Kainuun sote 15.2.: Maanantaina 132 koronatartuntaa

Kainuun sote 15.2.: Maanantaina 132 koronatartuntaa

Maa­nan­tai­na Kai­nuus­sa to­det­tiin 132 po­si­tii­vis­ta ko­ro­na­tes­ti­tu­los­ta. Mää­rä vas­taa vii­kon ta­kai­sia lu­ku­ja vii­kon­lo­pun ja al­ku­vii­kon osal­ta.

Ko­ro­na­tes­taus ja po­si­tii­vis­ten kon­tak­toin­ti jat­kuu en­nal­laan. Tes­tei­hin pää­see Kai­nuus­sa no­peas­ti.

”Edel­leen on hy­vä muis­taa, et­tä vi­rus ei ole ka­don­nut, vaan tar­tun­nat pää­se­vät le­viä­mään hel­pos­ti, kun ih­mi­set li­sää­vät kon­tak­te­ja. Ro­ko­tet­tu ja pe­rus­ter­ve väes­tö sai­ras­taa pääo­sin lie­väs­ti, mut­ta tau­ti voi ol­la vai­kea hen­ki­löil­le, joil­la on mui­ta ris­ki­te­ki­jöi­tä. Han­ka­lin ti­lan­ne on nyt väis­ty­mäs­sä, ja sel­lai­se­na se myös toi­vot­ta­vas­ti saa­daan pi­det­tyä”, muis­tut­taa Kai­nuun so­ten pan­de­mia­pääl­lik­kö Lea Käs­mä-Ron­kai­nen.

Kai­nuus­sa on voi­mas­sa Poh­jois-Suo­men alue­hal­lin­to­vi­ras­ton mää­räys lä­hi­kon­tak­tin ai­heut­ta­man tar­tun­ta­ris­kin vä­hen­tä­mi­ses­tä, jo­ka kos­kee laa­jas­ti yri­tyk­siä ja yh­tei­sö­jä. Ti­lo­jen käy­tös­tä on laa­dit­ta­va suun­ni­tel­ma te­hos­te­tuis­ta ter­veys­tur­val­li­suus­toi­mis­ta si­sä­ti­lois­sa yli 10 hen­ki­lön ja ul­ko­na yli 50 hen­ki­lön asia­kas- tai osal­lis­tu­ja­toi­min­to­ja kos­kien.

Li­säk­si alueel­le on an­net­tu suo­si­tuk­set kos­kien mui­ta lä­hi­kon­tak­tien ra­joit­ta­mis­ta ja va­ro­toi­mia. Eri­tyi­ses­ti on kiin­ni­tet­tä­vä huo­mio­ta ris­ki­ryh­mien suo­jaa­mi­seen ja eh­dot­to­mas­ti nou­da­tet­ta­va an­net­tu­ja oh­jei­ta vie­rail­taes­sa hoi­to- ja hoi­va­lai­tok­sis­sa.

Ko­ro­naan liit­ty­vän asioin­nin voi hoi­taa hel­poi­ten Oma­so­ten kaut­ta

Tar­tun­ta­tau­ti­lain mu­kais­ten eris­tys- ja ka­ran­tee­ni­to­dis­tus­ten toi­mit­ta­mi­ses­sa on usei­den viik­ko­jen vii­ve al­ku­vuo­den epi­de­mia­ti­lan­tees­ta joh­tuen. Ko­ro­na­to­dis­tuk­siin tai tar­tun­nan­jäl­ji­tyk­seen liit­ty­vis­sä asiois­sa voi Kai­nuus­sa ot­taa yh­teyt­tä Oma­so­te-pal­ve­lus­sa. Li­sä­tie­to­ja on koot­tu Kai­nuun so­ten verk­ko­si­vuil­le so­te.kai­nuu.fi/ko­ro­nain­fo.

Ro­ko­tus­toi­min­ta jat­kuu

Kai­nuun täy­si-ikäi­ses­tä väes­tös­tä vä­hin­tään yh­den ro­kot­teen on saa­nut noin 90 %. Kak­si ker­taa ro­ko­tet­tu­ja on vain hie­man vä­hem­män (87 %), ja kol­me ro­ko­tus­ta saa­nei­ta on 62,4 %.

Ter­vey­den ja hy­vin­voin­nin lai­tok­sen mu­kaan ko­ro­na­ro­kot­teen suo­ja­te­ho vai­me­nee as­teit­tain toi­sen an­nok­sen jäl­keen, mut­ta kol­mas an­nos li­sää suo­jaa myös omik­ron-muun­nok­sen mah­dol­li­sil­ta va­ka­vil­ta tau­ti­muo­doil­ta.

Kai­nuun so­te suo­sit­te­lee ko­ro­na­ro­ko­tus­ten ot­ta­mis­ta. Pe­rus­ter­veil­le 18 vuot­ta täyt­tä­neil­le kol­mat­ta ro­ko­tet­ta suo­si­tel­laan 4 – 6 kk toi­sen jäl­keen. Ris­ki­ryh­miin kuu­lu­vil­le suo­si­tus on 3 – 4 kk toi­ses­ta an­nok­ses­ta.

Ka­jaa­nis­sa Pris­man ro­ko­tus­pis­te sul­keu­tuu tä­män vii­kon jäl­keen ja ro­ko­tuk­set jat­ku­vat Kau­ka­met­sän Opis­tol­la vain ar­ki­päi­vi­sin. Li­sä­tie­to­ja paik­ka­kun­ta­koh­tai­sis­ta ro­ko­tuk­sis­ta löy­tyy Kai­nuun so­ten ko­ro­nain­fos­ta so­te.kai­nuu.fi/ko­ro­nain­fo.

 

Li­sä­tie­to­ja me­dial­le: Pan­de­mia­pääl­lik­kö Lea Käs­mä-Ron­kai­nen 044 7970 655

 

Takaisin uutisiin