Kainuun sote 18.3.: Terrafamessa testeihin 80 työntekijää - rokotukset etenevät

Kainuun sote 18.3.: Terrafamessa testeihin 80 työntekijää - rokotukset etenevät

Ter­ra­fa­men ak­ku­ke­mi­kaa­li­teh­taan työ­maal­la ko­ro­na­tes­tei­hin on oh­jat­tu noin 80 hen­ki­löä, pääa­sias­sa Kai­nuun ul­ko­puo­lel­ta. Ei­li­sen tar­tun­nan joh­dos­ta ka­ran­tee­niin on mää­rät­ty vii­si al­tis­tu­nut­ta. 

Kai­nuun pri­kaa­ti on kes­ki­viik­ko­na il­moit­ta­nut kol­mes­ta uu­des­ta va­rus­mie­hen po­si­tii­vi­ses­ta tes­ti­tu­lok­ses­ta. Yh­teen­sä sa­man yk­si­kön tar­tun­ta­ryp­pääs­sä on 13 sai­ras­tu­nut­ta va­rus­mies­tä.

Vuo­ka­tin alueel­la vii­kol­la 10 lo­mail­lees­sa seu­ruees­sa on ul­ko­paik­ka­kun­ta­lai­sel­la to­det­tu ko­ro­na­tar­tun­ta, jon­ka joh­dos­ta yk­si al­tis­tu­nut kai­nuu­lai­nen on ase­tet­tu ka­ran­tee­niin. Ko­ro­na­vilk­ku on ol­lut käy­tös­sä.

Kai­nuun so­te oh­jeis­taa, et­tä ko­ro­na­tes­tiin tu­lee ha­keu­tua ma­ta­lal­la kyn­nyk­sel­lä, oi­rei­se­na tai Ko­ro­na­vil­kun hä­lyt­täes­sä. Kai­nuun kes­kus­sai­raa­lan dri­ve in -tes­tauk­sen ajan­va­raus pal­ve­lee ma-su klo 8 – 19 nu­me­ros­sa 040 165 0020.

Yli kah­den met­rin tur­va­vä­lien pi­tä­mi­nen tai kas­vo­mas­kien käyt­tö lä­hi­kon­tak­teis­sa se­kä hy­vä kä­si­hy­gie­nia ovat kes­kei­siä tar­tun­ta­ris­kin vä­hen­tä­mi­sek­si. Työ­pai­koil­la tu­lee huo­leh­tia etäi­syyk­sien säi­lyt­tä­mi­ses­tä ja muis­ta va­ro­toi­mis­ta.

Va­paa-ajan toi­min­nas­sa ja har­ras­tuk­sis­sa suo­si­tel­laan edel­leen lä­hi­kon­tak­tien vä­hen­tä­mis­tä mi­ni­miin.

*

Kai­nuus­sa ro­ko­tus­vuo­ros­sa ole­vil­le ai­ko­ja on hy­vin saa­ta­vil­la, mut­ta ta­kai­sin­soi­tos­sa on sa­to­ja pu­he­lui­ta. Suo­si­tel­ta­vaa on­kin käyt­tää net­tia­jan­va­raus­ta oma­so­te.kai­nuu.fi (1946 syn­ty­neet ja si­tä van­hem­mat). Ajan voi va­ra­ta myös nu­me­ros­ta 044 709 3788 – vas­tau­sai­ka voi ve­nyä yli 3 vrk:n.

Luethan koko Kainuun soten 18.3.2021 tiedotteen täältä: https://sote.kainuu.fi/uutiset/terrafamessa-testeihin-80-tyontekijaa-rokotukset-etenevat

 

Takaisin uutisiin