Kainuun sote 19.12.: Lauantaina kahdeksan tartuntaa

Kainuun sote 19.12.: Lauantaina kahdeksan tartuntaa

Lauantaina 18.12. Kai­nuus­sa to­det­tiin kah­dek­san uut­ta ko­ro­na­tar­tun­taa; seit­se­män Ka­jaa­nis­sa ja yk­si Ris­ti­jär­vel­lä. Näis­tä nel­jä on Trans­tec­hin ryp­pään jat­ko­tar­tun­to­ja.

Ka­jaa­nis­sa ei­len ra­por­toi­tu­jen tar­tun­toi­hin liit­tyen Soi­din­suon kou­lul­la on li­säk­si mää­rät­ty 13 op­pi­las­ta ja Kes­kus­kou­lus­sa kah­dek­san op­pi­las­ta ka­ran­tee­niin.

Kuh­mon Tuu­pa­lan kou­lun ja esio­pe­tuk­sen tar­tun­nois­ta ei ole to­det­tu uu­sia ta­pauk­sia. Tar­tun­nan­jäl­ji­tys tie­dot­taa, et­tä Kuh­mos­sa on voi­nut al­tis­tua ko­ro­na­tar­tun­nal­le

  • kes­ki­viik­ko­na 15.12 Kuh­mon ui­ma­hal­lil­la klo 15.45 - 17.30 ja Kuk­sa-huol­ta­mol­la klo 17.30 – 18.15
  • tors­tai­na 16.12 Sy­ke-plus -kun­to­sa­lil­la klo 11 – 12

Mah­dol­li­ses­ti al­tis­tu­nei­ta hen­ki­löi­tä pyy­de­tään ha­keu­tu­maan ko­ro­na­tes­tiin ma­ta­lal­la kyn­nyk­sel­lä, mi­kä­li oi­rei­ta il­me­nee.

 

Jou­lun ajak­si suo­si­tel­laan eri­tyis­tä va­ro­vai­suut­ta

Jou­lun ai­kaa vie­te­tään jäl­leen vii­me vuo­den ta­paan ta­va­no­mai­ses­ta poi­ke­ten. Vii­meai­kai­nen tar­tun­ta­ke­hi­tys ja en­nus­teet omik­ron-muun­nok­sen le­viä­mi­ses­tä ovat li­sän­neet huol­ta jou­lun­viet­toon liit­tyen.

Kai­nuus­sa on voi­mas­sa suo­si­tuk­set kas­vo­mas­keis­ta, etä­työs­tä, lä­hi­kon­tak­tien ra­joit­ta­mi­ses­ta, va­ro­vai­suu­des­ta mat­koil­la se­kä ko­ro­na­tes­tei­hin ha­keu­tu­mi­ses­ta, jos on al­tis­tu­nut tai oi­rei­nen.

Jou­lun ajak­si odo­te­taan vil­kas­ta mat­kai­lu­se­son­kia: suo­sit­te­lem­me edel­lis­ten li­säk­si eri­tyis­tä va­ro­vai­suut­ta ja kon­tak­tien ra­jaa­mis­ta vain omaan lä­hi­pii­riin.

Ter­vey­den ja hy­vin­voin­nin lai­tos on myös an­ta­nut oh­jei­ta jou­lun ajal­le:

  • Huo­leh­di, et­tä ro­ko­tus­suo­ja­si on kun­nos­sa.
  • Kes­kus­te­le juh­la­py­hien viet­tä­mi­ses­tä lä­heis­ten kans­sa etu­kä­teen. Yh­des­sä kan­nat­taa so­pia, mi­ten jär­jes­tät­te mu­ka­van juh­lan mah­dol­li­sim­man tur­val­li­sek­si kai­kil­le.
  • Jos si­nul­le tu­lee oi­rei­ta, älä osal­lis­tu ko­koon­tu­mi­seen tai jär­jes­tä juh­lia vaan py­syt­te­le ko­to­na ja ha­keu­du tes­tiin tar­vit­taes­sa. Var­mis­tuak­seen, et­tä ei kan­na oi­ree­ton­ta ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taa, voi it­sel­leen teh­dä myös ko­ti­tes­tin.
  • Muis­ta huo­lel­li­nen kä­si- ja ys­ki­mis­hy­gie­nia jou­lu­kii­rei­den­kin kes­kel­lä. Tee kä­sien­pe­su ja kä­si­de­sin käyt­tä­mi­nen hel­pok­si myös vie­rail­le­si.
  • Käy­tä kas­vo­mas­kia eri­tyi­ses­ti ruuh­kai­sis­sa si­sä­ti­lois­sa, ku­ten lah­jaos­tok­sil­la, jou­lu­kon­ser­tis­sa ja jul­ki­sil­la kul­ku­vä­li­neil­lä juh­la­pai­kal­le liik­kues­sa­si, riip­pu­mat­ta sii­tä, olet­ko ro­kot­ta­ma­ton tai ro­ko­tet­tu.
  • Jos mah­dol­lis­ta, väl­tä tun­gos ko­ko­naan ja hoi­da os­tok­set rau­hal­li­sem­pi­na kel­lo­nai­koi­na tai verk­ko­kau­pois­ta.
  • Jos suun­taat juh­la­kau­te­na ul­ko­mail­le, ota huo­mioon, et­tä maat voi­vat ra­joit­taa maa­han­tu­loa. Tar­kis­ta ajan­ta­sai­set maa­han­tu­lo- ja ka­ran­tee­ni­mää­räyk­set en­nen mat­kaa koh­de­maa­si vi­ra­no­mai­sil­ta. Huo­leh­di myös mat­kus­tu­sil­moi­tuk­sen te­ke­mi­ses­tä ja va­kuu­tus­tur­vas­ta­si sai­ras­tu­mi­sen va­ral­ta.
  • Var­mis­ta, et­tä omas­sa ja lä­heis­te­si pu­he­li­mis­sa on Ko­ro­na­vilk­ku-so­vel­lus.

 

Li­sä­tie­to­ja me­dial­le: pan­de­mia­pääl­lik­kö Lea Käs­mä-Ron­kai­nen 044 7970 655

Takaisin uutisiin