Kainuun sote 18.12.: Perjantaina yhdeksän tartuntaa

Kainuun sote 18.12.: Perjantaina yhdeksän tartuntaa

Perjantaina 17.12. Kai­nuus­sa to­det­tiin yh­dek­sän uut­ta ko­ro­na­tar­tun­taa. Näis­tä kuu­si Ka­jaa­nis­sa, yk­si Puo­lan­gal­ta, yk­si Kuh­mos­ta ja yk­si ul­ko­paik­ka­kun­ta­lai­sel­la hen­ki­löl­lä. Tar­tun­nan­jäl­ji­tys on osit­tain vie­lä me­neil­lään.

Kuh­mon kou­lu- ja päi­vä­ko­ti­tar­tun­toi­hin liit­tyen 48 hen­ki­löä on mää­rät­ty ka­ran­tee­niin; näis­tä kaik­ki lap­sia. Tä­hän men­nes­sä ei tois­tai­sek­si ole to­det­tu jat­ko­tar­tun­to­ja.

Ka­jaa­nin Kes­kus­kou­lus­sa on to­det­tu yk­si ko­ro­na­tar­tun­ta hen­ki­lö­kun­taan kuu­lu­val­la, jo­hon liit­tyen kak­si hen­ki­löä on mää­rät­ty ka­ran­tee­niin. Tar­tun­nan­jäl­ji­tys ot­taa yh­teyt­tä al­tis­tu­nei­siin.

Soi­din­suon kou­lun 5B-luo­kal­la on ei­len to­det­tu yk­si ja tä­nään kol­me po­si­tii­vis­ta tar­tun­taa. Tar­tun­nan­jäl­ji­tys ot­taa yh­teyt­tä huol­ta­jiin jat­ko-oh­jei­ta ja tes­taus­ta var­ten.

Va­ro­toi­me­na kou­lu­jen op­pi­lai­ta on jo pyy­det­ty omaeh­toi­ses­ti ra­joit­ta­maan lä­hi­kon­tak­te­ja ja ha­keu­tu­maan ko­ro­na­tes­tiin mi­kä­li oi­rei­ta il­me­nee.

Ko­ro­na­ro­ko­tuk­set Kai­nuus­sa jat­ku­vat tois­tai­sek­si aiem­man oh­jeis­tuk­sen mu­kai­ses­ti

Ei­li­sen THLn ko­ro­na­ro­ko­tus­suo­si­tuk­sen päi­vi­tyk­sen joh­dos­ta Kai­nuus­sa ryh­dy­tään tar­vit­ta­viin muu­tok­siin mah­dol­li­sim­man pian. Tois­tai­sek­si ro­ko­tuk­sia jat­ke­taan aiem­man käy­tän­nön mu­kai­ses­ti. eli kol­mat­ta ro­ko­tean­nos­ta an­ne­taan yli 18-vuo­tiail­le, kun 2. an­nok­ses­ta on ku­lu­nut vä­hin­tään 5 kk. Va­ka­vas­ti im­muu­ni­puut­tei­sil­le 3. an­nos voi­daan an­taa kun 2. an­nok­ses­ta on ku­lu­nut vä­hin­tään 2 kk.

”Ku­ten THLs­tä kom­men­toi­tiin ei­len, kun­nil­le täy­tyy taa­ta re­surs­se­ja jär­jes­te­lyi­hin, jot­ta ro­ko­tuk­sia voi­daan no­peut­taa. Us­kon, et­tä ih­mi­set ym­mär­tä­vät, et­tä tä­mä ei ta­pah­du en­sim­mäis­ten tun­tien ai­ka­na. Tä­män vuok­si pyy­däm­me, et­tä ro­ko­tus­pis­teil­lä nou­da­te­taan oh­jei­ta ja toi­mi­taan rau­hal­li­ses­ti ruuh­kau­tu­mi­sen vält­tä­mi­sek­si. Ro­kot­tei­ta riit­tää kai­kil­le. Kat­som­me en­si vii­kol­la ro­ko­tus­jär­jes­te­lyi­tä ja tie­do­tam­me asias­ta li­sää mah­dol­li­sim­man pian”, ve­toaa pan­de­mia­pääl­lik­kö Lea Käs­mä-Ron­kai­nen Kai­nuun so­tes­ta. 

 

 Li­sä­tie­to­ja me­dial­le: pan­de­mia­pääl­lik­kö Lea Käs­mä-Ron­kai­nen 044 7970 655

Takaisin uutisiin