Kainuun sote 13.8.: Kainuussa 8 uutta tartuntaa, tartunnanjäljitys hidasta kielivähemmistöjen keskuudessa

Kainuun sote 13.8.: Kainuussa 8 uutta tartuntaa, tartunnanjäljitys hidasta kielivähemmistöjen keskuudessa

Tors­tai­na 12.8. on Kai­nuus­sa to­det­tu 8 uut­ta ko­ro­na­ta­paus­ta. Tar­tun­nan saa­neis­ta nel­jä on ol­lut jo ka­ran­tee­nis­sa al­tis­tu­mi­sen vuok­si. Uu­sia ka­ran­tee­ne­ja on mää­rät­ty 20 kpl. Kai­nuun il­maan­tu­vuus on nyt 97,2/ 100 000 / 14 vrk. Ko­ko Kai­nuu on edel­leen ko­ro­nan kiih­ty­mis­vai­hees­sa.

Tar­tun­nan­jäl­ji­tys hi­das­ta kie­li­vä­hem­mis­tö­jen kes­kuu­des­sa

Tar­tun­nan­jäl­ji­tyk­ses­sä on ol­lut vai­keuk­sia eten­kin eri kie­li­vä­hem­mis­tö­jen kans­sa. Mah­dol­li­sen tar­tun­nan saa­neen kon­tak­te­ja ja käy­miä paik­ko­ja on jois­sain ti­lan­teis­sa ol­lut vai­kea sel­vit­tää ja tie­toa mah­dol­li­sis­ta al­tis­tu­mi­sis­ta ei saa­da. Tar­tun­nan­jäl­ji­tyk­sen ai­noa ta­voi­te on saa­da vä­li­tet­tyä tie­toa mah­dol­li­ses­ta al­tis­tu­mi­ses­ta tar­tun­nan saa­neen hen­ki­lön kon­tak­teil­le.

Ro­ko­tus­pis­teet Kai­nuun kou­luis­sa

Kai­kis­sa Kai­nuun kou­luis­sa ja op­pi­lai­tok­sis­sa aloi­te­taan ro­ko­tu­soh­jel­ma, jon­ka pii­ris­sä ovat 12 vuot­ta täyt­tä­neet ja si­tä van­hem­mat kou­lu­lai­set ja opis­ke­li­jat se­kä hen­ki­lö­kun­ta. Ro­ko­tuk­set to­teu­te­taan il­man ajan­va­raus­ta kou­lu­jen ti­lois­sa Po­pup –pe­riaat­teel­la. Ro­ko­tea­jan jo va­ran­neet käy­vät ro­ko­tuk­sel­la ja te­hos­te­ro­ko­tuk­sel­la saa­man­sa ajan ja pai­kan mu­kai­ses­ti. Kou­luis­sa ja op­pi­lai­tok­sis­sa ta­pah­tu­vis­ta ro­ko­tuk­sis­ta tie­do­te­taan tar­kem­min Kai­nuun so­ten tie­dot­teis­sa se­kä Wil­ma-vies­teis­sä.

Kainuun soten 13.8.2021 tiedote: 
https://sote.kainuu.fi/uutiset/kainuussa-8-uutta-tartuntaa-tartunnanjaljitys-hidasta-kielivahemmistojen-keskuudessa

Takaisin uutisiin