Kainuun sote 19.5.: Yksi uusi tartunta, Kainuu perustasolla, uusia Thl:n ohjeita

Kainuun sote 19.5.: Yksi uusi tartunta, Kainuu perustasolla, uusia Thl:n ohjeita

Hy­ryn­sal­mel­la yk­si uu­si tar­tun­ta

Hy­ryn­sal­men ko­ro­na­ryp­pääs­sä on ei­len to­det­tu yk­si tar­tun­ta ja vii­si ka­ran­tee­ni­mää­räys­tä. Sai­ras­tu­nut oli jo aiem­min ka­ran­tee­nis­sa. To­det­tu­ja tar­tun­to­ja on yh­teen­sä 13 ja ka­ran­tee­nis­sa täl­lä het­kel­lä 66. Kou­lui­käi­set al­tis­tu­neet ovat tes­tat­tu ja ka­ran­tee­nis­sa, ei­kä kou­lu­lais­ten jou­kos­sa ole sai­ras­tu­nei­ta.

Pe­rus­ta­son oh­jeet voi­mas­sa

Kai­nuun il­maan­tu­vuus on täl­lä het­kel­lä 18 (per 100 000 asu­kas­ta / 14vrk). Tes­te­jä on vii­kol­la 19 otet­tu 1100 kpl, jois­ta 0,5 % po­si­tii­vi­sia. Kaik­ki tar­tun­nat ovat jäl­ji­tet­tä­vis­sä, ei­kä sai­raa­la­hoi­dos­sa ole ko­ro­na­po­ti­lai­ta. Ko­ro­na­koor­di­naa­tio­ryh­mä on to­den­nut Kai­nuun ole­van edel­leen pe­rus­ta­sol­la.

Kai­nuus­sa voi­daan jär­jes­tää enin­tään 50 hen­ki­lön ylei­sö­ti­lai­suuk­sia ja ylei­siä ko­kouk­sia edel­lyt­täen, et­tä niis­sä voi­daan var­mis­taa tar­tun­ta­tau­ti­lain tur­val­li­suus­vel­voit­teet. Koor­di­naa­tio­ryh­mä suo­sit­taa alue­hal­lin­to­vi­ras­tol­le, et­tä jat­kos­sa ylei­sö­ti­lai­suuk­sis­sa yli 50 hen­ki­lön ra­joi­tus voi­tai­siin ylit­tää, mi­kä­li to­sia­sial­li­ses­ti ter­veys­tur­val­li­suus voi­daan var­mis­taa. PSA­VI päät­tä­nee asias­ta ku­lu­val­la vii­kol­la.

Voi­mas­sa ovat edel­leen seu­raa­vat suo­si­tuk­set ja oh­jeet:

  • Ylei­nen mas­ki­suo­si­tus yli 12-vuo­tiail­le
  • Ylei­nen etä­työ­suo­si­tus on, ei etäo­pe­tus­suo­si­tus­ta
  • Suo­si­tus vält­tää maa­kun­ta­ra­jat ylit­tä­vää mat­kus­ta­mis­ta. Ul­ko­maan­mat­kai­lu tu­lee ra­joit­taa vain vält­tä­mät­tö­mään
  • Al­le 12-v ryh­mä­toi­min­nas­sa ei ole ra­joi­tus­suo­si­tuk­sia, muil­le suo­si­tel­laan enin­tään 50 hen­ki­lön ryh­miä
  • Yk­si­tyis­ti­lai­suuk­sis­sa vah­va suo­si­tus nou­dat­taa tur­vae­täi­syyk­siä ja hy­gie­nia­käy­tän­tö­jä. Yk­si­tyi­siä juh­lia suo­si­tel­laan jär­jes­tet­tä­vän mah­dol­li­sim­man pie­ni­muo­toi­si­na ja vält­tä­mään lä­hi­kon­tak­te­ja.
  • Ko­ro­na­tes­tiin tu­lee edel­leen ha­keu­tua ma­ta­lal­la kyn­nyk­sel­lä. Li­säk­si suo­si­tel­laan Ko­ro­na­vil­kun käyt­tä­mis­tä äly­pu­he­li­mes­sa.

”Hy­ryn­sal­men ta­paus näyt­tää ole­van ra­jat­tu yk­sit­täi­nen, vaik­ka­kin pai­kal­li­ses­ti iso tar­tun­ta­ry­päs. Muil­ta osin maa­kun­nan ti­lan­ne on en­nal­laan, ei­kä ole syy­tä muut­taa oh­jeis­tuk­sia. Mut­ta ku­ten aiem­min­kin to­det­tu, ti­lan­ne jat­ku­nee täl­lai­se­na, et­tä ajoit­tain tar­tun­to­ja nou­see enem­män”, to­teaa Kai­nuun so­ten pan­de­mia­pääl­lik­kö Ol­li-Pek­ka Kouk­ka­ri.

