Kainuun sote 17.1.: Sunnuntaina 130 tartuntaa

Kainuun sote 17.1.: Sunnuntaina 130 tartuntaa

Kai­nuus­sa to­det­tiin sun­nun­tai­na 130 ko­ro­na­tar­tun­taa. Vii­mei­sen vii­kon ai­ka­na tie­toon tul­lei­ta tar­tun­to­ja on 989; lu­ku voi vie­lä täs­men­tyä la­bo­ra­to­rio­var­men­nus­ten myö­tä. Ko­ro­na­vi­ruk­sen il­maan­tu­vuus alueel­la on yli tu­hat  / 100 000 asu­kas­ta /14 vrk. Tar­tun­to­jen en­na­koi­daan edel­leen li­sään­ty­vän lä­hi­viik­ko­jen ajan.

Kai­nuun pri­kaa­ti on il­moit­ta­nut Ka­jaa­nin va­rus­kun­nas­sa ole­van 342 ko­ro­na­tar­tun­nan saa­nut­ta va­rus­mies­tä. Puo­lus­tus­voi­mien ka­ran­tee­ni- ja eris­ty­soh­jeis­tus poik­kea­vat jos­sain mää­rin si­vii­li­ter­vey­den­huol­lon oh­jeis­ta. Va­rus­mie­het ja muu hen­ki­lös­tö saa­vat li­sä­tie­to­ja pal­ve­lus­pai­kas­taan.             

Tar­tun­nan­jäl­ji­tyk­sen kon­tak­toin­neis­sa on usei­den päi­vien vii­ve. Kai­nuun so­te pyy­tää asiak­kai­ta päi­vit­tä­mään ter­veys­pal­ve­lui­den yh­teys­tie­ton­sa Oma­so­te-verk­ko­pal­ve­lun kaut­ta (-> ter­veys­pal­ve­lui­den ajan­va­rauk­sen omat tie­dot) ja sal­li­mal­la yh­tey­de­no­ton myös teks­ti­vies­tit­se. Yh­teys­tie­dot voi päi­vit­tää myös asioin­nin yh­tey­des­sä esim. ter­vey­sa­se­mal­la.

Oh­jeet oi­rei­sil­le ja tar­tun­nan saa­neil­le

Ha­keu­du ko­ro­na­tes­tiin mi­kä­li si­nul­la ko­ro­naan viit­taa­via oi­rei­ta. Kai­nuun so­ten ko­ro­na­tes­taus on avoin­na Ka­jaa­nis­sa päi­vit­täin se­kä KAKS:n et­tä Ra­ja­ka­tu 3:n tes­tia­se­mil­la. Muis­sa kun­nis­sa ter­vey­sa­se­mien tes­taus pal­ve­lee ar­ki­päi­vi­sin. Ajat va­ra­taan en­si­si­jai­ses­ti verk­ko­pal­ve­lus­ta Oma­so­te.kai­nuu.fi (pu­he­li­mit­se 040 165 0020). Tar­kis­ta, et­tä yh­teys­tie­to­si ter­veys­pal­ve­luis­sa ovat oi­kein.

Jos on saa­nut po­si­tii­vi­sen tu­lok­sen ter­vey­den­huol­lon ko­ro­na­tes­tis­tä, tu­lee jää­dä ko­tiin ja odot­taa tar­tun­nan­jäl­ji­tyk­sen yh­tey­de­not­toa. Tie­to eris­tyk­seen mää­rää­mi­ses­tä an­ne­taan teks­ti­vies­til­lä tai pu­he­li­mit­se mah­dol­li­sim­man pian; vii­ve voi ol­la usei­ta vuo­ro­kau­sia.

Mi­kä­li oi­reet pa­he­ne­vat, esi­mer­kik­si hen­gi­tys vai­keu­tuu, tu­lee ot­taa yh­teyt­tä omal­le ter­vey­sa­se­mal­le, päi­vys­ty­sa­puun 116 117 tai hä­tä­ti­lan­tees­sa 112.

Oh­je al­tis­tu­neil­le

Ko­ro­na­tar­tun­nal­le al­tis­tu­nei­ta hen­ki­löi­tä ke­ho­te­taan ha­keu­tu­maan ko­ro­na­tes­tiin. Myös ko­ti­tes­te­jä voi käyt­tää, mut­ta ne­ga­tii­vi­nen ko­ti­tes­ti ei pois­sul­je ko­ro­na­vi­ru­sin­fek­tio­ta.

Jos olet al­tis­tu­nut tar­tun­nal­le, ei­kä si­nua ole mää­rät­ty ka­ran­tee­niin, py­ri vält­tä­mään ko­din ul­ko­puo­li­sia lä­hi­kon­tak­te­ja 5 vuo­ro­kau­den ajan al­tis­tu­mi­ses­ta lu­kien. Käy­tä kas­vo­mas­kia käyt­töä ja huo­leh­di kä­si­hy­gie­nias­ta. Jos saat ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taan so­pi­via oi­rei­ta, ha­keu­du tes­tiin.

Kai­nuun kes­kus­sai­raa­lan päi­vys­ty­sa­pu 116 117 on ruuh­kau­tu­nut kan­sa­lais­ten ko­ro­naan liit­ty­vis­tä tie­dus­te­luis­ta. Päi­vys­tyk­seen ei tu­le soit­taa tie­dus­te­lui­ta var­ten, vaan ot­taa yh­teyt­tä vain mi­kä­li tar­vit­see kii­reel­lis­tä hoi­don tar­peen ar­vioin­tia tai päi­vys­tys­hoi­toa.

Ro­ko­tuk­sia saa­ta­vil­la

Kol­mat­ta ko­ro­na­ro­ko­tus­ta suo­si­tel­laan kai­kil­le yli 18-vuo­tiail­le se­kä yli 12-vuo­tiail­le ris­ki­ryh­miin kuu­lu­vil­le. Sen on täl­lä het­kel­lä saa­nut noin puo­let yli 12-vuo­tiais­ta kai­nuu­lai­sis­ta.

Ko­ro­na­ro­ko­tuk­set ovat tar­jol­la vii­si vuot­ta täyt­tä­neil­le. Ro­ko­tus­pis­teis­sä on ol­lut hy­vin ti­laa vii­me päi­vi­nä. Ro­ko­tuk­sis­sa voi käy­dä myös ai­kaa va­raa­mat­ta. Kat­so tar­kem­mat ro­ko­tuk­siin liit­ty­vät oh­jeet so­te.kai­nuu.fi/ko­ro­nain­fo.

 

Li­sä­tie­to­ja me­dial­le: Pan­de­mia­pääl­lik­kö Lea Käs­mä-Ron­kai­nen 044 7970 655 

Takaisin uutisiin