Kainuun sote 17.3.. Lisää tartuntoja – Terrafamessa laaja altistuminen

Kainuun sote 17.3.. Lisää tartuntoja – Terrafamessa laaja altistuminen

Ter­ra­fa­men ak­ku­ke­mi­kaa­li­teh­taal­la on to­det­tu uu­si ko­ro­na­tar­tun­ta ul­ko­paik­ka­kun­ta­lai­sel­la hen­ki­löl­lä. Tar­tun­nan­jäl­ji­tys on me­neil­lään. Tie­dos­sa on noin 40 hen­ki­löä al­tis­tu­nut­ta. Tes­tei­hin oh­ja­taan myös laa­jem­pi jouk­ko teh­taan työ­maal­la työs­ken­te­le­viä.

Tois­sail­tai­sen Kai­nuun kes­kus­sai­raa­laan päi­vys­tys­po­lik­li­ni­kan odo­tus­ti­las­sa ta­pah­tu­neen al­tis­tuk­sen joh­dos­ta seit­se­män hen­ki­löä on mää­rät­ty ka­ran­tee­niin.

Kai­nuun pri­kaa­tin tar­tun­ta­ryp­pääs­sä on ei­len il­moi­tet­tu kol­me uut­ta va­rus­mie­hen po­si­tii­vis­ta tes­ti­tu­los­ta.

Ra­joi­tuk­set py­sy­vät voi­mas­sa – oh­jei­den nou­dat­ta­mi­nen tär­keää!

Kai­nuun ko­ro­na­koor­di­naa­tio­ryh­mä on ei­len to­den­nut Kai­nuun ole­van yhä pe­rus­ta­sol­la, mut­ta viit­tei­tä ti­lan­teen heik­ke­ne­mi­ses­tä on nä­ky­vis­sä. Aiem­mat ra­joi­tuk­set ja mää­räyk­set py­sy­vät voi­mas­sa. Alueen il­maan­tu­vuus­lu­vus­sa 9,7 (100 000 asu­kas­ta / 14 vrk) ei­vät näy ul­ko­paik­ka­kun­ta­lai­set.

”Ym­pä­röi­vien aluei­den kor­keam­pi il­maan­tu­vuus ei voi ol­la nä­ky­mät­tä Kai­nuus­sa. Ole­tet­ta­vas­ti her­kem­min tart­tu­vaa brit­ti­va­riant­tia on jo liik­keel­lä tääl­lä­kin. Ko­ros­tam­me vah­vas­ti pe­ru­sa­sioi­den nou­dat­ta­mis­ta: työ­pai­koil­la on huo­leh­dit­ta­va tur­va­vä­leis­tä ja mas­kien käy­tös­tä se­kä teh­tä­vä jär­jes­te­lyi­tä lä­hi­kon­tak­tien vä­hen­tä­mi­sek­si.”, to­teaa pan­de­mia­pääl­lik­kö Ol­li-Pek­ka Kouk­ka­ri Kai­nuun so­tes­ta.

”Va­paa-ajal­la kon­tak­tit mi­ni­miin, ei­kä mis­sään ta­pauk­ses­sa ole bi­lei­den jär­jes­tä­mi­sen ai­ka. Eri­tyi­ses­ti jos jou­tuu mat­kus­ta­maan aluei­den vä­lil­lä, on omaeh­toi­ses­ti pi­täy­dyt­tä­vä lä­hi­pii­ris­sä. Ris­kien rea­li­soi­tu­mi­nen vai­keut­taa kaik­kien elä­mään Kai­nuus­sa – muu­ta kei­noa ei ole kuin jat­kaa näil­lä”, ve­toaa Kouk­ka­ri.”

Lue Kainuun soten 17.3.2021 tiedote kokonaan täältä

Takaisin uutisiin