Kainuun sote 14.7: Neljä uutta tartuntaa – laajoja altistumisia

Kainuun sote 14.7: Neljä uutta tartuntaa – laajoja altistumisia

Kai­nuus­sa on to­det­tu nel­jä uut­ta ko­ro­na­tar­tun­taa. Yk­si on Kuh­mos­sa jo ka­ran­tee­nis­sa ol­leel­la ul­ko­paik­ka­kun­ta­lai­sel­la hen­ki­löl­lä, yk­si Suo­mus­sal­mel­la ja kak­si muu­ta ta­paus­ta lä­hin­nä Ka­jaa­nis­sa. Maa­kun­nan il­maan­tu­vuus on nyt 40,3 (per 100 000 as / 14 vrk).

Ka­jaa­ni­lai­sis­sa ta­pauk­sis­sa on ky­se laa­jas­ta al­tis­tu­mi­ses­ta, jos­sa osal­li­se­na on usei­ta ka­jaa­ni­lai­sia, sot­ka­mo­lai­sia se­kä ul­ko­paik­ka­kun­ta­lai­sia. Kaik­ki al­tis­tu­neet ei­vät ole vie­lä tie­dos­sa, täl­lä het­kel­lä ka­ran­tee­nin on mää­rät­ty 23 hen­ki­löä.

Kai­nuun so­te tie­dot­taa tie­dos­sa ole­vis­ta mah­dol­li­sis­ta al­tis­tu­mis­pai­kois­ta ja -ajan­koh­dis­ta se­kä ke­hot­taa ha­keu­tu­maan ko­ro­na­tes­tiin, mi­kä­li viit­tei­tä tar­tun­nas­ta il­me­nee. S-Mar­ke­tia lu­kuun ot­ta­mat­ta tar­tun­nan saa­neil­la ei ole ol­lut mas­kia käy­tös­sä.

Sot­ka­mon S-mar­ket, su 11.7 klo 19 - 20

Ka­jaa­ni-hal­lin ken­tän seu­tu, fes­ti­vaa­lia­lueen ul­ko­puo­lel­la, (ns. ta­ka­rin­ne) su 11.7 klo 15 ja klo 22:45 – 24

Hes­bur­ger Ka­jaa­ni, Sis­si­ka­tu su 11.7. klo 22 - 22.30

Mo­to­net ja Rus­ta, Ka­jaa­ni ma 12.7 noin klo 15

”Ta­pauk­sis­sa on sa­mo­ja piir­tei­tä kuin aiem­mis­sa ket­juis­sa, jois­sa ta­va­taan ka­ve­rei­ta ja vie­te­tään ai­kaa yh­des­sä po­ru­kal­la. Nyt on kui­ten­kin syy­tä va­ro­vai­suu­teen se­kä huo­leh­dit­ta­va edel­leen tur­va­vä­leis­tä ja muis­ta oh­jeis­ta. Hy­vä muis­taa, et­tä ro­ko­tus­kaan ei täy­sin pois­ta ris­kiä sai­ras­tua”, muis­tut­taa vs. pan­de­mia­pääl­lik­kö Tuo­mo Ero­la.

Vi­ra­no­mais­ten mää­räys­ten nou­dat­ta­mi­nen eh­dot­to­man tär­keää

Ko­ro­na­vi­rus le­vit­tää yleis­vaa­ral­lis­ta tar­tun­ta­tau­tia, jon­ka tor­jun­nas­ta sää­de­tään lail­la. Ter­veys­vi­ra­no­mai­set mää­rää­vät sai­ras­tu­neen eris­tyk­seen ja al­tis­tu­neet ka­ran­tee­niin, joi­ta kos­ke­via oh­jei­ta tu­lee eh­dot­to­mas­ti nou­dat­taa. Toi­men­pi­teet ei­vät ole va­paaeh­toi­sia.

Oh­jeet ko­tie­ris­tyk­seen mää­rä­tyl­le ko­ro­na­po­si­tii­vi­sel­le:

Py­syt­tä­vä ko­to­na ja väl­tet­tä­vä so­siaa­li­sia kon­tak­te­ja (jos mah­dol­lis­ta, myös sa­mas­sa asun­nos­sa ole­vien kans­sa kon­tak­tit tu­lee mi­ni­moi­da)

Saa liik­kua omal­la pi­hal­la, mi­kä­li pi­hal­la ei lii­ku mui­ta ih­mi­siä (esim. oma­ko­ti­ta­lo)

Tu­lee ol­la jat­ku­vas­ti ter­veys­vi­ra­no­mais­ten ta­voi­tet­ta­vis­sa

Ei saa käy­dä esim. ruo­ka­kau­pas­sa, vaan eri ta­lou­des­sa asu­vat tai kau­pat toi­mit­ta­vat os­tok­set ko­tio­vel­le

Eris­tyk­ses­sä ole­van per­heen­jä­se­net mää­rä­tään ko­ti­ka­ran­tee­niin

Jos voin­ti huo­no­nee, tu­lee ot­taa yh­teyt­tä soit­ta­mal­la päi­vys­ty­sa­puun 116 117 tai hä­tä­ta­pauk­ses­sa 112.

Oh­jeet ko­ti­ka­ran­tee­niin mää­rä­tyl­le al­tis­tu­neel­le ovat pääo­sin sa­mat, seu­raa­vin poik­keuk­sin:

Ka­ran­tee­nis­sa voi ul­koil­la oman ko­din ul­ko­puo­lel­la, mut­ta tur­va­vä­lit säi­lyt­täen kai­kis­sa ta­pauk­sis­sa

Sa­mas­sa asun­nos­sa ole­vien per­heen­jä­sen­ten kans­sa voi ol­la te­ke­mi­sis­sä (huo­mioi­den mah­dol­li­nen eris­tys­po­ti­las asun­nos­sa)

Al­tis­tu­neen per­heen­jä­se­net ei­vät ole ka­ran­tee­nis­sa, vaan he voi­vat elää nor­maa­lis­ti, ku­ten käy­dä töis­sä, kau­pas­sa yms. Ti­lan­ne muut­tuu, jos al­tis­tu­nut sai­ras­tuu ko­ro­na­vi­ruk­sen; täl­löin per­heen­jä­se­net ovat al­tis­tu­nei­ta ja hei­dät lai­te­taan ka­ran­tee­niin

Oi­rei­den il­maan­tues­sa tu­lee ha­keu­tua ko­ro­na­tes­tiin ja tar­vit­taes­sa otet­ta­va yh­teyt­tä päi­vys­ty­sa­puun 116 117 tai hä­tä­ta­pauk­ses­sa 112.

 

Suo­si­tuk­set jat­ku­vat

Kai­nuun ko­ro­na­koor­di­naa­tio­ryh­mä on pi­tä­nyt suo­si­tuk­set en­nal­laan vi­ruk­sen kor­kea­na jat­ku­van il­maan­tu­vuu­den vuok­si. Ka­jaa­ni on edel­leen kiih­ty­mis­vai­hees­sa, muu Kai­nuu pe­rus­ta­sol­la. Kai­nuus­sa ovat voi­mas­sa seu­raa­vat suo­si­tuk­set, mm. kas­vo­mas­kien käy­tös­tä, ti­lai­suuk­sien jär­jes­tä­mi­ses­tä se­kä mat­kai­lus­ta.

 

Li­sä­tie­dot: vs. pan­de­mia­pääl­lik­kö Tuo­mo Ero­la 044 797 4872

Takaisin uutisiin