Kainuun sote 14.4.: Kainuu edelleen perustasolla - rokotukset jatkuvat

Kainuun sote 14.4.: Kainuu edelleen perustasolla - rokotukset jatkuvat

Kai­nuu edel­leen pe­rus­ta­sol­la

Kai­nuun ko­ro­na­koor­di­naa­tio­ryh­mä esit­tää Kai­nuun ko­ro­na­ra­joi­tus­ten pi­tä­mis­tä edel­leen pe­rus­ta­son mu­kai­si­na ja ko­koon­tu­mis­ra­joi­tus­ten jat­ka­mis­ta tou­ko­kuun lo­pul­le saak­ka.

Kai­nuus­sa ko­ro­na­vi­ruk­sen il­maan­tu­vuus on 19,4 (per 100 000 asu­kas­ta / 14 vrk). Tes­te­jä otet­tiin vii­me vii­kol­la 2200 kpl, jois­ta po­si­tii­vis­ten tes­tien osuus 0,7 %. Tar­tun­to­jen jäl­ji­tet­tä­vyys on 100 %.

Ti­lan­ne on lu­ku­jen va­los­sa hei­ken­ty­nyt, mut­ta tä­mä se­lit­tyy Kai­nuun pri­kaa­tin ja vii­me vii­kol­la Ka­jaa­nis­sa to­de­tun ryp­pään tar­tun­noil­la. Ta­pauk­set ovat tie­dos­sa ja ra­jat­tu, ei­kä tie­dos­sa ole väes­tös­sä le­viä­viä tar­tun­ta­ket­ju­ja.

Var­tiuk­sen ra­ja­ny­li­tys­pai­kal­la on ol­lut rau­hal­lis­ta, ei­kä po­si­tii­vi­sia tes­ti­tu­lok­sia ole to­det­tu yli kah­teen kuu­kau­teen. Ra­ja-ase­mal­la on voi­mas­sa PSA­VIn pää­tös pa­kol­li­sis­ta ter­veys­tar­kas­tuk­sis­ta 31.5. saak­ka.

Suo­si­tuk­set ja oh­jeet säi­ly­vät pääo­sin en­nal­laan:

  • Ylei­nen mas­ki­suo­si­tus yli 12-vuo­tiail­le
  • Ylei­nen etä­työ­suo­si­tus on, ei etäo­pe­tus­suo­si­tus­ta
  • Suo­si­tus vält­tää maa­kun­ta­ra­jat ylit­tä­vää mat­kus­ta­mis­ta. Ul­ko­maan­mat­kai­lu tu­lee ra­joit­taa vain vält­tä­mät­tö­mään
  • Al­le 12-v ryh­mä­toi­min­nas­sa ei ole ra­joi­tus­suo­si­tuk­sia, 12–17-v suo­si­tel­laan enin­tään 20 hen­ki­lön ryh­miä ja ai­kui­sil­le yk­si­lö­har­ras­tuk­sia ryh­mien si­jaan (ikäih­mis­ten ryh­mä­lii­kun­ta­toi­min­ta ul­ko­ti­lois­sa tur­va­vä­le­jä nou­dat­taen voi käyn­nis­tyä uu­del­leen)
  • Yk­si­tyis­ti­lai­suuk­sis­sa vah­va suo­si­tus nou­dat­taa tur­vae­täi­syyk­siä ja hy­gie­nia­käy­tän­tö­jä. Yk­si­tyi­siä juh­lia suo­si­tel­laan jär­jes­tet­tä­vän mah­dol­li­sim­man pie­ni­muo­toi­si­na ja vält­tä­mään lä­hi­kon­tak­te­ja.
  • Ko­ro­na­tes­tiin tu­lee edel­leen ha­keu­tua ma­ta­lal­la kyn­nyk­sel­lä. Li­säk­si suo­si­tel­laan Ko­ro­na­vil­kun käyt­tä­mis­tä äly­pu­he­li­mes­sa.

Kai­nuus­sa on voi­mas­sa myös enin­tään 20 hen­ki­lön ylei­sö­ti­lai­suuk­sien ja yleis­ten ko­kous­ten ra­joi­tus­pää­tös 25.4.2021 saak­ka. Esi­tyk­se­nä on, et­tä ra­joi­tus­ta jat­ke­taan nel­jäl­lä vii­kol­la.

Lue lisää Kainuun soten 14.4. tiedotteesta mm. rokotuksista: https://sote.kainuu.fi/uutiset/kainuu-edelleen-perustasolla-rokotukset-jatkuvat

Takaisin uutisiin