Kainuun sote 15.1.: Perjantaina 141 tartuntaa

Kainuun sote 15.1.: Perjantaina 141 tartuntaa

Kai­nuus­sa to­det­tiin per­jan­tain ai­ka­na 141 uut­ta ko­ro­na­tar­tun­taa. Mää­rä voi edel­leen nous­ta il­lan vii­meis­ten la­bo­ra­to­rio­tu­los­ten jäl­keen. Tar­tun­nan­jäl­ji­tyk­sen kon­tak­toin­neis­sa on usean päi­vän vii­ve.

Ko­ro­na­tar­tun­to­ja to­de­taan nyt laa­jas­ti ja niil­lä on vai­ku­tuk­sia myös yh­teis­kun­nan eri toi­min­toi­hin hen­ki­lö­kun­nan pois­sao­lo­jen vuok­si. Kai­nuun so­te on ei­len siir­ty­nyt te­hos­tet­tuun val­miu­teen va­rau­tuak­seen tar­vit­ta­viin toi­miin pal­ve­lui­den tur­vaa­mi­sek­si. Näi­tä voi­vat ol­la pan­de­mia­po­ti­lai­den hoi­toon liit­ty­vät jär­jes­te­lyt, ku­ten li­sä­hoi­to­pai­kat se­kä eri­tyi­ses­ti kii­reet­tö­män toi­min­nan su­pis­ta­mi­nen ja hen­ki­lös­tön siir­tä­mi­nen tar­vit­taes­sa.

”Tar­tun­ta­mää­rät ovat alueel­la mo­nin­ker­tais­tu­neet ja tu­han­nen ta­pauk­sen viik­ko­ta­so lä­hes­tyy, ja mää­räs­sä on to­ki vain ter­vey­den­huol­lon tie­toon tu­le­vat tar­tun­nat. Olem­me nos­ta­neet tes­ti­ka­pa­si­teet­tia en­ti­ses­tään ja ke­ho­tam­me edel­leen oi­rei­sia ja al­tis­tu­nei­ta ha­keu­tu­maan tes­tiin. Ko­ti­tes­te­jä suo­si­tel­laan, mut­ta on hy­vä muis­taa, et­tä ne­ga­tii­vi­nen tu­los ei pois­sul­je tar­tun­taa – po­si­tii­vi­ses­sa tu­lok­ses­sa tu­lee ha­keu­tua ter­vey­den­huol­lon tes­tiin jat­ko­toi­mia var­ten”, sel­ven­tää Kai­nuun so­ten joh­ta­jay­li­lää­kä­ri Rit­va Ka­ner­vo.

Oh­jei­ta

Oi­reet­to­mia al­tis­tu­nei­ta oh­jeis­te­taan vält­tä­mään ko­din ul­ko­puo­li­sia lä­hi­kon­tak­te­ja 5 vuo­ro­kau­den ajan al­tis­tu­mi­ses­ta lu­kien. Ka­ran­tee­nia ei vält­tä­mät­tä mää­rä­tä, mi­kä­li hen­ki­löl­lä on täy­si ro­ko­tus­suo­ja tai aiem­min sai­ras­tet­tu ko­ro­na­tau­ti. Va­jaan ro­ko­tus­suo­jan tai yli 3 kk sit­ten ko­ro­nan sai­ras­ta­nut lap­si tai ai­kui­nen mää­rä­tään ka­ran­tee­niin, jos on al­tis­tu­nut sa­mas­sa ta­lou­des­sa asu­van ko­ro­na­tar­tun­nal­le.

Kai­nuun so­te on an­ta­nut kou­luil­le ja päi­vä­ko­deil­le oh­jeet, jon­ka mu­kaan ko­ko luok­kia tai ryh­miä ei au­to­maat­ti­ses­ti ase­te­ta ka­ran­tee­niin. Kou­lus­sa tai var­hais­kas­va­tuk­ses­sa saa­duis­sa al­tis­tu­mi­sis­sa oi­ree­ton lap­si voi men­nä kou­luun tai päi­vä­ko­tiin.

Töi­hin tai kou­luun voi yleen­sä pa­la­ta, kun on ku­lu­nut 5 vuo­ro­kaut­ta vii­mei­sim­mäk­si sai­ras­tu­neen per­heen­jä­se­nen oi­rei­den al­ka­mi­ses­ta tai oi­reet­to­mas­ti sai­ras­tu­neen hen­ki­lön po­si­tii­vi­ses­ta tes­ti­tu­lok­ses­ta. Ka­ran­tee­ni- ja eris­tys­tar­ve ar­vioi­daan kui­ten­kin yk­si­löl­li­ses­ti ja oh­jeis­ta voi­daan poi­ke­ta tar­tun­ta­tau­ti­lää­kä­rin pää­tök­sen pe­rus­teel­la.

Kai­nuun so­ten ko­ro­na­tes­taus on avoin­na Ka­jaa­nis­sa päi­vit­täin se­kä KAKS:n et­tä Ra­ja­ka­tu 3:n tes­tia­se­mil­la. Muis­sa kun­nis­sa ter­vey­sa­se­mien tes­taus pal­ve­lee ar­ki­päi­vi­sin. Ajat va­ra­taan en­si­si­jai­ses­ti verk­ko­pal­ve­lus­ta Oma­so­te.kai­nuu.fi (pu­he­li­mit­se 040 165 0020).

Ro­ko­tus­suo­ja erit­täin tär­keä

Ko­ro­na­ro­ko­tuk­set ovat vai­kean pan­de­mia­ti­lan­teen vuok­si rat­kai­se­van tär­kei­tä. Ro­ko­tuk­set suo­jaa­vat va­ka­val­ta sai­ras­tu­mi­sel­ta se­kä vä­hen­tä­vät myös tar­tun­to­ja. Ro­ko­tuk­set saa hel­pos­ti lä­him­mäs­tä ro­ko­tus­pis­tees­tä.

Kol­mat­ta ko­ro­na­ro­ko­tus­ta suo­si­tel­laan kai­kil­le yli 18-vuo­tiail­le se­kä yli 12-vuo­tiail­le ris­ki­ryh­miin kuu­lu­vil­le (ks. tar­kem­mat oh­jeet so­te.kai­nuu.fi/ko­ro­nain­fo).

 

Li­sä­tie­to­ja me­dial­le: joh­ta­jay­li­lää­kä­ri Rit­va Ka­ner­vo 040 688 4307

Takaisin uutisiin