Kainuun sote 16.7: Kainuussa kahdeksan uutta koronatartuntaa

Kainuun sote 16.7: Kainuussa kahdeksan uutta koronatartuntaa

Ko­ro­na­ta­pauk­set ovat li­sään­ty­neet Kai­nuus­sa ja il­maan­tu­vuus on nous­sut ta­kai­sin edel­lis­ten viik­ko­jen ta­sol­le ja on nyt 51,36 / 100 000 as / 14 vrk.

Uu­sien tie­to­jen mu­kaan Sot­ka­mon Kä­py­met­sän päi­vä­ko­din vii­del­lä lap­sel­la tes­ti­tu­los on ol­lut po­si­tii­vi­nen. Näis­tä nel­jä oli jo aiem­min ka­ran­tee­nis­sa. Ta­pauk­ses­sa on nyt tie­dos­sa seit­se­män tar­tun­taa ja ka­ran­tee­ni­mää­räyk­siä kol­me­kym­men­tä. Ko­ro­na­tes­tauk­sia laa­jen­ne­taan edel­leen tar­tun­nan­jäl­ji­tyk­sen ede­tes­sä. Päi­vä­ko­din toi­min­ta jat­kuu pääo­sin nor­maa­lis­ti. Sot­ka­mon kun­ta ot­taa yh­teyt­tä per­hei­siin ja oh­jeis­taa tar­vit­taes­sa päi­vä­ko­din toi­min­taan ja jat­ko­tes­tauk­seen liit­tyen. Kai­nuun so­ten huo­leh­tii al­tis­tu­nei­den kon­tak­toin­nis­ta.

Sot­ka­mo kun­nan­joh­ta­ja Mi­ka Kil­pe­läi­nen: ”Sot­ka­mon kun­ta ja Kai­nuun so­te te­ke­vät kaik­ken­sa, et­tä ry­väs saa­daan tal­tu­tet­tua. Kii­tos hy­väs­tä yh­teis­työs­tä se­kä las­ten huol­ta­jil­le et­tä Kai­nuun so­ten tar­tun­nan­jäl­ji­tyk­sel­le, jol­la on täl­lä het­kel­lä pal­jon töi­tä. Yh­des­sä voim­me ra­ja­ta tar­tun­to­ja niin, et­tä pys­tym­me jat­ka­maan ke­sän viet­toa mah­dol­li­sim­man nor­maa­lis­ti. On kui­ten­kin syy­tä jäl­leen muis­tu­tel­la oh­jeis­ta ko­ro­na­tur­val­li­suu­den osal­ta.”

Ei­len ra­por­toi­tui­hin Ka­jaa­nin tar­tun­toi­hin liit­ty­vä jäl­ji­tys­työ on edel­leen kes­ken. Yk­si uu­si po­si­tii­vi­nen tes­ti­tu­los on tie­dos­sa ei­li­sel­tä. Ta­pauk­seen liit­tyy huo­mat­ta­va mää­rä al­tis­tu­mi­sia, lä­hin­nä pai­kal­lis­ten nuor­ten kes­kuu­des­sa. Ka­ran­tee­ne­ja on mää­rät­ty yli 40 ja mää­rä kas­vaa yhä.

Ka­jaa­nis­sa on li­säk­si tar­tun­ta to­det­tu yh­del­lä hen­ki­löl­lä, jol­le al­tis­tu­neet ovat ul­ko­paik­ka­kun­ta­lai­sia.

Sot­ka­mos­sa on to­det­tu ko­ro­na­tar­tun­ta ul­ko­paik­ka­kun­ta­lai­sel­la hen­ki­löl­lä. Tar­tun­nal­le on mah­dol­li­ses­ti voi­nut al­tis­tua 13.7. ho­tel­li Vuo­ka­tin aa­mu­pa­lal­la se­kä Haa­pa­la Pa­ni­mon ra­vin­to­las­sa klo 14 - 14.30.

