Kainuun sote 15.7: Yksi tartunta Kajaanissa - Sotkamossa informoitu päiväkotiin liittyvästä tartunnasta

Kainuun sote 15.7: Yksi tartunta Kajaanissa - Sotkamossa informoitu päiväkotiin liittyvästä tartunnasta

Yk­si uu­si tar­tun­ta Ka­jaa­nis­sa

Ka­jaa­nis­sa on to­det­tu yk­si uu­si ko­ro­na­tar­tun­ta. Ka­ran­tee­niin on ase­tet­tu vii­si hen­ki­löä. Tar­tun­nan­jäl­ji­tys on me­neil­lään.

Kai­nuun so­te muis­tut­taa, et­tä tar­tun­nan saa­neil­la tai sel­lai­sik­si epäi­lyil­lä on lain mu­kaan vel­vol­li­suus aut­taa ter­veys­vi­ra­no­mai­sia sel­vit­tä­mään tar­tun­taan liit­ty­vät ta­pah­tu­mat ja kon­tak­tit tar­tun­ta­tau­din le­viä­mi­sen es­tä­mi­sek­si. Sa­moin vi­ra­no­mais­ten mää­rää­miä eris­tys- ja ka­ran­tee­ni­toi­mia tu­lee eh­dot­to­mas­ti nou­dat­taa.

Vii­kon­lop­pu­na Sot­ka­mos­sa to­de­tus­sa ko­ro­na­tar­tun­nas­sa yh­del­lä päi­vä­ko­din työn­te­ki­jäl­lä po­si­tii­vi­nen tes­ti­tu­los

Sot­ka­mos­sa vii­kon­lop­pu­na to­de­tuis­ta ko­ro­na­tar­tun­nois­ta yk­si liit­tyy Kä­py­met­sän vuo­ro­päi­vä­ko­tiin. Tar­tun­nan joh­dos­ta myös 12 päi­vä­ko­din las­ta ja kak­si työn­te­ki­jää on ase­tet­tu ka­ran­tee­niin. Tar­tun­nan läh­de on muual­ta Suo­mes­ta.

Huol­ta­jia on tie­do­tet­tu ti­lan­tees­ta jo al­ku­vii­kos­ta. Kaik­ki al­tis­tu­neet on kon­tak­toi­tu ja oh­jat­tu ko­ro­na­tes­tiin. Jat­ko­tar­tun­to­ja päi­vä­ko­dis­sa ei täl­lä het­kel­lä ole tie­dos­sa.

Päi­vä­ko­din toi­min­ta jat­kuu pääo­sin nor­maa­lis­ti. Ai­noas­taan vi­ri­ke­hoi­to­pai­kal­la ole­vil­le lap­sil­le ei voi­da tar­jo­ta hoi­toa tä­män ja en­si vii­kon ai­ka­na. Kä­py­met­säs­sä on te­hos­tet­tu sii­vous­ta ja kä­si­hy­gie­niaa se­kä kas­vo­mas­ke­ja suo­si­tel­laan käy­tet­tä­väk­si voi­mas­sao­le­vien oh­jeis­tuk­sien mu­kai­ses­ti. Sot­ka­mon var­hais­kas­va­tu­syk­si­köis­sä nou­da­te­taan Kai­nuun so­ten ja THL:n oh­jei­ta.

Päi­vä­ko­tien hen­ki­lös­töl­le ja päi­vä­ko­din las­ten huol­ta­jil­le on jär­jes­tet­ty myös in­fo­ti­lai­suu­det tie­don ja­ka­mi­sek­si ja jat­ko-oh­jei­den saa­mi­sek­si. Kai­nuun so­te ke­hot­taa ha­keu­tu­maan ko­ro­na­tes­tiin, mi­kä­li oi­rei­ta il­me­nee.

