Kainuun sote 14.1.: Päivitetyt ohjeet koronaoireisille ja altistuneille

Kainuun sote 14.1.: Päivitetyt ohjeet koronaoireisille ja altistuneille

Ko­ro­na­tar­tun­to­jen mää­rä ja jäl­ji­tyk­sen vii­ve kas­vaa edel­leen

Uu­sia ko­ro­na­tar­tun­to­ja to­det­tiin Kai­nuus­sa tors­tai­na 134. Ko­ro­na­vi­ruk­sen il­maan­tu­vuus on täl­lä het­kel­lä noin 900 / 100 000 / 14 vrk. To­del­li­nen mää­rä on tä­tä suu­rem­pi tes­taa­mat­to­mien tai ko­ti­tes­teis­sä to­det­tu­jen tar­tun­to­jen vuok­si.

Kai­nuun tar­tun­nan­jäl­ji­tyk­ses­sä sai­ras­tu­nei­den hen­ki­löi­den kon­tak­toin­nis­sa on 3-4 vuo­ro­kau­den vii­ve. Al­tis­tu­nei­den jäl­ji­tyk­seen ei täl­lä het­kel­lä käy­tän­nös­sä ole mah­dol­li­suuk­sia.

Ter­vey­den ja hy­vin­voin­nin lai­tos on ei­len päi­vit­tä­nyt ka­ran­tee­ni- ja ko­ti­tes­tioh­jei­ta muut­tu­mi­ses­ta. Myös eris­tys­käy­tän­töi­hin odo­te­taan muu­tok­sia, jois­ta Kai­nuun so­te tie­dot­taa asias­ta li­sä­tie­to­jen sel­vit­tyä.

 

Päi­vi­te­tyt oh­jeet (voi­mas­sa 14.1.al­kaen)

Kai­nuun so­te on päi­vit­tä­nyt seu­raa­vat toi­min­taoh­jeet ko­ro­naoi­rei­sil­le tai al­tis­tu­neil­le hen­ki­löil­le:

Oi­rei­nen hen­ki­lö (kuu­me, nu­ha, ys­kä, kurk­ku­ki­pu, ri­pu­li)

Väl­tä omaeh­toi­ses­ti kon­tak­te­ja mui­hin kuin sa­mas­sa ta­lou­des­sa asu­viin vä­hin­tään 5 vuo­ro­kau­den ajan. Töi­hin, päi­vä­hoi­toon, kou­lui­hin ja har­ras­tuk­siin pa­la­taan vain ter­vee­nä (oi­reet­to­ma­na 2 vrk).

Ha­keu­du ko­ro­na­vi­rus­tes­tiin. Vaih­toeh­toi­ses­ti voi teh­dä en­sin ko­ti­tes­tin. Ne­ga­tii­vi­nen ko­ti­tes­ti ei pois­sul­je ko­ro­na­vi­ru­sin­fek­tio­ta. Ko­din ul­ko­puo­lel­la käy­tä FFP2–tai ki­rur­gis­ta suu-ne­nä­suo­jain­ta.

Jos po­si­tii­vi­nen tu­los ko­ti­tes­tis­sä: Ha­keu­du ter­vey­den­huol­lon ko­ro­na­tes­tiin tu­lok­sen var­mis­ta­mi­sek­si.

Jos po­si­tii­vi­nen tu­los ter­vey­den­huol­lon ko­ro­na­tes­tis­sä: Tar­tun­nan­jäl­ji­tys mää­rää eris­tyk­sen. Tu­los ja tie­to eris­tyk­seen mää­rää­mi­ses­tä il­moi­te­taan teks­ti­vies­til­lä tai pu­he­li­mit­se.

Il­moi­ta sai­ras­tu­mi­ses­ta­si tie­dos­sa­si ole­vil­le hen­ki­löil­le, joi­den kans­sa olet ol­lut lä­hi­kon­tak­tis­sa, jot­ta he tie­tä­vät toi­mia oh­jei­den mu­kaan. Tar­tut­ta­vuus voi al­kaa jo kak­si vuo­ro­kaut­ta en­nen oi­rei­den al­ka­mis­ta.

