Kainuun sote 16.4.: Kaksi uutta koronatartuntaa, vapaita rokotusaikoja tarjolla runsaasti

Kainuun sote 16.4.: Kaksi uutta koronatartuntaa, vapaita rokotusaikoja tarjolla runsaasti

Kak­si uut­ta ko­ron­tar­tun­taa jo ka­ran­tee­nis­sa ole­vil­la

Ka­jaa­nis­sa on tors­tai­na to­det­tu kak­si uut­ta ko­ro­na­tar­tun­taa jo en­nes­tään ka­ran­tee­nis­sa ole­vil­la. Kai­nuu on edel­leen epi­de­mian pe­rus­ta­sol­la. Il­maan­tu­vuus­lu­ku on nyt 22,2  (per (100 000 as / 14 vrk), mut­ta tar­tun­ta­ryp­päät ovat tie­dos­sa ja ra­jat­tu­ja.

Päi­vys­ty­sa­vun ta­kai­sin­soi­tos­sa kat­kos vii­kon­lop­pu­na

Päi­vys­ty­sa­vun ta­kai­sin­soit­to on pois­sa käy­tös­tä lauan­tain 17.4. ja sun­nun­tain 18.4. vä­li­se­nä yö­nä klo 00 – 06. Mi­kä­li et saa yh­teyt­tä tai pu­he­lu kat­keaa, soi­ta uu­des­taan. Hä­tä­ti­lan­tees­sa soi­ta hä­tä­kes­kuk­seen 112

Ro­ko­tu­sai­ko­ja va­paa­na

Ris­ki­ryh­mään 1 kuu­lu­vil­le 1971 – 1957 syn­ty­neil­le on run­saas­ti va­pai­ta ro­ko­tu­sai­ko­ja. Kan­nus­tam­me ri­peään ajan­va­rauk­seen. Ro­ko­tuk­sia laa­jen­ne­taan uu­siin ikä­ryh­miin en­si vii­kol­la. Ro­ko­tus­ryh­mis­tä tie­do­te­taan Kai­nuun so­ten verk­ko­si­vuil­la osoit­tees­sa: so­te.kai­nuu.fi/ko­ro­nain­fo se­kä vii­koit­tain Ko­ti-Ka­jaa­nis­sa.

Ris­ki­ryh­mä 1:

  • elin­siir­to- tai kan­ta­so­lu­siir­to­po­ti­laat se­kä ak­tii­vi­hoi­dos­sa ole­vat syö­pä­po­ti­laat
  • hen­ki­löt, joil­la on vai­kea puo­lus­tus­jär­jes­tel­män häi­riö, vai­kea kroo­ni­nen mu­nuais­sai­raus vai­kea kroo­ni­nen keuh­ko­sai­raus tai Dow­nin oi­reyh­ty­mä
  • omais­hoi­det­ta­va ja -hoi­ta­ja, jo­ka asuu sa­mas­sa ta­lou­des­sa hoi­det­ta­van kans­sa
  • lää­ke­hoi­toi­nen tyy­pin 2 dia­be­tes (muu kuin nuo­ruus­tyy­pin dia­be­tes)

Kainuun soten 16.4.2021 tiedote

Takaisin uutisiin