Kainuun sote 16.8.: Viikonloppuna 11 uutta tartuntaa - rokotukset 12-vuotiaille käynnistyneet

Kainuun sote 16.8.: Viikonloppuna 11 uutta tartuntaa - rokotukset 12-vuotiaille käynnistyneet

Kai­nuus­sa vii­kon­lo­pun ai­ka­na yk­si­tois­ta uut­ta tar­tun­taa

Lauan­tai­na Kai­nuus­sa to­det­tiin kol­me uut­ta ko­ro­na­tar­tun­taa jo aiem­min ka­ran­tee­nis­sa ol­leil­la hen­ki­löil­lä. Kol­me al­tis­tu­nut­ta hen­ki­löä on mää­rät­ty ka­ran­tee­niin.

Sun­nun­tai­na on to­det­tu kah­dek­san ko­ro­na­tar­tun­taa ka­jaa­ni­lai­sil­la hen­ki­löil­lä, jo­hon liit­tyy nel­jän­tois­ta hen­ki­lön al­tis­tu­mi­nen ja ka­ran­tee­niin mää­rää­mi­nen. Näis­tä yk­si tar­tun­ta on Pal­ta­mon lu­kios­sa, jos­sa opis­ke­li­joi­ta ja opet­ta­jia on ase­tet­tu ka­ran­tee­niin ja oh­jat­tu tes­tei­hin. Li­säk­si Kai­nuun Opis­tos­sa Pal­ta­mos­sa yh­del­lä hen­ki­löl­lä on to­det­tu ko­ro­na­tar­tun­ta se­kä kol­mel­la päi­vä­hoi­dos­sa ole­val­la lap­sel­la.

Mui­den tar­tun­to­jen osal­ta tar­tun­nan­jäl­ji­tys on osit­tain kes­ken. Ta­pauk­siin liit­tyy usei­ta al­tis­tu­mi­sia.

Ka­jaa­nin lu­kion vii­me viik­koi­seen ko­ro­na­tar­tun­taan liit­ty­vät asia­no­sai­set on ta­voi­tet­tu ja yh­teen­sä 59 hen­ki­löä ase­tet­tu ka­ran­tee­niin.

Kai­nuun il­maan­tu­vuus on nyt 104,2 / 100 000 / 14 vrk. Ko­ko Kai­nuu on edel­leen ko­ro­nan kiih­ty­mis­vai­hees­sa.

Kai­nuun so­te tie­dot­taa mah­dol­li­sis­ta al­tis­tu­mis­pai­kois­ta verk­ko­si­vuil­laan osoit­tees­sa so­te.kai­nuu.fi/al­tis­tu­mis­pai­kat

Ro­ko­tuk­set nuo­ril­le käyn­nis­ty­neet

12 - 15 -vuo­tiai­den kai­nuu­lais­ten ro­ko­tuk­set ovat al­ka­neet Suo­mus­sal­mel­ta. Mui­den kun­tien ro­ko­tu­sai­ka­tau­lut on myös laa­dit­tu ja niis­tä tie­do­te­taan op­pi­lai­ta se­kä hei­dän huol­ta­jiaan. 12 vuot­ta täyt­tä­nyt voi it­se päät­tää ro­kot­teen ot­ta­mi­ses­ta.

Kou­lu­lais­ten ro­ko­tuk­set suo­si­tel­laan otet­ta­vak­si kou­lu­jen ro­ko­tus­ten yh­tey­des­sä, jot­ta muun väes­tön ajan­va­raus­toi­min­ta voi jat­kua suun­ni­tel­lus­ti.

Kai­nuus­sa uu­det ro­ko­tuk­set an­ne­taan jat­kos­sa kah­dek­san vii­koin vä­lein. Aiem­min an­ne­tut ajan­va­rauk­set säi­ly­vät 12 vii­kon vä­leil­lä, ei­kä ajan­va­raus­ta ole mah­dol­lis­ta muut­taa.

Kai­nuus­sa nuo­rem­man väes­tön ro­ko­tus­kat­ta­vuus on muu­ta maa­ta al­hai­sem­pi. Ro­ko­tus­suo­jan pa­ran­ta­mi­nen on tär­keää, jot­ta yh­teis­kun­nan toi­min­taa voi­daan pa­laut­taa nor­maa­lik­si pan­de­mian jäl­jil­tä. Ro­ko­tuk­sil­la vä­hen­ne­tään vi­ruk­sen le­viä­mis­tä se­kä var­mis­te­taan suo­jaa vai­keal­ta sai­ras­tu­mi­sel­ta. Näi­den to­teu­tues­sa pääs­tään pur­ka­maan eri­lai­sia ra­joi­tus­toi­mia. Ny­kyi­sen ar­vion mu­kaan ta­voit­tee­na ole­va 12 vuot­ta täyt­tä­nei­den te­hos­te­ro­ko­tus­ten kat­ta­vuus­ta­so 85 % voi­daan saa­vut­taa Kai­nuus­sa mar­ras­kuus­sa.

 

Li­sä­tie­dot:
Pan­de­mia­pääl­lik­kö Ol­li-Pek­ka Kouk­ka­ri 044 797 4668

 

Kainuun soten 16.8.2021 tiedote: https://sote.kainuu.fi/uutiset/viikonloppuna-11-uutta-tartuntaa-rokotukset-12-vuotiaille-kaynnistyneet

Takaisin uutisiin