Kainuun sote 14.1.: Kainuun sote siirtyy tehostettuun valmiuteen

Kainuun sote 14.1.: Kainuun sote siirtyy tehostettuun valmiuteen

Kai­nuun so­siaa­li- ja ter­vey­den­huol­lon kun­tayh­ty­mä on siir­ty­nyt te­hos­tet­tuun val­miu­teen. Vai­kean ko­ro­na­ti­lan­teen en­na­koi­daan jat­ku­van ja voi se vai­kut­taa ter­vey­den­huol­lon toi­min­ta­ky­kyyn li­sään­ty­vien hen­ki­lö­kun­nan pois­sao­lo­jen se­kä mah­dol­li­ses­ti kas­va­van hoi­don tar­peen vuok­si.

Tä­nään on pe­rus­tet­tu val­mius­suun­ni­tel­man mu­kai­nen joh­to­kes­kus, jo­ka vas­taa ti­lan­ne­ku­vas­ta, toi­min­nan koor­di­noin­nis­ta se­kä mm. tar­vit­taes­sa hen­ki­lös­tö­re­surs­sien suun­taa­mi­ses­ta. Ta­voit­tee­na on tur­va­ta pal­ve­lui­den toi­min­ta­ky­ky ja joh­ta­mis­val­mius. Joh­to­kes­kus­ta joh­taa kun­tayh­ty­män joh­ta­ja tai hä­nen si­jai­sen­sa.

”Täl­lä het­kel­lä pys­tym­me toi­mi­maan lä­hes nor­maa­lis­ti. On kui­ten­kin mah­dol­lis­ta, et­tä jou­dum­me su­pis­ta­maan kii­ree­tön­tä toi­min­taa. Akuut­ti hoi­to, syn­ny­tyk­set ja kii­reel­li­set leik­kauk­set on pys­tyt­tä­vä tur­vaa­maan kai­kis­sa ti­lan­teis­sa”, ko­ros­taa Kai­nuun so­ten kun­tayh­ty­män joh­ta­ja Mai­re Aho­pel­to.

Li­sä­ra­joi­tuk­sia val­mis­te­lus­sa ko­ro­na­ti­lan­teen vuok­si

Kai­nuun ko­ro­na­koor­di­naa­tio­ryh­mä on ei­len yli­mää­räi­ses­sä ko­kouk­ses­saan to­den­nut alueen ko­ro­na­ti­lan­teen heik­ke­ne­vän edel­leen. Vi­ruk­sen il­maan­tu­vuus on n. 900 / 100 000 asu­kas­ta / 14 vrk.  Sai­raa­la­hoi­don kuor­mi­tus­ta ko­ro­na­po­ti­lai­den mää­rän vuok­si ei tois­tai­sek­si ole; sai­raa­las­sa on hoi­dos­sa yk­sit­täi­siä po­ti­lai­ta ko­ro­naoi­rei­den vuok­si. Mer­kit­tä­vä ris­ki koh­dis­tuu täl­lä het­kel­lä ter­vey­den­huol­lon hen­ki­lös­tön riit­tä­vyy­teen, mi­kä­li tar­tun­nat li­sään­ty­vät. 

Kai­nuun so­te on val­mis­tel­lut esi­tys­tä Poh­jois-Suo­men alue­hal­lin­to­vi­ras­tol­le tar­tun­ta­tau­ti­lain mu­kai­sis­ta li­sä­ra­joi­tuk­sis­ta, joi­ta voi­vat ol­la esi­mer­kik­si ko­koon­tu­mis­ra­joi­tus­ten tiu­ken­ta­mi­nen tai ti­loi­hin koh­dis­tu­vat ra­joi­tuk­set.

Kai­nuun so­te suo­sit­te­lee kun­nil­le ja muil­le toi­mi­joil­le myös ai­kuis­ten oh­ja­tun ryh­mä­toi­min­to­jen siir­ty­mis­tä mah­dol­li­suuk­sien mu­kaan etä­to­teu­tuk­seen. Tar­tun­ta­tau­ti­lain mu­kai­ses­ti tu­lee huo­leh­tia myös riit­tä­vien etäi­syyk­sien, osal­lis­tu­jien oh­jeis­tuk­sen ja kä­si­hy­gie­nian to­teu­tu­mi­ses­ta.

Kas­vo­mas­kien käyt­töä suo­si­tel­laan jat­kos­sa kai­kil­le, myös kou­lu­lai­sil­le 1. vuo­si­luo­kal­ta al­kaen.

 

Li­sä­tie­to­ja me­dial­le: kun­tayh­ty­män joh­ta­ja Mai­re Aho­pel­to 044 777 3033

Takaisin uutisiin