Kainuun sote 19.7.: Viisi uutta koronatartuntaa - Rokotukset nyt myös 12–15 -vuotiaiden riskiryhmiin kuuluville

Kainuun sote 19.7.: Viisi uutta koronatartuntaa - Rokotukset nyt myös 12–15 -vuotiaiden riskiryhmiin kuuluville

Vii­si uut­ta ko­ro­na­tar­tun­taa sun­nun­tail­ta

Sun­nun­tai­na on to­det­tu vii­si uut­ta ko­ro­na­tar­tun­taa, jot­ka ovat kaik­ki Ka­jaa­nis­sa. Näi­hin liit­tyen lä­hes kol­me­kym­men­tä hen­ki­löä on mää­rät­ty ka­ran­tee­niin. Tar­tun­nan­jäl­ji­tys on edel­leen kes­ken. Ko­ro­nan il­maan­tu­vuus Kai­nuus­sa on 68,1 / 100 000 as / 14 vrk. Eris­tyk­ses­sä ko­ro­na­tar­tun­nan ta­kia on täl­lä het­kel­lä 33 ja al­tis­tu­mi­sen vuok­si ka­ran­tee­nis­sa on 165 kai­nuu­lais­ta.

Ris­ki al­tis­tua tar­tun­nal­le on ko­hon­nut, jo­ten va­roi­met ylei­sil­lä pai­koil­la ja lä­hi­kon­tak­teis­sa ovat tar­peen. Mah­dol­li­sia al­tis­tu­mi­sia on vii­kon ku­lues­sa tul­lut tie­toon työ­pai­koil­la, kau­pois­sa se­kä yk­si­tyi­sis­sä tai muis­sa pie­neh­kois­sä ti­lai­suuk­sis­sa.

”Ra­vin­to­lois­sa tai suu­ris­sa ylei­sö­ta­pah­tu­mis­sa suo­ria tar­tun­to­ja ei nyt ole tie­dos­sa. Tä­mä voi ker­toa sii­tä, et­tä jär­jes­tä­jien vas­tuu ja oh­jeis­tuk­set toi­mi­vat, kun ih­mi­set tie­dos­ta­vat ris­kin pa­rem­min. Epä­vi­ral­li­sis­sa tai ar­ki­sis­sa koh­taa­mi­sis­sa suo­jau­tu­mi­nen il­mei­ses­ti unoh­tuu, vaik­ka kon­tak­tit voi­vat ol­la tii­viim­piä­kin”, ar­vioi Tuo­mo Ero­la Kai­nuun so­tes­ta.

Kai­nuun tar­tun­nan­jäl­ji­tyk­seen on vii­kon­lop­pu­na li­sät­ty hen­ki­lös­töä ja vii­vet­tä on saa­tu ku­rot­tua kiin­ni. Edel­leen al­tis­tu­mis­ten sel­vit­tä­mi­nen on hi­das­ta suur­ten ta­paus­mää­rien ja kon­tak­tien vuok­si. ”Tal­vel­la ta­pauk­set oli­vat pää­sään­töi­ses­ti sel­keäs­ti ra­jat­ta­vis­sa. Ke­säl­lä ih­mis­ten liik­ku­vuus on ai­van eri luok­kaa, jo­ka vai­keut­taa jäl­ji­tys­työ­tä”, jat­kaa vs. pan­de­mia­pääl­lik­kö Ero­la.

Kai­nuun so­te oh­jeis­taa hen­ki­löi­tä, jot­ka epäi­le­vät al­tis­tu­neen­sa ko­ro­na­tar­tun­nal­le, va­raa­maan tes­tia­jan ja vält­tä­mään omaeh­toi­ses­ti kon­tak­te­ja kun­nes tes­ti­tu­los on sel­vil­lä. Tes­tia­jan voi va­ra­ta it­se Oma­so­ten kaut­ta. Tes­tauk­ses­sa on vii­vet­tä suur­ten tes­ti­mää­rien vuok­si.

Ko­ro­na­ti­lan­ne hei­ken­ty­nyt ko­ko maas­sa

Ko­ro­nan il­maan­tu­vuus on nous­sut usei­ta viik­ko­ja Suo­mes­sa ja useis­sa muis­sa mais­sa. Her­kem­min le­viä­vän del­ta-muun­nok­sen osuus tut­ki­tuis­ta näyt­teis­tä on yli 80 %. Ter­vey­den ja hy­vin­voin­nin lai­tok­sen mu­kaan sai­raa­la­hoi­don tar­ve ei ole kas­va­nut, vaik­ka näi­den en­nus­te­taan hie­man nou­se­van lä­hiai­koi­na. Kuol­lei­suus on hy­vin ma­ta­la.

