Kainuun sote 16.5.: Hyrynsalmen ryppäässä 56 karanteenissa_yksi uusi tartunta ulkomaalaisella henkilöllä

Kainuun sote 16.5.: Hyrynsalmen ryppäässä 56 karanteenissa_yksi uusi tartunta ulkomaalaisella henkilöllä

Hy­ryn­sal­men var­hais­kas­va­tuk­sen ko­ro­na­ryp­pääs­sä on täl­lä het­kel­lä on 56 ka­ran­tee­niin mää­rät­tyä se­kä kuu­si po­si­tii­vis­ta tes­ti­tu­lok­sen saa­nut­ta hen­ki­löä.

”Va­ro­toi­me­na yk­si yh­te­näis­kou­lun luok­ka siir­tyy etäo­pe­tuk­seen 17 - 18.5, sil­lä usei­ta luo­kan op­pi­lai­ta on ka­ran­tee­nis­sa. Muil­ta osin kou­lu­työ jat­kuu lä­hes nor­maa­lis­ti. Kou­lu­lai­sia on tie­do­tet­tu Vil­man kaut­ta ja myös päi­vä­hoi­dos­sa ole­vien huol­ta­jil­le on myös an­net­tu oh­jeet”, ker­too kun­nan­joh­ta­ja Hei­mo Ke­rä­nen. ”Ym­mär­rän, et­tä ti­lan­ne ai­heut­taa kun­ta­lai­sis­sa ky­sy­myk­siä, mut­ta pyy­däm­me, et­tä hu­hu­pu­hei­ta ei le­vi­te­tä ja ai­heu­te­ta tar­pee­ton­ta häm­min­kiä. Maa­nan­tai­na tie­do­tam­me li­sää ti­lan­tees­ta ja muis­ta mah­dol­li­sis­ta pal­ve­lu­muu­tok­sis­ta kun­nas­sa”, jat­kaa Ke­rä­nen. 

Kai­nuun so­ten tar­tun­nan­jäl­ji­tys on ta­voit­ta­nut kaik­ki al­tis­tu­neet ja heil­le on an­net­tu jat­ko-oh­jeet. Kaik­kien al­tis­tu­nei­den tes­ti­tu­lok­set ei­vät vie­lä ole val­mii­na. ”Huo­men­na tie­däm­me li­sää ti­lan­tees­ta ja lä­hi­päi­vät näyt­tä­vät tu­lee­ko uu­sia po­si­tii­vi­sia”, ar­ve­lee Kai­nuun so­ten vs. pan­de­mia­pääl­lik­kö Tuo­mo Ero­la.

Kai­nuun so­te ke­hot­taa ha­keu­tu­maan ko­ro­na­tes­tiin ma­ta­lal­la kyn­nyk­sel­lä ja tar­vit­taes­sa ot­ta­maan yh­teyt­tä li­säoh­jei­ta var­ten KAKS:n ko­ro­na­tes­tin ajan­va­raus­nu­me­roon (040 165 0020).

Yk­si uu­si tar­tun­ta ul­ko­maa­lai­sel­la hen­ki­löl­lä

Sun­nun­tai­na on to­det­tu ko­ron­tar­tun­ta Kai­nuu­seen saa­pu­neel­la ul­ko­maa­lai­sel­la hen­ki­löl­lä. Kol­me muu­ta hen­ki­löä on ase­tet­tu ka­ran­tee­niin. Ta­paus ei lii­ty Hy­ryn­sal­men ryp­pää­seen.

Li­sä­tie­dot:

  • vs. pan­de­mia­pääl­lik­kö Tuo­mo Ero­la 044 797 4872
  • Hy­ryn­sal­men kun­nan­joh­ta­ja Hei­mo Ke­rä­nen 044 710 4400

Kainuun soten tiedote 16.5.2021: https://sote.kainuu.fi/uutiset/hyrynsalmen-ryppaassa-56-karanteenissayksi-uusi-tartunta-ulkomaalaisella-henkilolla

Takaisin uutisiin