Kainuun sote 16.8.: Tilannetieto ulkomaisten marjanpoimijoiden koronaryppäisiin liittyen

Kainuun sote 16.8.: Tilannetieto ulkomaisten marjanpoimijoiden koronaryppäisiin liittyen

Kai­nuus­sa usei­ta ko­ro­naan sai­ras­tu­nei­ta tai al­tis­tu­nei­ta ul­ko­mai­sia mar­jan­poi­mi­ja­ryh­miä

Ko­ro­nal­le al­tis­tu­nei­ta ja ko­ro­naan sai­ras­tu­nei­ta ul­ko­maa­lai­sia mar­jan­poi­mi­joi­ta on siir­ret­ty La­pis­ta Kai­nuu­seen vii­kon­lop­pu­na 14. - 15.8.

Ris­ti­jär­vel­lä ja Sot­ka­mos­sa on yh­teen­sä 83 ka­ran­tee­niin mää­rät­tyä hen­ki­löä. Li­säk­si Sot­ka­mos­sa on ma­joit­tu­nee­na 51 eris­tyk­seen mää­rät­tyä ko­ro­naan sai­ras­tu­nut­ta mar­jan­poi­mi­jaa. Ul­ko­maa­lai­set hen­ki­löt on mää­rät­ty ka­ran­tee­niin tai eris­tyk­seen Ro­va­nie­mel­lä, mut­ta La­pin tai Kai­nuun vi­ra­no­mai­sil­la ei ole ol­lut tie­toa ryh­mien siir­tä­mi­ses­tä.

Ryh­mät oh­jeis­tet­tu ja voin­tia seu­ra­taan

Kai­nuun so­te on oh­jeis­ta­nut mar­jan­poi­mi­joi­den toi­mek­sian­ta­jat työn­te­ki­jöi­den ka­ran­tee­ni- ja eris­tys­mää­räys­ten nou­dat­ta­mi­ses­ta. Mar­jan­poi­mi­jat on si­joi­tet­tu asian­mu­kai­ses­ti ei­kä vaa­raa tar­tun­to­jen le­viä­mi­ses­tä ul­ko­puo­li­siin ole. Siir­re­tyt poi­mi­jat ei­vät työs­ken­te­le ka­ran­tee­ni- tai eris­ty­sai­ka­naan.

Ka­ran­tee­niin mää­rä­tyt tes­ta­taan Kai­nuun soten toi­mes­ta ka­ran­tee­niai­ka­na. Ter­vey­den­huol­lon am­mat­ti­lai­set tar­kas­ta­vat li­säk­si sai­ras­tu­nei­den ter­vey­den­ti­lan päi­vit­täin.

Ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­nat ovat le­vin­neet no­peas­ti mar­jan­poi­mi­joi­den kes­kuu­des­sa ja ole­tet­ta­vas­ti ka­ran­tee­niin mää­rä­tyil­tä to­de­taan edel­leen uu­sia tar­tun­to­ja.

 

Li­sä­tie­dot:
Pan­de­mia­pääl­lik­kö Ol­li-Pek­ka Kouk­ka­ri 044 797 4668

Kainuun soten 16.8.2021 tiedote: 
https://sote.kainuu.fi/uutiset/tilannetieto-ulkomaisten-marjanpoimijoiden-koronaryppaisiin-liittyen

Takaisin uutisiin