Kainuun sote 18.12.: Koronarokotukset Kainuussa jatkuvat toistaiseksi aiemman ohjeistuksen mukaisesti

Kainuun sote 18.12.: Koronarokotukset Kainuussa jatkuvat toistaiseksi aiemman ohjeistuksen mukaisesti

Perjantaina 17.12. an­ne­tun Ter­vey­den ja hy­vin­voin­nin lai­tok­sen päi­vi­tet­ty ko­ro­na­ro­ko­tus­suo­si­tus ote­taan Kai­nuus­sa käyt­töön mah­dol­li­sim­man pian. Ro­ko­tus­pis­tei­tä ei­kä ro­ko­tus­hen­ki­lös­töä ei voi­da vä­lit­tö­mäs­ti li­sä­tä, jo­ten ro­ko­tuk­set jat­ku­vat aiem­man käy­tän­nön mu­kai­ses­ti. Täl­lä het­kel­lä

kol­mat­ta ro­ko­tean­nos­ta an­ne­taan yli 18-vuo­tiail­le kun 2. an­nok­ses­ta on ku­lu­nut vä­hin­tään 5 kk. Va­ka­vas­ti im­muu­ni­puut­tei­sil­le 3. an­nos voi­daan an­taa kun 2. an­nok­ses­ta on ku­lu­nut vä­hin­tään 2 kk.

Kai­nuun so­te ve­toaa kun­ta­lai­siin, et­tä ro­ko­tus­pis­tei­den ruuh­kau­tu­mi­sen vält­tä­mi­sek­si nou­da­te­taan oh­jei­ta ja toi­mi­taan rau­hal­li­ses­ti.

Ro­ko­tus­jär­jes­te­lyi­tä muu­te­taan mah­dol­li­sim­man pian

Useat kii­reel­li­ses­ti teh­dyt ro­ko­tus­suo­si­tus­ten muu­tok­set ai­heut­ta­vat pai­kal­li­sel­le ter­vey­den­huol­lol­le haas­tei­ta mui­den teh­tä­vien ohel­la. En­si vii­kol­la ar­vioi­daan si­tä, mis­sä vai­hees­sa ja mi­ten uu­den suo­si­tuk­sen mu­kai­set ro­ko­tuk­set pys­ty­tään aloit­ta­maan. Asias­ta tie­do­te­taan mah­dol­li­sim­man pian.

THL:n uu­si ro­ko­tus­suo­si­tus suo­sit­taa et­tä 3. ro­ko­tean­nos an­net­tai­siin jo 3-4 kk ku­lut­tua 2. an­nok­ses­ta 60 vuot­ta täyt­tä­neil­le ja ris­ki­ryh­miin kuu­lu­vil­le.

Ro­ko­tus­vä­lin ly­hen­tä­mis­tä suo­si­tel­laan myös al­le 60 vuo­tiail­le ja ris­ki­ryh­miin kuu­lu­mat­to­mil­le hen­ki­löil­le, joil­le 3. ro­ko­tean­nos­ta voi­daan tar­jo­ta 4-6 kk ku­lut­tua 2. an­nok­ses­ta. THL suo­sit­te­lee kol­mat­ta ko­ro­na­ro­ko­tet­ta kai­kil­le 18 vuot­ta täyt­tä­neil­le ja si­tä van­hem­mil­le se­kä voi­mak­kaas­ti im­muu­ni­puut­tei­sil­le 12 vuot­ta täyt­tä­neil­le ja si­tä van­hem­mil­le.

Takaisin uutisiin