suo­mus­sal­mel­la, Hy­ryn­sal­mel­la ja Sot­ka­mos­sa.

Suo­mus­sal­men lu­kios­sa, Hy­ryn­sal­men kir­kon­ky­län yh­te­näis­kou­lus­sa se­kä Moi­sion­vaa­ran kou­lus­sa on to­det­tu yh­teen­sä 5 tar­tun­taa. Nä­mä liit­ty­vät sa­maan ryp­pää­seen, jos­sa tie­dos­sa on myös vii­si muu­ta po­si­tii­vi­sen ko­ro­na­näyt­teen an­ta­nut­ta. Ta­pauk­seen liit­tyy laa­jo­ja al­tis­tu­mi­sia ja tar­tun­nan­jäl­ji­tys on edel­leen käyn­nis­sä.

Moi­sio­vaa­ran kou­lu ja Hy­ryn­sal­men yh­te­näis­kou­lu ovat va­ro­toi­me­na etäo­pe­tuk­ses­sa huo­men­na per­jan­tai­na 3.12. se­kä tiis­tai­na ja kes­ki­viik­ko­na 7.-8.12. Suo­mus­sal­men lu­kion huo­mi­ses­sa lak­kiais­juh­las­sa nou­da­te­taan eri­tyi­siä va­ro­toi­mia kou­lun oh­jeis­tuk­sen mu­kai­ses­ti.

Op­pi­lai­den van­hem­mil­le jär­jes­te­tään il­lan ai­ka­na in­fo­ti­lai­suus etäyh­tey­del­lä.

Kai­nuun so­te tie­dot­taa asias­ta seu­raa­van ker­ran per­jan­tain ku­lues­sa.

 

Li­sä­tie­to­ja:

Kai­nuun so­ten pan­de­mia­pääl­lik­kö Lea Käs­mä-Ron­kai­nen 044 7970 655
Hy­ryn­sal­men kun­nan­joh­ta­ja Hei­mo Ke­rä­nen 044 7104 400 ja si­vis­tys­joh­ta­ja Ve­li-Pek­ka Mä­ke­läi­nen 044 7104 410
Suo­mus­sal­men kun­nan­joh­ta­ja Er­no Heik­ki­nen 044 777 3344 ja si­vis­tys­joh­ta­ja Tee­mu Pii­rai­nen 040 688 4545

Kainuun soten 2.12.2021 tiedote

Takaisin uutisiin