Kainuun sote 16.3.: Uusia tartuntoja - altistuminen KAKS:n päivystyksen odotusalueella - uusia rokotusryhmiä avataan

Kainuun sote 16.3.: Uusia tartuntoja - altistuminen KAKS:n päivystyksen odotusalueella - uusia rokotusryhmiä avataan

Ka­jaa­nis­sa on to­det­tu ko­ro­na­tar­tun­ta jo aiem­min Ter­ra­fa­men ak­ku­ke­mi­kaa­li­teh­taan tar­tun­nois­ta ka­ran­tee­nis­sa ol­leel­la hen­ki­löl­lä. Yk­si lä­hi­pii­rin al­tis­tu­nut hen­ki­lö on ase­tet­tu ka­ran­tee­niin.

Ter­ra­fa­mes­sa on ei­len to­det­tu myös toi­nen, ul­ko­paik­ka­kun­ta­lai­sen hen­ki­lön tar­tun­ta, jo­hon liit­tyen vii­si hen­ki­löä on ase­tet­tu ka­ran­tee­niin. Tois­tai­sek­si ei ole tie­toa liit­tyy­kö ta­paus aiem­piin tar­tun­toi­hin. Tar­tun­nan­jäl­ji­tys on me­neil­lään.

Kai­nuun kes­kus­sai­raa­laan päi­vys­tys­po­lik­li­ni­kan odo­tus­ti­las­sa on voi­nut al­tis­tua ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­nal­le ei­len 15.3. klo 18.54 - 19.54 vä­li­se­nä ai­ka­na. Kai­nuun so­te pyy­tää, et­tä pai­kal­la ol­leet hen­ki­löt ot­ta­vat yh­teyt­tä päi­vys­tys­nu­me­roon 116 117 (lan­ka­pu­he­li­mes­ta 08 6156 6000) tar­tun­nan­jäl­ji­tys­tä var­ten.

Kai­nuun pri­kaa­tin tar­tun­ta­ryp­pää­seen on ei­len il­moi­tet­tu seit­se­mäs va­rus­mie­hen po­si­tii­vi­nen tes­ti­tu­los.

”Vie­lä pu­hum­me Kai­nuus­sa yk­sit­täi­sis­tä tar­tun­nois­ta ja pri­kaa­tin ta­pauk­ses­sa ryp­pääs­tä, em­me­kä epi­de­mias­ta. Yh­teis­tä näil­le kui­ten­kin on, et­tä tar­tun­nan läh­teet tu­le­vat maa­kun­nan ul­ko­puo­lel­ta. On syy­tä va­rau­tua, et­tä ti­lan­teen ke­hit­ty­mi­nen jat­kuu ei-toi­vot­tuun suun­taan”, kom­men­toi Kai­nuun so­ten pan­de­mia­pääl­lik­kö Ol­li-Pek­ka Kouk­ka­ri.

Lue koko Kainun soten 16.3.2021 tiedote täältä.

 

Takaisin uutisiin