Kainuun sote 15.9.: Uusia tartuntoja - Testaus- ja jäljityskäytännöt päivitetään

Kainuun sote 15.9.: Uusia tartuntoja - Testaus- ja jäljityskäytännöt päivitetään

Ko­ro­na­ti­lan­ne Kai­nuus­sa

Tiis­tai­na Ka­jaa­nis­sa to­det­tiin 10 ko­ro­na­tar­tun­taa, jois­ta mää­rät­tiin 21 uut­ta ka­ran­tee­nia.  Tar­tun­nois­ta kak­si on aiem­min ka­ran­tee­niin mää­rä­tyil­lä.

Soi­din­suon kou­lus­sa se­kä 1A- et­tä 5A-luo­kal­la on ko­ro­nal­le al­tis­tu­nei­ta lap­sia. Kou­lu tie­dot­taa tar­kem­min ti­lan­tees­ta se­kä op­pi­lai­ta ja van­hem­pia.

Vi­ruk­sen il­maan­tu­vuus on nyt 102,8 / 100 000 asu­kas­ta / 14 vrk.

 

Ka­jaa­ni kiih­ty­mis­vai­hees­sa, muu maa­kun­ta pe­rus­ta­sol­la

Kai­nuun ko­ro­na­koor­di­naa­tio­ryh­mä to­te­si ei­len Ka­jaa­nin ti­lan­teen pa­ran­tu­neen ja kau­pun­gin ole­van kiih­ty­mis- mut­ta ei enää le­viä­mis­vai­hees­sa. Muu Kai­nuu on pe­rus­ta­sol­la. Vii­me vii­kol­la ko­ro­na­tes­te­jä otet­tiin n. 2000, jois­ta po­si­tii­vi­sia oli 1,3 %. Jäl­ji­tysp­ro­sent­ti oli 89 %.

”Edel­lis­ten viik­ko­jen tar­tun­ta­huip­pu on nyt sel­väs­ti ta­ka­na, vaik­ka päi­vit­täi­siä tar­tun­to­ja edel­leen esiin­tyy. Em­me kui­ten­kaan voi vie­lä voi luo­pua va­ro­toi­mis­ta, sil­lä ro­kot­ta­mat­to­mien osuus on edel­leen liian suu­ri”, to­teaa Kai­nuun so­ten pan­de­mia­pääl­lik­kö Ol­li-Pek­ka Kouk­ka­ri.

Muut suo­si­tuk­set pait­si Ka­jaa­niin tai Ka­jaa­nis­ta mat­kus­ta­mi­sen vält­tä­mi­nen ovat voi­mas­sa. Ra­vin­to­la­ra­joi­tuk­sis­ta sää­tää Val­tio­neu­vos­to.

Kai­nuun so­ten yh­ty­mä­hal­li­tuk­sen te­ke­mis­tä tar­tun­ta­tau­ti­lain mu­kai­sis­ta sul­ku- ja ra­joi­tus­pää­tök­sis­tä teh­dyn va­li­tuk­sen kä­sit­te­ly hal­lin­to-oi­keu­des­sa on rauen­nut. Pää­tök­set on ku­mot­tu jo aiem­min, jo­ten ti­lan­ne ei näi­den osal­ta muu­tu.

 

Tes­taus- ja jäl­ji­tys­käy­tän­nöt päi­vi­te­tään

Kan­sal­li­sen tes­taus- ja jäl­ji­tysst­ra­te­gian mu­kaan pai­no­pis­te pan­de­mian seu­ran­nas­sa ja tor­jun­nas­sa muut­tuu ro­ko­tu­soh­jel­man vai­kut­ta­vuu­den ar­vioin­tiin ja tar­tun­to­jen eh­käi­se­mi­seen. Käy­tän­nös­sä tä­mä tar­koit­taa, et­tä ro­ko­tus­kat­ta­vuu­den nos­ta­mi­nen on mer­kit­tä­vin te­ki­jä yh­teis­kun­nan avau­tu­mi­sen ja nor­ma­li­soi­tu­mi­sen kan­nal­ta.