”Ylei­ses­ti kat­soen ko­ro­na­ti­lan­ne on Sot­ka­mos­sa rau­hal­li­nen, ei­kä ole syy­tä eri­tyi­siin li­sä­toi­miin, mut­ta ym­mär­ret­tä­väs­ti huol­ta voi nous­ta las­ten ol­les­sa ky­sees­sä. Tä­män vuok­si so­ten kans­sa on myös jär­jes­tet­ty ti­lai­suu­det se­kä hen­ki­lös­töl­le et­tä huol­ta­jil­le ja­kaak­sem­me ti­lan­tees­ta fak­ta­tie­toa ja vä­hen­tääk­sem­me epä­tie­toi­suut­ta”, kom­men­toi Sot­ka­mon kun­nan­joh­ta­ja Mi­ka Kil­pe­läi­nen.

Ko­ro­na­tes­taus Sot­ka­mon ter­vey­sa­se­mal­la pal­ve­lee ajan­va­rauk­sel­la (08 6156 5009) au­kio­loai­ko­jen mu­kai­ses­ti ja KAKS:n ko­ron­tes­tia­se­ma päi­vit­täin (040 165 0020). Myös Oma­so­te-pal­ve­lus­ta voi va­ra­ta tes­tia­jan.

EU-ro­ko­tus­to­dis­tuk­sen saa säh­köi­ses­ti Kan­ta.fi -pal­ve­lus­ta - jos ei kii­reel­lis­tä mat­kus­tus­tar­vet­ta, ei tar­vet­ta toi­miin

Ko­ro­na­vi­rus le­viää eri­tyi­ses­ti mat­kai­lun vuok­si, jo­ten ul­ko­mail­le mat­kus­ta­mis­ta tu­lee edel­leen har­ki­ta tark­kaan. Mi­kä­li kui­ten­kin on vält­tä­mä­tön­tä mat­kus­taa, EU:n alueel­la voi käyt­tää ko­ro­na­to­dis­tus­ta ra­ja­ny­li­tys­ti­lan­teis­sa. Mat­kus­ta­jan tu­lee it­se sel­vit­tää koh­de­maas­sa tar­vit­ta­vien do­ku­ment­tien tar­ve se­kä kus­tan­taa it­se läh­töä var­ten mah­dol­li­ses­ti tar­vit­ta­vat tes­tit yk­si­tyi­ses­sä ter­vey­den­huol­los­sa.

To­dis­tuk­set saa­duis­ta ko­ro­na­ro­ko­tuk­sis­ta, ko­ro­na­tes­ti­tu­lok­ses­ta ja sai­ras­te­tus­ta ko­ro­na­vi­rus­tau­dis­ta ovat saa­ta­vil­la Oma­kan­nas­ta 14.7. al­kaen. EU-ase­tuk­sen mu­kaan kan­sa­lai­sil­le taa­taan oi­keus saa­da ko­ro­na­to­dis­tus ter­vey­den­huol­los­ta pa­pe­ril­la, el­lei pys­ty Oma­kan­taa käyt­tä­mään tai pys­ty it­se tu­los­ta­maan.

Tu­los­tus ter­vey­sa­se­man kaut­ta tu­lee käyt­töön siir­ty­mäa­jan ku­lues­sa, vii­meis­tään 12.8.2021.

To­dis­tus­ta ei ko­ti­maas­sa tar­vi­ta var­muu­den vuok­si, jo­ten jos ei juu­ri nyt ole läh­dös­sä mat­kal­le, ei ole syy­tä toi­miin. Tie­to­kan­nas­sa on mah­dol­li­sia puut­tei­ta tai vir­hei­tä, jot­ka voi pyy­tää kor­jat­ta­vak­si oman ter­vey­sa­se­man kaut­ta. Kai­nuun so­te pyy­tää, et­tä tar­peet­to­mia yh­tey­de­not­to­ja väl­te­tään. ”Jos suun­nit­te­lee mah­dol­lis­ta mat­kaa en­si vuo­dek­si, nyt ei tar­vit­se teh­dä mi­tään”, sel­ven­tää Tuo­mo Ero­la Kai­nuun so­tes­ta.

 

Li­sä­tie­dot:

- vs. pan­de­mia­pääl­lik­kö Tuo­mo Ero­la 044 797 4872

- Sot­ka­mon kun­nan­joh­ta­ja Mi­ka Kil­pe­läi­nen 044 750 2111 ja si­vis­tys­joh­ta­ja Mer­ja Oja­lam­mi 044 750 2125

Takaisin uutisiin