Kainuun sote 19.8.: Tartuntojen kasvu jatkuu – useita koululuokkia altistunut

Kainuun sote 19.8.: Tartuntojen kasvu jatkuu – useita koululuokkia altistunut

Kes­ki­viik­ko­na uu­sia ko­ro­na­tar­tun­to­ja on Kai­nuus­sa to­det­tu yh­teen­sä 31. Tar­tun­nan­jäl­ji­tys on ruuh­kau­tu­nut ja al­tis­tu­nei­den ta­voit­ta­mi­ses­sa on vii­vei­tä. Myös ko­ro­na­tes­tauk­ses­sa on ajoit­tain vii­vet­tä.

Ka­jaa­nis­sa Se­mi­naa­rin kou­lun il­ta­päi­vä­ryh­mäs­sä kah­dek­san op­pi­las­ta on ase­tet­tu ka­ran­tee­niin ei­len to­det­tuun tar­tun­taan liit­tyen.

Kuh­mon Tuu­pa­lan kou­lus­sa yh­den 6-luo­kan op­pi­laat ovat 16. - 17.8. al­tis­tu­neet ko­ro­na­tar­tun­nal­le ja hei­dät on ase­tet­tu ka­ran­tee­niin. Op­pi­lai­den van­hem­mil­le on pi­det­ty in­fo­ti­lai­suus ei­len. Myös Tuu­pa­lan esi­kou­lu- se­kä aa­mun var­hais­kas­va­tus­ryh­mäs­sä on al­tis­tu­nei­ta lap­sia ja ai­kui­sia, jot­ka tul­laan pääo­sin aset­ta­maan ka­ran­tee­niin.

Sot­ka­mon Kon­tin­joen kou­lus­sa 49 op­pi­las­ta se­kä val­tao­sa hen­ki­lö­kun­nas­ta on ase­tet­tu ka­ran­tee­niin 16. - 17.8. ta­pah­tu­neen al­tis­tu­mi­sen joh­dos­ta. Kou­lu siir­tyy etäo­pe­tuk­seen 27.8 saak­ka. Huol­ta­jia on tie­do­tet­tu ti­lan­tees­ta.

Mah­dol­li­sia mui­ta al­tis­tu­mis­paik­ko­ja päi­vi­te­tään so­ten verk­ko­si­vuil­le so­te.kai­nuu.fi/al­tis­tu­mis­pai­kat.

Ris­ti­jär­vel­le si­joi­te­tut ul­ko­maa­lai­set mar­jan­poi­mi­jat on tes­tat­tu. Uu­sia tar­tun­to­ja to­det­tiin 16 poi­mi­jal­la. Tar­tun­nan saa­neet poi­mi­jat on mää­rät­ty eris­tyk­seen ny­kyi­siin asun­toi­hin­sa. Ne­ga­tii­vi­sen tes­ti­tu­lok­sen saa­neet poi­mi­jat tes­ta­taan en­nen ka­ran­tee­nin päät­ty­mis­tä.

Kai­nuun il­maan­tu­vuus on nyt 158,3 / 100 000 / 14 vrk. Alueel­la oles­ke­le­vien ul­ko­maa­lais­ten tar­tun­nat kir­jau­tu­vat käy­tän­nös­sä tes­ti­paik­ka­kun­nil­le, jo­ten näi­den tar­tun­to­jen osuus nos­taa edel­leen maa­kun­nan il­maan­tu­vuus­lu­kua.

Oh­jei­den nou­dat­ta­mi­nen ja ro­ko­tus­kat­ta­vuu­den li­sää­mi­nen erit­täin tär­keää

Ko­ro­na­vi­ruk­sen il­maan­tu­vuus Kai­nuus­sa jat­kaa kas­vuaan. Sa­mal­la, kun yh­teis­kun­taa ava­taan ja ra­joi­tuk­sia osit­tain pu­re­taan, jat­ke­taan edel­leen tar­tun­ta­tau­ti­lain mu­kais­ta tor­jun­ta­työ­tä. Laa­jo­jen sul­ku­toi­mien si­jaan tär­keim­mät kei­not ovat kas­vo­mas­kien käyt­tö, lä­hi­kon­tak­tien ra­joit­ta­mi­nen, ko­ro­na­tes­taus se­kä ro­ko­tuk­set.