Ma­ta­lan kyn­nyk­sen tes­taa­mi­nen jat­kuu, mut­ta tes­tit kes­ki­te­tään eri­tyi­ses­ti nii­hin, jot­ka ei­vät ole saa­neet täyt­tä ro­ko­tus­sar­jaa. Tes­taus pai­not­tuu pi­ka­tes­tei­hin. Ko­ti­tes­taus­ta suo­si­tel­laan, mut­ta se ei kor­vaa ter­vey­den­huol­lon tes­te­jä, ei­kä nii­den pe­rus­teel­la voi­da teh­dä ka­ran­tee­ni- tai eris­tys­pää­tök­siä.

Ko­ro­na­vi­rus­tes­ti voi­daan myös jat­kos­sa ot­taa lää­ke­tie­teel­li­sin pe­rus­tein kai­kil­ta, joil­la on ko­ro­na­tau­tiin viit­taa­via oi­rei­ta. Kai­nuus­sa tes­tit koh­den­ne­taan eri­tyi­ses­ti:

  • ro­kot­ta­mat­to­miin tai yh­den ro­ko­tean­nok­sen saa­nei­siin, joil­la on ko­ro­na­vi­ru­sin­fek­tioon so­pi­via oi­rei­ta
  • oi­rei­siin ro­kot­ta­mat­to­miin, jot­ka ovat sai­ras­ta­neet CO­VID-19-in­fek­tion yli 6 kk aiem­min
  • oi­rei­siin kah­teen ker­taan ro­ko­tet­tui­hin so­te-am­mat­ti­lai­siin, ris­ki­ryh­mään kuu­lu­viin tai sai­raa­la­hoi­toon tu­le­viin se­kä ns. vah­vas­ti al­tis­tu­nei­hin
  • al­le 12-vuo­tiai­siin oi­rei­siin mi­kä­li on vah­vas­ti al­tis­tu­nut tai per­he­pii­ris­sä on yli 12-vuo­tiai­ta, joil­la ei ole täyt­tä ro­ko­te­suo­jaa.

Ylei­soh­jee­na on, et­tä yli 12-vuo­tiaat voi­vat ne­ga­tii­vi­sen tes­tin jäl­keen pa­la­ta töi­hin tai kou­luun oi­rei­den sal­lies­sa ja va­ro­vai­suut­ta nou­dat­taen. ”Pien­ten las­ten van­hem­pien kan­nal­ta kes­kei­sin muu­tos on sii­nä, et­tä mi­kä­li per­heen van­hem­mat ovat kah­teen ker­taan ro­ko­tet­tu­ja ja per­hees­sä on vain al­le 12-vuo­tiai­ta lap­sia, ei­kä tie­dos­sa ole al­tis­tu­mis­ta ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­nal­le, ei lie­väoi­reis­ta las­ta tar­vit­se ru­tii­ni­no­mai­ses­ti tes­ta­ta”, sel­ven­tää Ol­li-Pek­ka Kouk­ka­ri.

Tar­tun­nan­jäl­ji­tys­tä jat­ke­taan pai­kal­li­sen ja alueel­li­sen tar­peen mu­kai­ses­ti. Ti­lan­teen pa­he­ne­mi­sen es­tä­mi­sek­si jäl­ji­tyk­ses­sä pai­not­tuu eri­tyi­ses­ti kor­kean ris­kin al­tis­tu­mis­ti­lan­teet se­kä tar­tun­ta­ryp­päi­den ja laa­jo­jen ket­ju­jen sel­vit­tä­mi­nen.

Ul­ko­mail­le mat­kus­ta­vien oi­reet­to­mien tes­taus se­kä mui­den kuin Oma­kan­nas­ta saa­ta­vien to­dis­tus­ten laa­ti­mi­nen to­teu­te­taan tar­vit­taes­sa yk­si­tyis­sek­to­rin avul­la. Jul­ki­sen ter­vey­den­huol­lon mak­su­ton pal­ve­lu ei näi­hin tar­koi­tuk­siin ole käy­tet­tä­vis­sä.

 

Li­sä­tie­dot: Pan­de­mia­pääl­lik­kö Ol­li-Pek­ka Kouk­ka­ri 044 7974 668

Kainuun soten 15.9.2021 tiedote

Takaisin uutisiin