Kainuun sote 16.1.: Lauantaina 134 tartuntaa - ilmaantuvuus yli 1000

Kainuun sote 16.1.: Lauantaina 134 tartuntaa - ilmaantuvuus yli 1000

Lauan­tai­na 134 tar­tun­taa

Kai­nuus­sa to­det­tiin lauan­tai­na 134 ko­ro­na­tar­tun­taa. Ko­ro­na­vi­ruk­sen il­maan­tu­vuus on nyt yli 1000 / 100 000 asu­kas­ta /14 vrk.

Tar­tun­nan­jäl­ji­tyk­sen kon­tak­toin­neis­sa on noin nel­jän päi­vän vii­ve. Sel­vi­tyk­ses­sä on edel­leen sa­to­ja po­si­tii­vi­sen tu­lok­sen saa­nei­ta vii­me vii­kon ajal­ta. Sai­raa­la­hoi­dos­sa on yk­sit­täi­siä po­ti­lai­ta.

Kai­nuun so­ten joh­to­kes­kus seu­raa hen­ki­lös­tö­ti­lan­teen ja sai­raa­la­hoi­don tar­peen ke­hit­ty­mis­tä. Työn­te­ki­jöi­den sai­ras­tu­mi­sia ja al­tis­tu­mi­sia on eri puo­lil­la Kai­nuu­ta, mut­ta tois­tai­sek­si pal­ve­lut voi­daan tuot­taa työ­jär­jes­te­lyil­lä. ”Hen­ki­lös­tö­re­ser­viä ei kui­ten­kaan ole, jo­ten jos laa­jem­pia sai­ras­tu­mi­sia il­me­nee, myös kii­reet­tö­män hoi­don su­lut ovat mah­dol­li­sia”, to­teaa joh­ta­jay­li­lää­kä­ri Rit­va Ka­ner­vo Kai­nuun so­tes­ta.

Ko­ro­na­tes­taus ja -ro­ko­tuk­set

Oi­rei­sia ja al­tis­tu­nei­ta ke­ho­te­taan ha­keu­tu­maan ko­ro­na­tes­tiin. Kai­nuun so­ten ko­ro­na­tes­taus on avoin­na Ka­jaa­nis­sa päi­vit­täin se­kä KAKS:n et­tä Ra­ja­ka­tu 3:n tes­tia­se­mil­la. Muis­sa kun­nis­sa ter­vey­sa­se­mien tes­taus pal­ve­lee ar­ki­päi­vi­sin. Ajat va­ra­taan en­si­si­jai­ses­ti verk­ko­pal­ve­lus­ta oma­so­te.kai­nuu.fi (pu­he­li­mit­se 040 165 0020).

Ro­ko­tuk­set ovat edel­leen lä­hi­kon­tak­tien vält­tä­mi­sen ja hy­gie­nia­toi­mien li­säk­si tär­kein kei­no pan­de­mian tor­jun­nas­sa. Ro­ko­tuk­set ovat tar­jol­la vii­si vuot­ta täyt­tä­neil­le. Täl­lä het­kel­lä eri­tyi­ses­ti ai­kuis­ten kol­man­sien ko­ro­na­ro­ko­tus­ten li­sää­mi­nen on tär­keää suo­ja­te­hon yl­lä­pi­tä­mi­sek­si. Kol­mat­ta ko­ro­na­ro­ko­tus­ta suo­si­tel­laan kai­kil­le yli 18-vuo­tiail­le se­kä yli 12-vuo­tiail­le ris­ki­ryh­miin kuu­lu­vil­le.

Ro­ko­tus­pis­teis­sä on ol­lut hy­vin ti­laa vii­me päi­vi­nä. Ro­ko­tuk­sis­sa voi käy­dä myös ai­kaa va­raa­mat­ta. Kat­so tar­kem­mat ro­ko­tuk­siin liit­ty­vät oh­jeet so­te.kai­nuu.fi/ko­ro­nain­fo.

Apua ja oh­jei­ta

Kai­nuun so­te muis­tut­taa, et­tä päi­vys­ty­sa­pu­nu­me­ro 116 117 pal­ve­lee kii­reel­li­ses­sä hoi­don tar­peen ar­vioin­nis­sa jo­ka päi­vä kel­lon ym­pä­ri. Hen­keä uh­kaa­vis­sa hä­tä­ti­lan­teis­sa tai on­net­to­muuk­sis­sa on ai­na soi­tet­ta­va hä­tä­kes­kuk­seen 112.

Päi­vys­ty­sa­puun tu­lee soit­taa, mi­kä­li ei tie­dä on­ko ky­se päi­vys­tys­käyn­tiä vaa­ti­vas­ta ti­lan­tees­ta tai jos muu­ten tar­vit­see kii­reel­lis­tä hoi­dol­lis­ta ar­vioin­tia. Päi­vys­tys ei pys­ty pal­ve­le­maan ylei­siin ko­ro­na­tie­dus­te­lui­hin, ajan­va­rauk­siin tai ro­ko­tus­neu­von­taan liit­ty­vis­sä asiois­sa.

Kai­nuun so­ten ylei­nen so­te-pal­ve­lui­den neu­von­ta pal­ve­lee ar­ki­sin nu­me­ros­sa 08 61561 tai pal­ve­lu­neu­von­ta(a)kai­nuu.fi. Kii­reet­tö­mis­sä ko­ro­naan liit­ty­vis­sä ky­sy­myk­sis­sä voi myös lä­het­tää säh­kö­pos­tia ko­ro­na(a)kai­nuu.fi.

 

Li­sä­tie­to­ja me­dial­le: joh­ta­jay­li­lää­kä­ri Rit­va Ka­ner­vo 040 688 4307

 

 

Takaisin uutisiin