Kainuun sote 14.3.: Epidemia jatkuu - ilmaantuvuus korkea

Kainuun sote 14.3.: Epidemia jatkuu - ilmaantuvuus korkea

Ko­ro­nae­pi­de­mia jat­kuu Kai­nuus­sa. Per­jan­tai­na to­det­tiin yli 200 tar­tun­taa, lauan­tai­na 137 ja ei­len 83. Vii­me vii­kol­la alus­ta­van ti­las­toin­nin pe­rus­teel­la ko­ro­na­tar­tun­to­ja tu­li tie­toon yli 1200, jo­ka on Kai­nuus­sa suu­rin pan­de­mian ai­ka­na ti­las­toi­tu mää­rä. Mu­ka­na ei­vät ole ko­ti­tes­tauk­ses­sa to­de­tut ta­pauk­set, jo­ten to­del­li­nen lu­ke­ma on mah­dol­li­ses­ti vie­lä suu­rem­pi.

Tar­tun­nan­jäl­ji­tys on edel­leen ruuh­kau­tu­nut ja vas­taus­vii­ve on kas­va­nut huo­mat­ta­vas­ti.

Il­maan­tu­vuus on Kai­nuus­sa maan kor­kein (2649 / 100 000 / 14 vrk); vaik­ka ti­las­tot ei­vät ole täy­sin ver­tai­lu­kel­poi­sia, alueel­la on nyt erit­täin kor­kea tar­tun­ta­ris­ki. Suu­rin osa sai­ras­tu­neis­ta on lie­väoi­rei­sia, mut­ta eri­tyi­ses­ti ikään­ty­neil­lä ja ris­ki­ryh­mään kuu­lu­vil­la sai­raus voi ai­heut­taa hoi­don tar­vet­ta. Tar­vit­taes­sa tu­lee ot­taa yh­teyt­tä ter­vey­den­huol­toon, mi­kä­li oi­reet pit­kit­ty­vät tai il­me­nee esi­mer­kik­si hen­gi­tys­vai­keuk­sia. KAKS:n päi­vys­ty­sa­pu­nu­me­ro 116 117 pal­ve­lee päi­vit­täin 24/7 kii­reel­li­ses­sä hoi­don tar­peen ar­vioin­nis­sa. Hä­tä­ti­lan­tees­sa tu­lee ot­taa yh­teyt­tä hä­tä­kes­kuk­seen 112.

Hen­ki­lös­tön pois­sao­lot vai­keut­ta­vat edel­leen Kai­nuun so­ten toi­min­taa. Kii­reet­tö­män toi­min­nan su­pis­ta­mi­sen osal­ta asiaa tar­ken­ne­taan hen­ki­lös­tö­ti­lan­teen mu­kai­ses­ti al­ku­vii­kon ai­ka­na.

Kai­nuun so­te muis­tut­taa edel­leen ko­ro­na­va­ro­toi­mien tär­key­des­tä se­kä voi­mas­sa ole­vis­ta oh­jeis­ta ja mää­räyk­sis­tä. Tar­tun­ta­ris­ki kas­vaa li­sään­ty­nei­den lä­hi­kon­tak­tien myö­tä, jo­ten eri­tyi­ses­ti lo­mien päät­tyes­sä on syy­tä va­ro­vai­suu­teen.

Ter­veys­tur­val­li­suu­soh­jei­den nou­dat­ta­mis­ta ku­ten kas­vo­mas­kien käyt­töä, hy­vää kä­si­hy­gie­niaa ja tur­va­vä­lien säi­lyt­tä­mis­tä on jat­ket­ta­va. Oi­rei­se­na ei tu­le al­tis­taa mui­ta töis­sä, kou­lus­sa tai har­ras­tuk­sis­sa, vaan sai­ras­taa ko­to­na ja tar­vit­taes­sa tu­lee ha­keu­tua ko­ro­na­tes­tiin.

 

Takaisin uutisiin