Kainuun sote 18.5.: Hyrynsalmella neljä uutta tartuntaa - noudata varotoimia myös rokotuksen jälkeen

Kainuun sote 18.5.: Hyrynsalmella neljä uutta tartuntaa - noudata varotoimia myös rokotuksen jälkeen

Hy­ryn­sal­men ko­ro­na­ryp­pää­seen on tul­lut ei­len nel­jä uut­ta tar­tun­taa. Näis­tä kol­me oli jo ka­ran­tee­nis­sa. To­det­tu­ja tar­tun­to­ja on täl­lä het­kel­lä yh­teen­sä 12, jois­ta val­tao­sa on lap­sia. Ka­ran­tee­niin ase­tet­tu­ja on yh­teen­sä 73.

”Päi­vä­hoi­dos­sa lap­set tou­hua­vat kes­ke­nään ja tau­dit le­viä­vät her­käs­ti, myös ko­ro­na. Ja si­tä myö­ten myös ai­kui­set voi­vat sai­ras­tua, jo­ten tar­tun­ta­mää­rä voi edel­leen kas­vaa. Ka­ran­tee­nioh­jei­ta nou­dat­ta­mal­la ja al­tis­tu­nei­den tes­taa­mi­sel­la ra­ja­taan le­viä­mis­tä”, ker­too vs. pan­de­mia­pääl­lik­kö Tuo­mo Ero­la Kai­nuun so­tes­ta.

Kai­nuun il­maan­tu­vuus on täl­lä het­kel­lä 16,5 (per 100 000 asu­kas­ta / 14vrk).

Nou­da­ta oh­jei­ta – myös ro­ko­tuk­sen jäl­keen

Ko­ro­na­vi­ruk­sen le­viä­mi­sen es­tä­mi­sek­si tu­lee nou­dat­taa hy­vää kä­si­hy­gie­niaa, vält­tää lä­hi­kon­tak­te­ja ih­mi­siin, käyt­tää kas­vo­mas­kia oh­jei­den mu­kaan se­kä ha­keu­tua tes­tiin vä­häi­sis­tä­kin oi­reis­ta. Kai­nuus­sa ko­ro­na­tes­tauk­seen pää­see ajan­va­rauk­sel­la ar­ki­päi­vi­sin kun­tien ter­vey­sa­se­mil­la se­kä päi­vit­täin KAKS:n ko­ro­na­tes­tau­sa­se­mal­la (klo 8 – 19, puh 040 165 0020).

Ko­ro­na­vi­rus­ro­ko­te tar­joaa hy­vän suo­jaa ko­ro­na­vi­rus­tau­tia vas­taan. Se ei kui­ten­kaan suo­raan pois­ta tar­tun­nan saa­mi­sen ja tar­tut­ta­mi­sen ris­kiä, jo­ten suo­si­tuk­sia ja oh­jei­ta tu­lee edel­leen nou­dat­taa ro­ko­tuk­sen jäl­keen­kin.

Jos ro­ko­tet­tu saa tar­tun­nan, tau­din oi­reet ovat lä­hes ai­na lie­vem­mät kuin il­man ro­ko­tus­ta, tai tau­ti voi ol­la ko­ko­naan oi­ree­ton. Ro­kot­teet an­ta­vat suo­jaa myös ns. vi­rus­muun­nos­ten osal­ta, vaik­ka li­sää tut­ki­mus­tie­toa asias­ta tar­vi­taan­kin.

Ko­ro­na­ro­ko­tuk­set jat­ku­vat 1971 syn­ty­neil­le ja si­tä van­hem­mil­le se­kä ris­ki­ryh­mään kuu­lu­vil­le

Lue koko Kainuun soten 18.5.2021 tiedote: https://sote.kainuu.fi/uutiset/hyrynsalmella-nelja-uutta-tartuntaa-noudata-ohjeita-myos-rokotuksen-jalkeen

Takaisin uutisiin