 

Oh­jei­ta ke­vään juh­liin

Kou­lu­jen päät­tä­jäi­siin, val­mis­tu­jais­juh­liin tai rip­pi­juh­liin an­ne­taan jo tut­tu­ja oh­jei­ta. Juh­la­ti­lai­suu­det ko­koa­vat pe­rin­tei­ses­ti su­kua ja ys­tä­viä yh­teen eri puo­lil­ta, jo­ka voi li­sä­tä tar­tun­ta­tau­din le­viä­mis­tä. Tä­män vuok­si Kai­nuus­sa ke­ho­te­taan juh­la­jär­jes­te­lyis­sä eri­tyi­seen huo­lel­li­suu­teen.

Yk­si­tyis­ti­lai­suu­det on syy­tä jär­jes­tää pie­ni­muo­toi­si­na ja var­mis­taa tur­va­vä­lit ja hy­gie­nia­käy­tän­nöt. Juh­la­vie­rai­den tu­loa on hy­vä por­ras­taa, ja sään sal­lies­sa vas­taa­no­tot kan­nat­taa to­teut­taa ul­ko­ti­lois­sa. Eri­tyi­sen kor­keaa kyn­nys­tä tu­lee pi­tää usei­siin ti­lai­suuk­siin osal­lis­tu­mi­sel­le tai aluei­den vä­lil­lä mat­kus­ta­mi­sel­le. 

 

Thl:n oh­jeis­tuk­siin muu­tok­sia

Thl suo­sit­te­lee, et­tä mo­lem­mat ko­ro­na­ro­ko­tean­nok­set ote­taan omas­sa ko­ti­kun­nas­sa. Jos ro­ko­tuk­seen ei pää­se ajal­laan ko­ti­kun­nas­sa, ro­ko­tu­sai­kaa voi­daan siir­tää ja an­nos­vä­liä tar­vit­taes­sa pi­den­tää yli 12 viik­koon. Kai­kil­la paik­ka­kun­nil­la ei ole mah­dol­lis­ta ro­kot­taa esi­mer­kik­si ke­säa­suk­kai­ta.

Vas­te­des 65 vuot­ta täyt­tä­neet voi­vat saa­da toi­sel­la ro­ko­tus­ker­ral­la mR­NA-ro­ko­tet­ta, vaik­ka sar­ja oli­si aloi­tet­tu Ast­ra­Ze­ne­can ade­no­vi­rus­vek­to­ri­ro­kot­teel­la. Suo­si­tus on, et­tä ro­kot­ta­mis­ta jat­ke­taan sa­mal­la val­mis­teel­la, mut­ta hen­ki­lön kiel­täy­tyes­sä Ast­ra­Ze­ne­cas­ta, voi­daan toi­nen ro­ko­te an­taa myös mR­NA-val­mis­teel­la. Suo­mes­sa al­le 65-vuo­tiail­le an­ne­taan vain mR­NA-ro­kot­tei­ta.

Ter­vey­den ja hy­vin­voin­nin lai­tos on an­ta­nut myös ka­ran­tee­ni­käy­tän­tö­jä kos­ke­via oh­jei­ta. El­lei tar­tun­ta­tau­ti­lää­kä­ri toi­sin pää­tä, ko­ro­na-al­tis­tuk­ses­sa ei enää mää­rä­tä ka­ran­tee­niin, jos al­tis­tu­nut hen­ki­lö

  • on saa­nut kak­si ro­ko­tean­nos­ta ja toi­ses­ta an­nok­ses­ta on ku­lu­nut vä­hin­tään viik­ko.
  • on saa­nut yh­den ro­ko­tean­nok­sen 6 kuu­kau­den si­säl­lä sii­tä, kun hen­ki­löl­lä on to­det­tu ko­ro­na­tar­tun­ta ja ro­ko­tuk­ses­ta on ku­lu­nut vä­hin­tään viik­ko.
  • on sai­ras­ta­nut ko­ro­na­tau­din al­le kuu­si kuu­kaut­ta (lää­kä­rin­to­dis­tus tar­vi­taan)

 

Li­sä­tie­dot: Pan­de­mia­pääl­lik­kö Ol­li-Pek­ka Kouk­ka­ri 044 797 4668

 

Kainuun soten 19.5. tiedote: https://sote.kainuu.fi/uutiset/yksi-uusi-tartunta-kainuu-perustasolla-uusia-thln-ohjeita

Takaisin uutisiin