Kainuun sote 17.8.: Maanantaina 17 uutta tartuntaa - rokotuksia 12 vuotta täyttäneille

Kainuun sote 17.8.: Maanantaina 17 uutta tartuntaa - rokotuksia 12 vuotta täyttäneille

Maa­nan­tai­na Kai­nuus­sa to­det­tiin 17 uut­ta ko­ro­na­tar­tun­taa. Tar­tun­toi­hin liit­tyy laa­jo­ja al­tis­tu­mi­sia ja ka­ran­tee­niin on mää­rät­ty yli 50 hen­ki­löä. Tar­tun­ta­ryp­päi­tä on to­det­tu vii­me vii­kon lo­pul­ta al­kaen yk­si­tyis­ti­lai­suuk­sien li­säk­si mm. Ka­jaa­nis­sa lu­kios­sa ja am­mat­tio­pis­tol­la, Se­mi­naa­rin päi­vä­ko­dis­sa se­kä Pal­ta­mos­sa Män­nyn­kä­vyn päi­vä­ko­dis­sa ja Mies­lah­den Opis­tol­la se­kä Kai­nuun am­mat­tio­pis­tol­la ja Se­mi­naa­rin päi­vä­ko­dis­sa Ka­jaa­nis­sa. Näis­sä al­tis­tu­neet ovat pääo­sin tie­dos­sa, mut­ta kym­me­niä al­tis­tu­nei­ta on edel­leen kon­tak­toi­mat­ta.

Tar­tun­nan­jäl­ji­tys on ruuh­kau­tu­nut suur­ten ta­paus­mää­rien ja kon­tak­tien run­sau­den vuok­si.

”Ko­ro­na­ti­lan­ne on edel­leen huo­no eri­tyi­ses­ti Ka­jaa­nis­sa. Päi­vä­koh­tai­set tar­tun­nat li­sään­ty­vät ja ryp­päät suu­re­ne­vat. Vie­lä pys­tym­me jäl­jit­tä­mään ta­pauk­siin liit­ty­vät hen­ki­löt, mut­ta vii­ve kas­vaa ja se vai­kut­taa väis­tä­mät­tä ti­lan­tee­seen. Edel­leen va­ro­toi­met ovat tar­peen. Eri­tyi­ses­ti mi­kä­li epäi­lee al­tis­tu­neen­sa tar­tun­nal­le, on va­ro­toi­me­na hy­vä ra­joit­taa so­siaa­lis­ta toi­min­taan­sa”, muis­tut­taa Kai­nuun so­ten pan­de­mia­pääl­lik­kö Ol­li-Pek­ka Kouk­ka­ri.

Kai­nuun so­te tie­dot­taa mah­dol­li­sis­ta al­tis­tu­mis­pai­kois­ta verk­ko­si­vuil­laan osoit­tees­sa so­te.kai­nuu.fi/al­tis­tu­mis­pai­kat. Il­moi­tus li­sä­tään, mi­kä­li tar­tun­nan­jäl­ji­tyk­sen pe­rus­teel­la kaik­kia al­tis­tu­nei­ta ei ole voi­tu sel­vit­tää ja ris­ki tar­tun­nan saa­mi­sel­le on ar­vioi­tu mah­dol­li­sek­si.

Kai­nuun il­maan­tu­vuus on nyt 104,2 / 100 000 / 14 vrk. Ko­ko Kai­nuu on edel­leen ko­ro­nan kiih­ty­mis­vai­hees­sa.

Mar­jan­poi­mi­joi­den tar­tun­ta­ryp­päi­den seu­ran­ta jat­kuu

Vii­kon­lop­pu­na Kai­nuu­seen on siir­ty­nyt usei­ta ul­ko­mai­sia mar­jan­poi­mi­ja­ryh­miä, jois­ta osal­la on to­det­tu ko­ro­na­tar­tun­ta tai ovat sil­le al­tis­tu­nei­ta. Eris­tys- tai ka­ran­tee­ni­mää­räyk­set on an­net­tu La­pin alueel­la. Siir­toi­hin liit­tyen Kai­nuun ter­veys­vi­ra­no­mai­sia ei en­na­kol­ta ole in­for­moi­tu asias­ta.

