Kainuun sote 16.5.: Hyrynsalmen ryppäässä neljä uutta koronatartuntaa

Kainuun sote 16.5.: Hyrynsalmen ryppäässä neljä uutta koronatartuntaa

Hy­ryn­sal­men var­hais­kas­va­tuk­ses­sa to­de­tut ko­ro­na­tar­tun­nat ovat laa­jen­tu­mas­sa ryp­pääk­si, jos­sa täl­lä het­kel­lä on kuu­si sai­ras­tu­nut­ta. Ka­ran­tee­niin on nyt ase­tet­tu 41 hen­ki­löä, jois­ta val­tao­sa al­le kou­lui­käi­siä lap­sia.

Kun­nan per­he­päi­vä­hoi­don yh­des­sä ryh­mäs­sä ha­vai­tut tar­tun­nat vai­kut­ta­vat myös Hy­ryn­sal­men pal­ve­lui­hin. ”Las­ten tai oman ka­ran­tee­nin vuok­si ko­tiin jou­tuu jää­mään usei­ta työn­te­ki­jöi­täm­me. Tie­do­tam­me pal­ve­lu­muu­tok­sis­ta kun­nan net­ti­si­vuil­la”, ker­too kun­nan­joh­ta­ja Hei­mo Ke­rä­nen.

Tar­tun­nan­jäl­ji­tys on pääo­sin val­mii­na, mut­ta kaik­kien al­tis­tu­nei­den tes­ti­tu­lok­set ei­vät vie­lä ole val­mii­na. ”Mah­dol­lis­ta to­ki on, et­tä li­sää ta­pauk­sia vie­lä il­me­nee. On syy­tä muis­taa, et­tä vi­rus ei ole yh­täk­kiä ka­don­nut, vaan tar­tun­to­jen vält­tä­mi­sek­si oh­jei­den nou­dat­ta­mi­nen on edel­leen tär­keää”, to­teaa Kai­nuun so­ten vs.pan­de­mia­pääl­lik­kö Tuo­mo Ero­la.

Kai­nuun so­te ke­hot­taa ha­keu­tu­maan ko­ro­na­tes­tiin ma­ta­lal­la kyn­nyk­sel­lä ja tar­vit­taes­sa ot­ta­maan yh­teyt­tä li­säoh­jei­ta var­ten KAKS:n ko­ro­na­tes­tin ajan­va­raus­nu­me­roon (040 165 0020).

Oh­jei­den ja ra­joi­tus­ten nou­dat­ta­mi­nen tar­peel­lis­ta

Hy­vän kä­si­hy­gie­nian yl­lä­pi­tä­mi­nen ja lä­hi­kon­tak­tien vält­tä­mi­nen ovat edel­leen kes­kei­siä tar­tun­to­jen vä­hen­tä­mi­sek­si.

Kai­nuus­sa on voi­mas­sa yli 12-vuo­tiai­den ylei­nen mas­ki­suo­si­tus, mi­kä­li yli kah­den met­rin tur­va­vä­le­jä ei voi­da var­mis­taa. Myös suo­si­tus ra­joit­taa mat­kus­ta­mis­ta ja yk­si­tyis­ti­lai­suuk­sia on voi­mas­sa. Alue­hal­lin­to­vi­ras­to on mää­rän­nyt yli 50 hen­ki­lön yleis­ten ko­kous­ten ja ylei­sö­ti­lai­suuk­sien ko­koon­tu­mis­ra­joi­tuk­sen tou­ko­kuun lop­puun saak­ka.

Ro­ko­tus­ten saa­mi­nen ei tois­tai­sek­si va­pau­ta va­ro­toi­mien nou­dat­ta­mi­ses­ta.

 

Li­sä­tie­dot:

  • vs. pan­de­mia­pääl­lik­kö Tuo­mo Ero­la 044 797 4872
  • Hy­ryn­sal­men kun­nan­joh­ta­ja Hei­mo Ke­rä­nen 044 710 4400

 

Kainuun soten 16.5.2021 tiedote: https://sote.kainuu.fi/uutiset/hyrynsalmen-ryppaassa-nelja-uutta-koronatartuntaa

Takaisin uutisiin