Kainuun sote 16.12.: Kuhmossa tartuntoja ja altistumisia koulussa ja päiväkodissa

Kainuun sote 16.12.: Kuhmossa tartuntoja ja altistumisia koulussa ja päiväkodissa

Kuh­mos­sa Tuu­pa­lan kou­lun yh­del­lä en­sim­mäi­sel­lä luo­kal­la ole­val­la op­pi­laal­la se­kä Tuu­pa­lan päi­vä­ko­dis­sa yh­del­lä esi­kou­lu­lai­sel­la on to­det­tu ko­ro­na­tar­tun­ta. Op­pi­lai­den huol­ta­jia on in­for­moi­tu Wil­man kaut­ta se­kä il­lal­la jär­jes­te­tys­sä etä­ti­lai­suu­des­sa. Al­tis­tu­nei­ta on oh­jeis­tet­tu jää­mään ko­tiin odot­ta­maan tar­tun­nan­jäl­ji­tyk­sen yh­tey­de­not­toa ja tar­kem­pia oh­jei­ta. Tar­tun­nan­jäl­ji­tys on aloit­ta­nut kon­tak­toin­nin hen­ki­lös­töön, se­kä päi­vä­ko­din ryh­män ja kou­lun luo­kan op­pi­lai­den van­hem­piin. Osa yh­tey­de­no­tois­ta saa­daan teh­tyä tä­nään, suu­rin osa jää per­jan­tail­le.

Hen­ki­löil­le, jot­ka tie­tä­vät al­tis­tu­neen­sa, suo­si­tel­laan ha­keu­tu­mis­ta ko­ro­na­tes­tiin ma­ta­lal­la kyn­nyk­sel­lä eri­tyi­ses­ti, mi­kä­li oi­rei­ta il­me­nee.

Kai­nuun so­te te­kee tii­vis­tä yh­teis­työ­tä Kuh­mon kau­pun­gin kans­sa ja an­taa tar­vit­taes­sa li­säoh­jei­ta.

Kainuun soten 16.12.2021 tiedote

Takaisin uutisiin