Va­ka­van ko­ro­na­tau­din ris­ki­ryh­mät on jo kat­ta­vas­ti ro­ko­tet­tu, jo­ten vi­ruk­sen le­viä­mi­nen kes­kit­tyy nyt eri­tyi­ses­ti 15 - 25 -vuo­tiai­siin. Tä­män vuok­si va­ro­toi­met ovat eri­tyi­sen tar­peel­li­sia nuor­ten kes­kuu­des­sa.

Ro­ko­tuk­set jat­ku­vat – nyt au­ki myös 12 – 15 -vuo­tiai­den ris­ki­ryh­mil­le

Kai­nuus­sa 25 - 35 -vuo­tiais­ta on yh­teen ker­taan ro­ko­tet­tu noin 40 %, 25 - 29 -vuo­tiais­ta 30 % ja al­le 20 -vuo­tiais­ta hie­man yli 10 %. Suo­mes­sa ro­ko­te­kat­ta­vuu­des­sa on ero­ja eri ikä­ryh­mien vä­lil­lä joh­tuen eri­tah­ti­ses­ta käyn­nis­ty­mi­ses­tä se­kä val­mis­tei­den saa­ta­vuu­des­ta. Tie­dos­sa ei ole ro­kot­tei­den val­ta­kun­nal­lis­ta uus­ja­koa, ei­kä myös­kään esi­mer­kik­si poh­joi­sen er­va-alueen kes­ken ole suun­ni­tel­tu toi­mia aluei­den ver­ra­ten sa­man­kal­tais­ten ti­lan­tei­den vuok­si ja ro­ko­tus­ten jat­ku­mi­sen var­mis­ta­mi­sek­si.

Kai­nuus­sa ovat edel­leen käyn­nis­sä aiem­min ro­ko­tet­tu­jen te­hos­tean­nok­set, joi­hin me­nee suu­rin osa käy­tet­tä­vis­tä ole­vis­ta val­mis­teis­ta. Esi­mer­kik­si ku­lu­val­la ja ensi vii­kol­la Kai­nuus­sa an­ne­taan yhteensä lä­hes 5500 te­hos­tean­nos­ta, jot­ka aut­ta­vat mer­kit­tä­väl­lä ta­val­la väes­tön ro­ko­te­suo­jaan myös vi­rus­muun­nok­sia vas­taan.

Ai­ko­ja on va­rat­ta­vis­sa myös en­sim­mäi­siin ro­ko­tuk­siin ja nii­tä li­sä­tään elo­kuun ai­ka­na.

Kai­nuus­sa ko­ro­na­ro­ko­tuk­set ovat nyt avoin­na myös 12 - 15 -vuo­tiai­den ris­ki­ryh­mil­le. Ris­ki­ryh­mät ovat sa­mat kuin aiem­min ai­kui­sil­le. Alai­käis­ten ajan­va­raus ta­pah­tuu pu­he­li­mit­se (044 709 37 88). Li­sä­tie­to­ja asias­ta so­te.kai­nuu.fi/ko­ro­na­ro­ko­tuk­set.

Muis­ta

  • Säi­ly­tä tur­va­vä­li tai käy­tä kas­vo­mas­kia kai­kis­sa ko­din ul­ko­puo­li­sis­sa lä­hi­kon­tak­teis­sa
  • Jos sai­ras­tut tai al­tis­tut, vel­vol­li­suu­te­si on aut­taa vi­ra­no­mai­sia an­ta­mal­la tie­to­ja jäl­ji­tys­tä var­ten
  • Eris­tys tai ka­ran­tee­ni ei ole va­paaeh­toi­nen, vaan lail­la sää­det­ty va­ro­toi­mi, jo­ta tu­lee eh­dot­to­mas­ti nou­dat­taa
  • Ot­ta­mal­la ko­ro­na­ro­kot­teen omal­la vuo­rol­la­si suo­jaat it­se­si ja lä­hei­se­si mah­dol­li­ses­ti va­ka­val­ta sai­ras­tu­mi­sel­ta.
  • Ko­ro­na­tes­taus ajan­va­rauk­sel­la KAKS:ssa päi­vit­täin (en­si­si­jai­ses­ti Oma­so­ten kaut­ta tai 040 165 0020), kun­tien ter­vey­sa­se­mil­la au­kio­loai­ko­jen mu­kaan (li­sä­tie­dot so­te.kai­nuu.fi/ko­ro­nain­fo)

 

Li­sä­tie­dot: vs. pan­de­mia­pääl­lik­kö Tuo­mo Ero­la 044 797 487

 

Kainuun soten 19.7.2021 tiedote: https://sote.kainuu.fi/uutiset/viisi-uutta-koronatartuntaa-rokotukset-nyt-myos-12-15-vuotiaiden-riskiryhmiin-kuuluville

Takaisin uutisiin