Kainuun sote 15.11.: Kainuun koronatilanne ennallaan - rokotuksia suositellaan

Kainuun sote 15.11.: Kainuun koronatilanne ennallaan - rokotuksia suositellaan

Ko­ro­na­ti­lan­ne Kai­nuus­sa on edel­leen vii­me viik­ko­jen kal­tai­nen. Per­jan­tai­na ja lauan­tai­na to­det­tiin kum­pa­na­kin päi­vä­nä vii­si uut­ta ko­ron­tar­tun­taa ja sun­nun­tai­na yk­si. Tar­tun­nat ovat lä­hin­nä yk­sit­täi­siä per­heis­sä tai muus­sa lä­hi­pii­ris­sä to­det­tu­ja. Iso ryp­päi­tä tai laa­je­ne­via tar­tun­ta­ket­ju­ja ei ole tie­dos­sa.

Sot­ka­mon ter­veys­kes­ku­so­sas­to on aiem­man tar­tun­ta­ryp­pään jäl­jil­tä jäl­leen avat­tu nor­maa­li­käyt­töön. Kai­nuun kes­kus­sai­raa­lan vaa­ti­van kun­tou­tuk­sen osas­tol­la C6 ei ole uu­sia tar­tun­to­ja. Osas­ton d-sii­pi on jo avat­tu, mut­ta e-sii­pi on edel­leen sul­jet­tu­na uu­sil­ta po­ti­lail­ta ja vie­rai­li­joil­ta mah­dol­li­ses­ti lop­pu­viik­koon saak­ka.

Kai­nuun so­te muis­tut­taa, et­tä ko­ro­na­pan­de­mia jat­kuu edel­leen se­kä Suo­mes­sa et­tä maail­mal­la. Vi­ruk­sen il­maan­tu­vuus Suo­mes­sa vaih­te­lee alueit­tain; esi­mer­kik­si pää­kau­pun­ki­seu­dul­la se on noin kol­min­ker­tai­nen Kai­nuu­seen ver­rat­tu­na. Ul­ko­mais­ta ti­lan­ne on pa­hen­tu­nut voi­mak­kaas­ti eri­tyi­ses­ti Kes­ki-Eu­roo­pas­sa ja Ve­nä­jäl­lä, jo­ten mat­kus­ta­mi­sen tur­val­li­suu­teen tu­lee kiin­nit­tää eri­tyis­tä huo­mio­ta. Kas­vo­mas­kien käyt­tö on edel­leen suo­si­tel­ta­vaa koh­tuul­li­sen tai kor­kean ris­kin ti­lan­teis­sa, jois­sa lä­hi­kon­tak­te­ja ei voi­da vält­tää.

Kai­nuun so­ten ro­ko­tus­pis­teis­sä saa se­kä ko­ro­na- et­tä inf­luens­sa­ro­kot­tei­ta jou­lu­kuun al­ku­puo­lel­le saak­ka

Kai­nuus­sa ko­ro­na­ro­ko­tuk­sen on saa­nut 82 % 12 vuot­ta täyt­tä­neis­tä. Al­le 45-vuo­tiai­den ro­ko­tus­kat­ta­vuus on edel­leen va­jaa, jo­ten yh­teen ker­taan ro­ko­te­tuil­la tai ko­ko­naan ro­kot­ta­mat­to­mil­la on ko­hon­nut ris­ki sai­ras­tua va­ka­vas­ti.

Kol­man­net ko­ro­na­ro­ko­tuk­set on vii­me vii­kol­la aloi­tet­tu hoi­va- ja hoi­to­ko­tien asuk­kail­le inf­luens­sa­ro­ko­tus­ten yh­tey­des­sä. Yh­teen­sä kol­man­nen ko­ro­na­ro­kot­teen Kai­nuus­sa on nyt saa­nut 4,1 % ro­ko­tu­si­käi­sis­tä.

Myös inf­luens­sa­ro­ko­tuk­set ris­ki­ryh­mil­le ovat käyn­nis­ty­neet tä­nään. Kau­si-inf­luens­sa­ro­ko­te on suo­si­tel­ta­va ko­ko väes­töl­le ja eten­kin, mi­kä­li on ko­hon­nut ris­ki sai­ras­tua. Mak­sut­to­maan ro­kot­tee­seen ovat oi­keu­tet­tu­ja kaik­ki al­le 6-vuo­tiaat se­kä yli 65-vuo­tiaat, so­te-hen­ki­lös­tö, ras­kaa­na ole­vat, va­rus­mies­pal­ve­luk­sen aloit­ta­vat ja sai­rau­ten­sa vuok­si ris­ki­ryh­mään kuu­lu­vat tai hei­dän kans­saan tii­viis­sä lä­hi­kon­tak­tis­sa ole­vat lä­hei­set.

Myös ris­ki­ryh­miin kuu­lu­mat­to­mat voi­vat hank­kia ap­tee­kis­ta oma­kus­tan­tei­sen inf­luens­sa­ro­kot­teen ja pis­tät­tää sen käy­mäl­lä ro­ko­tus­pis­teil­lä. Myös pneu­mo­kok­ki­ro­kot­teen voi oma­kus­tan­tei­ses­ti ot­taa sa­mal­la me­net­te­lyl­lä. Pneu­mo­kok­ki­ro­ko­te an­taa suo­jaa mm. keuh­ko­kuu­met­ta, ve­ren­myr­ky­tys­tä tai ai­vo­kal­von­tu­leh­dus­ta vas­taan.

Suu­ri ky­syn­tä voi vai­kut­taa oma­kus­tan­tei­sen inf­luens­sa­ro­kot­teen saa­ta­vuu­teen ap­tee­keis­ta. Ro­ko­tus­pis­tei­den si­jain­nit ja au­kio­loa­jat löy­ty­vät verk­ko­si­vuil­tam­me so­te.kai­nuu.fi/inf­luens­sa­ro­ko­tuk­set.

 

Li­sä­tie­to­ja: Pan­de­mia­pääl­lik­kö Lea Käs­mä-Ron­kai­nen 044 7970 655

 

Kainuun soten 15.11.2021 tiedote

Takaisin uutisiin