Kai­nuun so­ten pan­de­mia­pääl­lik­kö Ol­li-Pek­ka Kouk­ka­ri: ”Jäl­ji­tyk­sen pe­rus­teel­la las­ten tar­tun­nat saa­daan ai­kui­sil­ta, jo­ten edel­leen on syy­tä nou­dat­taa kaik­kia an­net­tu­ja oh­jei­ta. Kou­luis­sa ja op­pi­lai­tok­sis­sa to­de­tut tar­tun­nat osoit­ta­vat kuin­ka tär­keää ro­ko­tus­suo­ja on. Olem­me nyt ti­lan­tees­sa, jos­sa van­hem­pi väes­tö on ro­kot­teen an­sios­ta hy­vin suo­jat­tu. Mut­ta työi­käis­ten ja nuor­ten tar­tun­to­jen ai­heut­ta­ma hait­ta yh­teis­kun­nal­le on mer­kit­tä­vä, kun sa­to­ja ih­mi­siä täy­tyy mää­rä­tä ka­ran­tee­niin. Täy­sin ei voi­da sul­kea pois va­ka­van sai­ras­tu­mi­sen ris­kiä nuo­rem­mil­la­kaan.” 

Ko­ro­na­ro­ko­tuk­set käyn­nis­sä myös nuo­ril­le – oi­kean tie­don vä­lit­tä­mi­nen kes­keis­tä

12 vuot­ta täyt­tä­nei­den kai­nuu­lais­ten ro­ko­tuk­set ovat käyn­nis­ty­neet ja jat­ku­vat lä­hi­viik­ko­jen ai­ka­na. Li­sä­tie­to­ja on jaet­tu suo­raan op­pi­lail­le ja hei­dän huol­ta­jil­leen. Li­säk­si oh­jeet on saa­ta­vis­sa myös Kai­nuun so­ten verk­ko­si­vuil­ta.

Ko­ro­na­ro­ko­tus­ten kat­ta­vuu­den pa­ran­ta­mi­nen eri­tyi­ses­ti nuor­ten ikä­luok­kien osal­ta on kes­keis­tä, jot­ta pan­de­mia­ra­joi­tuk­sia voi­daan pur­kaa.

Kai­nuun so­te muis­tut­taa, et­tä eri­tyi­ses­ti in­ter­ne­tis­sä le­viä­vien hu­hu­jen ja pe­rät­tö­mien tie­to­jen mää­rä on val­ta­va. Eten­kin ai­kui­sil­ta toi­vo­taan nyt malt­tia ja vas­tuul­li­suut­ta, jot­ta ko­ro­na­ti­lan­ne saa­daan mah­dol­li­sim­man pian hal­lin­taan. Esi­mer­kik­si ko­ro­na­ro­kot­tei­siin liit­ty­vien väit­tei­den ja us­ko­mus­ten si­jaan löy­tyy tut­kit­tua tie­toa, jo­ta ter­veys­vi­ra­no­mai­set nou­dat­ta­vat lää­ke­tie­teel­li­sen hoi­don pe­rus­ta­na.

Li­sä­tie­dot:

Pan­de­mia­pääl­lik­kö Ol­li-Pek­ka Kouk­ka­ri 044 797 4668
Kuh­mon kau­pun­gin­joh­ta­ja Tyt­ti Määt­tä 044 7255 220
Sot­ka­mon kun­nan­joh­ta­ja Mi­ka Kil­pe­läi­nen 044 750 211

 

https://sote.kainuu.fi/uutiset/tartuntojen-kasvu-jatkuu-useita-koululuokkia-altistunut

Takaisin uutisiin