Oi­ree­ton al­tis­tu­nut hen­ki­lö

Jos olet al­tis­tu­nut tar­tun­nal­le, ei­kä si­nua ole mää­rät­ty ka­ran­tee­niin, väl­tä ko­din ul­ko­puo­li­sia lä­hi­kon­tak­te­ja 5 vuo­ro­kau­den ajan al­tis­tu­mi­ses­ta lu­kien. Käy­tä kas­vo­mas­kia käyt­töä ja huo­leh­di kä­si­hy­gie­nias­ta. Jos saat ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taan so­pi­via oi­rei­ta, ha­keu­du tes­tiin (koh­dan 1 oh­jeet).

Ro­kot­ta­mat­to­mien, yh­den ro­ko­tuk­sen ja/tai yli 3 kk sit­ten ko­ro­na­tau­din sai­ras­ta­nei­den ka­ran­tee­ni on pää­sään­töi­ses­ti 5 vrk.

Oi­ree­ton lap­si voi men­nä kou­luun tai päi­vä­ko­tiin kun vii­mei­sim­mäk­si sai­ras­tu­neen per­heen­jä­se­nen oi­rei­den alus­ta on vä­hin­tään 5 vuo­ro­kaut­ta.

Pe­ru­so­pe­tuk­sen ja var­hais­kas­va­tuk­sen al­tis­tu­mi­sis­sa ei au­to­maat­ti­ses­ti mää­rä­tä ko­ko luok­kaa tai ryh­mää kos­ke­via ka­ran­tee­ne­ja. Kou­lut ja päi­vä­ko­dit oh­jeis­ta­vat asias­sa.

Kak­si - kol­me ro­ko­tus­ta tai vä­hin­tään yh­den ro­kot­teen saa­neet ja al­le 3 kk sit­ten ko­ro­na­tau­din sai­ras­ta­nei­ta ei pää­sään­töi­ses­ti mää­rä­tä ka­ran­tee­niin. So­te-työn­te­ki­jöil­le suo­jaus- ja tes­tau­soh­jeet an­ne­taan erik­seen.

Ka­ran­tee­ni- ja eris­ty­sai­ka ar­vioi­daan yk­si­löl­li­ses­ti ja oh­jeis­ta voi­daan poi­ke­ta tar­tun­ta­tau­ti­lää­kä­rin pää­tök­sen pe­rus­teel­la.

Tar­tun­ta­tau­ti­päi­vä­ra­han tai sai­raus­lo­ma­kor­vaus­ten saa­mi­nen edel­lyt­tää ka­ran­tee­ni/eris­tys­pää­tös­tä tai sai­raus­lo­ma­to­dis­tus­ta. Omaeh­toi­set toi­met sai­ras­tu­mi­siin tai kon­tak­tien vält­tä­mi­seen ei­vät oi­keu­ta etuuk­siin – tar­vit­taes­sa asias­ta kan­nat­taa kes­kus­tel­la esi­mer­kik­si työ­nan­ta­jan kans­sa.

Mi­kä­li hen­ki­lö tar­vit­see to­dis­tuk­sen sai­ras­te­tus­ta ko­ro­na­tau­dis­ta (ko­ro­na­pas­sia var­ten), tu­lee tu­los var­mis­taa la­bo­ra­to­rio­tes­til­lä (PCR-tes­ti). Tar­tun­nan­jäl­ji­tyk­sen ka­ran­tee­ni- ja eris­tys­mää­räyk­siin riit­tää ter­vey­den­huol­lon ot­ta­ma pi­ka­tes­ti (an­ti­gee­ni-tes­ti). To­dis­tuk­set toi­mi­te­taan pos­tit­se, mut­ta näis­sä on huo­mat­ta­vaa vii­vet­tä.

 

Li­sä­tie­to­ja me­dial­le: pan­de­mia­pääl­lik­kö Lea Käs­mä-Ron­kai­nen 044 7970 655

 

https://sote.kainuu.fi/uutiset/paivitetyt-ohjeet-koronaoireisille-ja-altistuneille

Takaisin uutisiin