Kai­nuun so­te to­teut­taa alueel­la ole­vien sai­ras­tu­nei­den ter­vey­den­ti­laa seu­ran­nan ja al­tis­tu­nei­den tes­tauk­sen. Suo­mes­sa luon­non­tuo­te­ke­ruua­lan toi­mi­joi­den val­von­nas­ta muil­ta osin Poh­jois-Poh­jan­maan TE-kes­kus, jo­ka on oh­jeis­ta­nut se­kä yri­tyk­set et­tä poi­mi­jat ko­ro­na­pan­de­miaan liit­ty­vis­sä asiois­sa.

Ro­ko­tuk­set nuo­ril­le käyn­nis­ty­neet

12 - 15 -vuo­tiai­den kai­nuu­lais­ten ko­ro­na­ro­ko­tuk­set Kai­nuus­sa ovat käyn­nis­sä. Op­pi­lai­ta ja hei­dän huol­ta­jiaan tie­do­te­taan kun­ta­koh­tai­sis­ta ai­ka­tau­luis­ta ja jär­jes­te­lyis­tä op­pi­lai­tos­ten kaut­ta. Tie­dot löy­ty­vät myös Kai­nuun so­ten verk­ko­si­vuil­ta so­te.kai­nuu.fi/ko­ro­na­ro­ko­tuk­set.

Ko­ro­na­ro­ko­tus on va­paaeh­toi­nen ja 12 vuot­ta täyt­tä­nyt voi it­se päät­tää ro­kot­teen ot­ta­mi­ses­ta. Tar­vit­taes­sa ter­vey­den­huol­lon am­mat­ti­lai­nen pyy­tää suos­tu­muk­sen huol­ta­jil­ta en­nen ro­ko­tuk­sen an­ta­mis­ta. Kou­lu­lais­ten ro­ko­tuk­set suo­si­tel­laan otet­ta­vak­si kou­lu­jen ro­ko­tus­ten yh­tey­des­sä.

Kai­nuus­sa uu­det ro­ko­tuk­set an­ne­taan jat­kos­sa kah­dek­san vii­koin vä­lein. Aiem­min an­ne­tut ajan­va­rauk­set säi­ly­vät 12 vii­kon vä­leil­lä, ei­kä ajan­va­raus­ta ole mah­dol­lis­ta muut­taa.

Kai­nuus­sa nuo­rem­man väes­tön ro­ko­tus­kat­ta­vuus on muu­ta maa­ta al­hai­sem­pi. Ro­ko­tus­suo­jan pa­ran­ta­mi­nen on tär­keää, jot­ta yh­teis­kun­nan toi­min­taa voi­daan pa­laut­taa nor­maa­lik­si pan­de­mian jäl­jil­tä. Ro­ko­tuk­sil­la vä­hen­ne­tään vi­ruk­sen le­viä­mis­tä se­kä var­mis­te­taan suo­jaa vai­keal­ta sai­ras­tu­mi­sel­ta. Näi­den to­teu­tues­sa pääs­tään pur­ka­maan eri­lai­sia ra­joi­tus­toi­mia.

Vää­rää tie­toa pal­jon liik­keel­lä

Ko­ro­na­pan­de­miaan ja ro­ko­tuk­siin liit­ty­vää tie­toa liik­kuu pal­jon eri­tyi­ses­ti in­ter­ne­tin ja so­siaa­li­sen me­dian vä­li­tyk­sel­lä. Huo­les­tut­ta­vaa on, et­tä myös lap­siin ja nuo­riin koh­dis­te­taan vää­rää ja asia­ton­ta vies­tin­tää. Va­leuu­ti­sia tai mie­li­pi­tei­siin pe­rus­tu­via nä­ke­myk­siä esi­te­tään rin­nan tut­ki­tun ja luo­tet­ta­van tie­don kans­sa.

Suo­mes­sa ter­veys­vi­ra­no­mai­set vas­taa­vat hoi­toon liit­ty­vis­tä ky­sy­myk­sis­tä, jo­ten epä­sel­vis­sä ta­pauk­sis­sa on syy­tä var­mis­taa asiat en­nem­min kuin luot­taa hu­hui­hin tai us­ko­muk­siin.

 

Li­sä­tie­dot:
Pan­de­mia­pääl­lik­kö Ol­li-Pek­ka Kouk­ka­ri 044 797 4668

 

Kainuun soten 17.8.2021 tiedote: https://sote.kainuu.fi/uutiset/maanantaina-17-uutta-tartuntaa-rokotuksia-12-vuotta-tayttaneille

Takaisin uutisiin