Ko­ro­na­tar­tun­nat li­sään­ty­neet no­peas­ti

Ko­ro­nae­pi­de­mia le­viää nyt Suo­mes­sa eri­tyi­ses­ti nuo­ri­son ja nuor­ten ai­kuis­ten kes­kuu­des­sa. Ra­joi­tus­ten pois­ta­mi­nen ja ke­sän ai­ka­na ih­mis­ten liik­ku­mi­nen ja ak­tii­vi­nen toi­min­ta nä­ky­vät ta­paus­ten mää­ris­sä.

Kai­nuun so­te ke­hot­taa nyt eri­tyi­seen va­ro­vai­suu­teen oman per­he- tai lä­hi­pii­rin ul­ko­puo­li­sis­sa kon­tak­teis­sa. Tar­tun­to­jen no­pea kas­vu li­sää al­tis­tu­mi­sen mah­dol­li­suuk­sia eri­tyi­ses­ti nuor­ten koh­taa­mi­sis­sa, mi­kä­li va­ro­toi­mia ei nou­da­te­ta.

Ko­ro­na­tau­ti on usein lie­vä tai ko­ko­naan oi­ree­ton nuo­ril­la ja pe­rus­ter­veil­lä ih­mi­sil­lä, mut­ta toi­sil­le tar­tun­nat voi­vat ai­heut­taa va­ka­van ja pit­käai­kai­sen sai­rau­den. Tä­män vuok­si on tär­keää, et­tä epi­de­miaa tor­ju­taan ak­tii­vi­ses­ti, kun­nes kat­ta­va väes­tö­ta­son ro­ko­te­suo­ja saa­vu­te­taan. Ro­ko­tus­kaan ei täy­sin pois­ta tar­tun­to­ja, mut­ta suo­jaa­vat yleen­sä va­ka­vil­ta tau­ti­muo­doil­ta.

Kai­nuus­sa on voi­mas­sa suo­si­tuk­set mm. kas­vo­mas­kien käy­tös­tä, lä­hi­kon­tak­tien vält­tä­mi­ses­tä, va­ro­vai­suu­des­ta ko­ti­maan mat­kai­lus­sa se­kä ul­ko­maan mat­kai­lun vält­tä­mi­ses­tä. Ko­ro­na­tes­tiin tu­lee ha­keu­tua, mi­kä­li on ko­ro­naan viit­taa­via oi­rei­ta tai epäi­lee al­tis­tu­neen­sa tar­tun­nal­le.

Au­ta py­säyt­tä­mään ko­ro­nan le­viä­mi­nen

  • Säi­ly­tä tur­va­vä­li tai käy­tä kas­vo­mas­kia kai­kis­sa ko­din ul­ko­puo­li­sis­sa lä­hi­kon­tak­teis­sa
  • Jos sai­ras­tut tai al­tis­tut, vel­vol­li­suu­te­si on aut­taa vi­ra­no­mai­sia an­ta­mal­la tie­to­ja jäl­ji­tys­tä var­ten
  • Eris­tys tai ka­ran­tee­ni ei ole va­paaeh­toi­nen, vaan lail­la sää­det­ty va­ro­toi­mi, jo­ta tu­lee eh­dot­to­mas­ti nou­dat­taa
  • Ot­ta­mal­la ko­ro­na­ro­kot­teen omal­la vuo­rol­la­si suo­jaat it­se­si ja lä­hei­se­si mah­dol­li­ses­ti va­ka­val­ta sai­ras­tu­mi­sel­ta.
  • Ko­ro­na­tes­taus KAKS:ssa pal­ve­lee päi­vit­täin (040 165 0020), kun­tien ter­vey­sa­se­mil­la au­kio­loai­ko­jen mu­kaan (li­sä­tie­dot so­te.kai­nuu.fi/ko­ro­nain­fo)

 

Li­sä­tie­dot:

  • Kai­nuun so­ten vies­tin­tä­pääl­lik­kö Ter­ho Pek­ka­la 044 7970 269
  • Sot­ka­mon kun­nan­joh­ta­ja Mi­ka Kil­pe­läi­nen 044 750 2111 ja si­vis­tys­joh­ta­ja Mer­ja Oja­lam­mi 044 750 2125

Takaisin uutisiin