Kainuun sote 15.7: Kajaanissa kaksi tartuntaa - vetoomus auttaa viranomaisia

Kainuun sote 15.7: Kajaanissa kaksi tartuntaa - vetoomus auttaa viranomaisia

Ka­jaa­nis­sa kak­si tar­tun­taa – kaik­kia al­tis­tu­mi­sia vai­kea sel­vit­tää

Ka­jaa­nis­sa on to­det­tu kak­si uut­ta ko­ro­na­tar­tun­taa. Al­tis­tu­mi­sia tie­de­tään ole­van täl­lä het­kel­lä noin 20 hen­ki­löl­lä, jot­ka mää­rä­tään ka­ran­tee­niin. Tar­tun­nan­jäl­ji­tys jat­kuu edel­leen.

Tie­dos­sa ole­via mah­dol­li­sia al­tis­tu­mis­paik­ko­ja ja -ajan­koh­tia:

- pe 9.7. Ka­jaa­ni-hal­lin ken­tän ym­pä­ris­tö (fes­ti­vaa­lia­lueen ul­ko­puo­li) klo 20 – 23

- la 10.7. Ka­jaa­ni-hal­lin ken­tän ym­pä­ris­tö (fes­ti­vaa­lia­lueen ul­ko­puo­li) en­nen klo 19, jon­ka jäl­keen laa­jas­ti fes­ti­vaa­lia­lueel­la

- su 11.7 Ka­jaa­ni-hal­lin ken­tän ym­pä­ris­tö (fes­ti­vaa­lia­lueen ul­ko­puo­li)  klo 19 – 22

Ku­ten muual­la­kin Suo­mes­sa, Kai­nuus­sa tar­tun­nat pai­not­tu­vat nyt nuo­riin. Eri­tyi­ses­ti täy­si-ikäi­syy­den kyn­nyk­sel­lä ole­via nuo­ria liik­kuu pal­jon sa­mois­sa ryh­mis­sä esi­mer­kik­si Ka­jaa­ni-Sot­ka­mo -ak­se­lil­la, jo­ka nä­kyy myös al­tis­tu­mi­sis­sa. Kai­nuun so­te va­roit­taa, et­tä nuor­ten suo­si­mis­sa ajan­viet­to­pai­kois­sa ja esi­mer­kik­si ko­ti­bi­leis­sä on­kin täl­lä het­kel­lä ko­hon­nut ris­ki ko­ro­na­tar­tun­nal­le.

”Nuor­ten li­sään­ty­nyt ha­keu­tu­mi­nen ko­ro­na­tes­tei­hin on hy­vä sig­naa­li. On­gel­mal­lis­ta sen si­jaan on, et­tä vii­meai­kai­sis­sa tar­tun­nois­sa on ol­lut vai­keuk­sia saa­da sel­vil­le ih­mis­ten liik­ku­mis­ta eli al­tis­tu­mis­pai­kat ja -ajan­koh­dat jää­vät osin epä­sel­vik­si. Tä­mä ko­ros­tuu eri­tyi­ses­ti mi­tä nuo­rem­mis­ta on ky­se”, ker­too Tuo­mo Ero­la Kai­nuun so­tes­ta. ”Ar­viom­me mu­kaan uu­sia tar­tun­to­ja tu­lee li­sää lä­hi­päi­vi­nä. Ve­toan­kin voi­mak­kaas­ti kaik­kiin, et­tä sai­ras­tu­neet ja al­tis­tu­neet avoi­mes­ti aut­ta­vat vi­ra­no­mai­sia li­sä­tar­tun­to­jen es­tä­mi­sek­si”, pyy­tää vs. pan­de­mia­pääl­lik­kö Ero­la.

Suo­mes­sa tar­tun­nat kol­min­ker­tais­tu­neet kuu­kau­des­sa

Ter­vey­den ja hy­vin­voin­nin lai­tok­sen mu­kaan ko­ro­na­tar­tun­nat Suo­mes­sa ovat kol­min­ker­tais­tu­neet kuu­kau­des­sa. Epi­de­mia le­viää nyt so­siaa­li­ses­ti ak­tii­vis­ten nuor­ten ai­kuis­ten kes­kuu­des­sa, esi­mer­kik­si baa­ri- ja juh­lail­lois­sa.

Yli puo­let tar­tun­nois­ta on to­det­tu 10–29 -vuo­tiail­la. Her­käs­ti le­viä­vä Del­ta-muun­nos­ten osuus tut­ki­tuis­ta näyt­teis­tä on huo­mat­ta­va (yli 80 %). Myön­teis­tä ti­lan­tees­sa on kui­ten­kin se, et­tei sai­raa­la­hoi­toa vaa­ti­vien po­ti­lai­den osuus ole nous­sut.

Muis­ta!

• Ot­ta­mal­la ko­ro­na­ro­kot­teen omal­la vuo­rol­la­si suo­jaat it­se­si ja lä­hei­se­si mah­dol­li­ses­ti va­ka­val­ta sai­ras­tu­mi­sel­ta.

• Säi­ly­tä tur­va­vä­li tai käy­tä kas­vo­mas­kia kai­kis­sa ko­din ul­ko­puo­li­sis­sa lä­hi­kon­tak­teis­sa

• Jos sai­ras­tut tai al­tis­tut, vel­vol­li­suu­te­si on aut­taa vi­ra­no­mai­sia an­ta­mal­la tie­to­ja jäl­ji­tys­tä var­ten

• Eris­tys tai ka­ran­tee­ni ei ole va­paaeh­toi­nen, vaan lail­la sää­det­ty va­ro­toi­mi, jo­ta tu­lee eh­dot­to­mas­ti nou­dat­taa.

• Ko­ro­na­tes­taus KAKS:ssa pal­ve­lee päi­vit­täin (040 165 0020), kun­tien ter­vey­sa­se­mil­la au­kio­loai­ko­jen mu­kaan (li­sä­tie­dot so­te.kai­nuu.fi/ko­ro­nain­fo)

• Au­ta py­säyt­tä­mään ko­ro­nan le­viä­mi­nen - au­ta it­seä­si ja mui­ta!

 

Li­sä­tie­dot: vs. pan­de­mia­pääl­lik­kö Tuo­mo Ero­la 044 797 4872

Takaisin uutisiin