Kainuun sote 14.9.: Koronatilanne Kainuussa

Kainuun sote 14.9.: Koronatilanne Kainuussa

Maa­nan­tai­na Kai­nuus­sa to­det­tiin kuu­si ko­ro­na­tar­tun­taa, jois­ta mää­rät­tiin 15 uut­ta ka­ran­tee­nia.

Tar­tun­nois­ta kak­si on Ka­jaa­nis­sa ja kak­si Kuh­mos­sa jo aiem­min ka­ran­tee­niin mää­rä­tyil­lä hen­ki­löil­lä.

Ka­jaa­ni­lai­ses­sa Päi­vä­ko­ti Pik­ku­tas­sus­sa on kah­del­la työn­te­ki­jäl­lä to­det­tu ko­ro­na­tar­tun­ta. Näis­tä ka­ran­tee­niin on mää­rät­ty per­heen­jä­se­niä, mui­ta hen­ki­lö­kun­taan kuu­lu­via se­kä päi­vä­ko­ti­lap­sia.

Vi­ruk­sen il­maan­tu­vuus on nyt 98,6 / 100 000 asu­kas­ta / 14 vrk.

Kai­nuus­sa on voi­mas­sa suo­si­tuk­set mm. tur­va­vä­lien var­mis­ta­mi­seen tai kas­vo­mas­kien käyt­töön oman per­heen ul­ko­puo­li­sis­sa kon­tak­teis­sa.

 

Tes­taus- ja jäl­ji­tys­käy­tän­nöt päi­vi­te­tään

STM:n kan­sal­li­nen jäl­ji­tys- ja tes­tausst­ra­te­gia on päi­vi­tet­ty tä­nään. Kai­nuun osal­ta st­ra­te­gian vai­ku­tuk­set kä­si­tel­lään ko­ro­na­koor­di­naa­tio­ryh­män ko­kouk­ses­sa tä­nään ja niis­tä tie­do­te­taan huo­men­na 15.9.

 

Ro­ko­tuk­set jat­ku­vat avoi­mis­sa ro­ko­tus­pis­teis­sä

Ko­ro­na­ro­ko­tuk­sia saa nyt Kai­nuus­sa avoi­mis­sa ro­ko­tus­pis­teis­sä. Ajan­va­raus­toi­min­ta päät­tyy ny­kyis­ten va­raus­ten jäl­keen. Kaik­ki jo va­ra­tut ajat ovat edel­leen voi­mas­sa.

Toi­nen ro­ko­tean­nos voi­daan ot­taa, kun on ku­lu­nut vä­hin­tään kuu­si viik­koa en­sim­mäi­ses­tä ro­kot­tees­ta. Ro­ko­tuk­sen ai­kais­ta­mi­sen voi teh­dä ot­ta­mal­la ro­kot­teen lä­him­mäs­sä ro­ko­te­pis­tees­sä ja pe­ru­mal­la aiem­man ajan.

Myös 12–15 -vuo­tiaat voi­vat ot­taa ro­ko­tuk­set avoi­mis­sa ro­ko­tus­pis­teis­sä el­lei­vät ole saa­neet ro­ko­tuk­sia kou­luis­sa.

Vii­kol­la 37 avoi­met ro­ko­tus­pis­teet Kai­nuus­sa:

  • Ris­ti­jär­vi: Neu­vo­la 13.9. klo 13 - 15.30
  • Pal­ta­mo: Neu­vo­la 16.9. klo 13 – 17
  • Sot­ka­mo: K-Su­per­mar­ket 16 - 17.9 klo 11 - 19 ja Vuo­ka­tin K-Mar­ket 18.9 klo 13 - 19
  • Ka­jaa­ni: Pris­ma 30.10 saak­ka ar­ki­sin klo 11 - 19 ja lauan­tai­sin klo 10 - 14

Li­sä­tie­to­ja se­kä vii­kon 38 ro­ko­tus­pis­teet on koot­tu Kai­nuun so­ten verk­ko­si­vuil­le so­te.kai­nuu.fi/ko­ro­na­ro­ko­tuk­set

 

Li­sä­tie­dot: Pan­de­mia­pääl­lik­kö Ol­li-Pek­ka Kouk­ka­ri 044 7974 668

Kainuun soten 14.9.2021 tiedote: https://sote.kainuu.fi/uutiset/koronatilanne-kainuussa

Takaisin uutisiin