Kainuun sote 17.5.: Hyrynsalmen ryppäässä kahdeksan tartuntaa - Kainuu edelleen perustasolla

Kainuun sote 17.5.: Hyrynsalmen ryppäässä kahdeksan tartuntaa - Kainuu edelleen perustasolla

Hy­ryn­sal­men ryp­pääs­sä nyt kah­dek­san tar­tun­taa - Kai­nuu edel­leen pe­rus­ta­sol­la

Kai­nuun ko­ro­na­ti­lan­ne on muut­tu­nut kah­den nol­la­vii­kon jäl­keen.

Hy­ryn­sal­mel­la var­hais­kas­va­tuk­sen yh­des­tä ryh­mäs­tä le­vin­nees­sä ryp­pääs­sä on sun­nun­tain jäl­keen tul­lut kak­si uut­ta po­si­tii­vis­ta, jot­ka oli­vat jo ka­ran­tee­nis­sa. To­det­tu­ja tar­tun­to­ja on täl­lä het­kel­lä yh­teen­sä 8 ja ka­ran­tee­niin ase­tet­tu­ja yh­teen­sä 61.

Li­säk­si Kai­nuu­seen saa­pu­neel­la ul­ko­maa­lai­sel­la hen­ki­löl­lä on to­det­tu ko­ro­na­tar­tun­ta, jon­ka joh­dos­ta kol­me hen­ki­löä on ka­ran­tee­nis­sa. Ta­paus ei lii­ty Hy­ryn­sal­men tar­tun­toi­hin.

Kaik­kien al­tis­tu­nei­den tes­ti­tu­lok­sia ei vie­lä ole käy­tet­tä­vis­sä, jo­ten mää­rät voi vie­lä muut­tua. ”Ylei­ses­ti voi­si to­de­ta, et­tä tä­mä on to­den­nä­köi­nen ke­hi­tys­kul­ku myös ke­sän mit­taan. Pan­de­mia ei ole ohi, vaik­ka kaik­ki si­tä ko­vas­ti toi­vom­me­kin. Tär­keää on, et­tä saam­me ket­jut ajois­sa kat­kais­tua ja si­ten ra­jat­tua le­viä­mis­tä”, to­teaa vs. pan­de­mia­pääl­lik­kö Tuo­mo Ero­la Kai­nuun so­tes­ta.

”Hy­ryn­sal­mel­la ei ole syy­tä ylei­seen huo­leen, vaik­ka tar­tun­to­ja on il­men­nyt. Kaik­ki al­tis­tu­neet ovat tie­dos­sa ja ka­ran­tee­nis­sa, ei­kä kou­lu­ja, päi­vä­hoi­toa tai mui­ta pal­ve­lui­ta ol­la sul­ke­mas­sa. Seu­raam­me ti­lan­net­ta ja rea­goim­me tar­vit­taes­sa”, rau­hoit­te­lee kun­nan­joh­ta­ja Hei­mo Ke­rä­nen.

Kai­nuun il­maan­tu­vuus on täl­lä het­kel­lä 11,1 (per 100 000 asu­kas­ta / 14vrk).

 

Va­ro­toi­met ja ko­ro­na­tes­tau­soh­jeet en­ti­sel­lään

Ko­ro­na­vi­ruk­sen il­maan­tu­vuus Suo­mes­sa on ol­lut las­kus­sa vii­me vii­kot. Tar­tun­ta­ris­ki koh­dis­tuu edel­leen ih­mis­ten lä­hi­kon­tak­tei­hin, eri­tyi­ses­ti alueel­ta toi­sel­le mat­kus­taes­sa. Voi­mas­sa ole­vat kes­kei­set oh­jeet ja suo­si­tuk­set:

  • Ylei­nen etä­työ­suo­si­tus on voi­mas­sa.
  • Kas­vo­mas­kin käyt­tö yli 12-vuo­tiail­le kai­kis­sa ti­lan­teis­sa, jois­sa lä­hi­kon­tak­te­ja ei voi­da vält­tää (pois lu­kien op­pi­laat pe­rus­kou­lus­sa ja kou­lu­mat­koil­la).
  • Yk­si­tyis­ti­lai­suuk­sia suo­si­tel­laan jär­jes­tä­mään mah­dol­li­sim­man pie­ni­muo­toi­ses­ti ja tur­vaoh­jei­ta nou-dat­taen.
  • Maa­kun­ta­ra­jat ylit­tä­vää mat­kus­ta­mis­ta suo­si­tel­laan väl­tet­tä­väk­si.
  • Kai­nuus­sa on voi­mas­sa enin­tään 50 hen­ki­lön yleis­ten ti­lai­suuk­sien ra­joi­tus­pää­tös 31.5. saak­ka.

Kai­nuun so­te ke­hot­taa ha­keu­tu­maan ko­ro­na­tes­tiin ma­ta­lal­la kyn­nyk­sel­lä. KAKS:n ko­ro­na­tes­tau­sa­se­ma pal­ve­lee päi­vit­täin ajan­va­rauk­sel­la klo 8 - 19 (040 165 0020).

Ko­ro­na­ro­ko­tuk­set jat­ku­vat 1971 syn­ty­neil­le ja si­tä van­hem­mil­le se­kä ris­ki­ryh­mään kuu­lu­vil­le

Lue koko Kainuun soten tiedote 17.5.2021: https://sote.kainuu.fi/uutiset/hyrynsalmen-ryppaassa-kahdeksan-tartuntaa-kainuu-edelleen-perustasolla

Takaisin uutisiin