Kainuun sote 15.4.: Koronarokotukset laajenevat riskiryhmä 1:n osalta

Kainuun sote 15.4.: Koronarokotukset laajenevat riskiryhmä 1:n osalta

Koh­ti enem­män nor­maa­lia

Kai­nuu on ol­lut ko­ro­nae­pi­de­mian pe­rus­ta­sol­la lä­hes ko­ko pan­de­mian ajan, lu­kuun ot­ta­mat­ta vuo­den vaih­teen ym­pä­ril­lä ol­lei­ta muu­ta­man vii­kon jak­so­ja. Ylei­sö­ti­lai­suu­det ja ylei­set ko­kouk­set ovat ol­leet hen­ki­lö­mää­räl­tään ra­jat­tu­ja vii­me syk­sys­tä läh­tien ja ra­vin­to­la­toi­min­taa on ra­joi­tet­tu eri ta­voin.

Kai­nuus­sa epi­de­mian mal­til­li­suus on tar­koit­ta­nut vä­häi­sem­piä vai­ku­tuk­sia elin­kei­noe­lä­mään ver­rat­tu­na aluei­siin, joil­la on jou­dut­tu ko­ko­naan sul­ke­maan ra­vin­to­loi­ta tai mui­ta yri­tyk­siä. Ro­ko­tus­ten edis­ty­mi­nen luo toi­voa koh­ti ta­va­no­mai­sem­pia ai­ko­ja, mut­ta mil­lai­sia on vie­lä ko­vin han­ka­laa ar­vioi­da.

”Kes­kus­te­lu exit-st­ra­te­gias­ta tar­koit­taa muual­la siir­ty­mis­tä ti­lan­tee­seen, jos­sa Kai­nuus­sa on ol­tu jo pit­kään. Ny­ky­tie­don va­los­sa odo­tet­ta­vis­sa on, et­tä ke­sää koh­den Kai­nuus­sa on muu­ten jo­ta­kuin­kin ta­va­no­mais­ta, mut­ta ylei­sö­ta­pah­tu­mis­sa säi­ly­nee ra­joi­tuk­sia”, en­na­koi Ol­li-Pek­ka Kouk­ka­ri Kai­nuun so­tes­ta.

Ajoit­tain il­me­nee myös epä­tie­toi­suut­ta eri vi­ra­no­mais­ten toi­mi­val­las­ta se­kä näi­den an­ta­mis­ta oh­jeis­ta mää­räyk­sis­tä. Pai­kal­li­set ter­veys­vi­ra­no­mai­set vas­taa­vat tar­tun­ta­tau­ti­lain mu­kai­sis­ta toi­mis­ta, ku­ten ka­ran­tee­ni- ja eris­tys­mää­räyk­sis­tä, alue­hal­lin­to­vi­ras­tot puo­les­taan val­von­nas­ta ja esi­mer­kik­si ylei­sö­ra­joi­tuk­sis­ta ja Val­tio­neu­vos­to ra­vin­to­la­toi­min­nan tai vas­taa­vien poik­keus­ra­joi­tuk­sis­ta.

Li­sä­tie­to­ja ra­joi­tuk­sis­ta ja mää­räyk­sis­tä saa par­hai­ten Val­tio­neu­vos­ton si­vus­tol­taalue­hal­lin­to­vi­ras­ton si­vus­tol­ta ja Kai­nuu­ta kos­ke­vis­ta oh­jeis­ta Kai­nuun so­ten ko­ro­nain­fos­ta

Lue Kainuun soten 15.4.2021 tiedote kokonaisuudessaan täältä: https://sote.kainuu.fi/uutiset/koronarokotukset-laajenevat-riskiryhma-1n-osalta

Takaisin uutisiin