Kainuun sote 17.9.: Yritysten tuki rokotuksille esimerkillistä Kainuussa

Kainuun sote 17.9.: Yritysten tuki rokotuksille esimerkillistä Kainuussa

Tors­tai­na Kai­nuus­sa to­det­tiin vain kak­si uut­ta ko­ro­na­tar­tun­taa, jois­ta mää­rät­tiin kuu­si hen­ki­löä ka­ran­tee­nia. Tar­tun­nat ovat Ka­jaa­nis­ta ja Sot­ka­mos­ta.

Vi­ruk­sen il­maan­tu­vuus on nyt 81,9 / 100 000 asu­kas­ta / 14 vrk.

Kai­nuu on ko­ro­nae­pi­de­mian pe­rus­ta­sol­la, lu­kuun ot­ta­mat­ta Ka­jaa­nia, jo­ka täyt­tää vie­lä kiih­ty­mis­vai­heen kri­tee­rit. Voi­mas­sa ovat edel­leen suo­si­tuk­set mm. kas­vo­mas­kien käy­tös­tä, tur­va­vä­leis­tä, hy­väs­tä kä­si­hy­gie­nias­ta ja ko­ro­na­tes­tei­hin ha­keu­tu­mi­ses­ta.

Kai­nuun so­te muis­tut­taa, et­tä tar­tun­nat ovat täl­lä het­kel­lä käy­tän­nös­sä ro­kot­ta­mat­to­mien tai vie­lä va­jaan ro­ko­tus­suo­jan saa­nei­den kes­kuu­des­sa. Epi­de­mia­ti­lan­teen ke­hi­tys riip­puu­kin ro­ko­tus­kat­ta­vuu­den ke­hit­ty­mi­ses­tä.

Ko­ro­na­tau­din ter­vey­del­lis­ten ris­kien li­säk­si ka­ran­tee­ni- ja eris­tys­toi­met ai­heut­ta­vat yh­teis­kun­nal­le mo­nen­lais­ta hait­taa, jo­ta voi­daan vä­hen­tää vain kat­ta­val­la väes­tö­ta­son ro­ko­tuk­sil­la.

Ko­ro­na­ro­ko­tuk­set saa­vat Kai­nuus­sa tu­kea yri­tyk­sil­tä

Ko­ro­na­ro­ko­tus­ten siir­ty­mi­nen ajan­va­raus­toi­min­nas­ta avoi­miin ro­ko­tus­pis­tei­siin on Kai­nuus­sa edel­lyt­tä­nyt yh­teis­työ­tä elin­kei­noe­lä­män kans­sa. ”Il­man yri­tys­ten ak­tii­vis­ta osal­lis­tu­mis­ta em­me ta­voit­tai­si ih­mi­siä hei­dän ar­ki­toi­mis­saan. Kaup­po­jen yh­tey­des­sä ole­vat ns. pop-up -pis­teet ovat help­po ta­pa käy­dä ro­ko­tuk­sis­sa. Myös muu yh­teis­työ yri­tys­ten kans­sa on ol­lut eri­no­mai­sen su­ju­vaa ko­ko pan­de­mian ajan”, kiit­tää Kai­nuun so­ten pan­de­mia­pääl­lik­kö Ol­li-Pek­ka Kouk­ka­ri.

Per­jan­tai­na 24.9. Ka­jaa­nin Yri­tys­ten Yö -ta­pah­tu­mas­sa ko­ro­na­ro­ko­tus­kam­pan­ja yh­des­sä yri­tys­ten kans­sa

Kai­nuun so­ten pop-up -ro­ko­tus­pis­te on avoin­na Raa­ti­huo­neen to­ril­la en­ti­sis­sä Ros­son ti­lois­sa klo 17–24. Il­lan ja yön ai­ka­na kau­pun­ki­kes­kus­tas­sa vie­te­tään Yri­tys­ten Yö -ta­pah­tu­maa. Ka­jaa­nin Yrit­tä­jät ja Ka­jaa­nin Kaup­pia­syh­dis­tys tar­joa­vat kai­kil­le ta­pah­tu­mas­sa ko­ro­na­ro­kot­teen ot­ta­neil­le kah­vi­la­ku­pon­gin.

Yrit­tä­jät ja kaup­pia­syh­dis­tys ha­lua­vat osal­taan kan­nus­taa kai­nuu­lai­sia ot­ta­maan ko­ro­na­ro­kot­teen, jot­ta ra­vin­to­la- ja kau­pan alaa kiu­saa­vat ra­joi­tuk­set saa­tai­siin no­peam­min pu­ret­tua. ”Täl­lai­nen vas­tuul­li­suus on hy­vä esi­merk­ki ja kan­nus­tin kai­kil­le mi­ten asioi­ta voi­daan hoi­taa yh­teis­työs­sä jul­ki­sen ja yk­si­tyi­sen sek­to­rin kans­sa, to­teaa Ol­li-Pek­ka Kouk­ka­ri.

 

Li­sä­tie­dot: Pan­de­mia­pääl­lik­kö Ol­li-Pek­ka Kouk­ka­ri 044 7974 668

 

Kai­nuun so­te tie­dot­taa ko­ro­na­ti­lan­tees­ta seu­raa­van ker­ran 20.9.

 

Kainuun soten 17.9.2021 tiedote

Takaisin uutisiin