Kainuun sote 13.7: Koronarokotusten ajanvaraus avoinna - kaksi uutta tartuntaa Kainuussa

Kainuun sote 13.7: Koronarokotusten ajanvaraus avoinna - kaksi uutta tartuntaa Kainuussa

Kak­si uut­ta tar­tun­taa

Kuh­mos­sa on to­det­tu ko­ro­na­tar­tun­ta jo ka­ran­tee­nis­sa ol­leel­la hen­ki­löl­lä. Sot­ka­mos­sa on yk­si uu­si, vii­kon­lop­pu­na to­det­tuun ta­pauk­seen liit­ty­vä tar­tun­ta, jon­ka joh­dos­ta 14 hen­ki­löä on ase­tet­tu ka­ran­tee­niin.

Ko­ro­na­vi­ruk­sen il­maan­tu­vuus Kai­nuus­sa on täl­lä het­kel­lä 40,3 / 100 000 / 14 vrk. Ko­ro­na­koor­di­naa­tio­ryh­mä kä­sit­te­lee maa­kun­nan ti­lan­net­ta tä­nään.

Ko­ro­na­ro­ko­tus­ten ajan­va­raus avoin­na

Ko­ro­na­ro­ko­tus­ten ajan­va­raus on jäl­leen avoin­na kai­kil­le 16 vuot­ta täyt­tä­neil­le Kai­nuus­sa asu­vil­le.

Ai­ko­ja on saa­ta­vil­la niu­kas­ti hei­nä­kuul­le, ja li­sää ai­ko­ja ava­taan elo­kuun alus­sa ro­kot­tei­den saa­ta­vuu­den mu­kaan. Käy­tän­nös­sä vie­lä en­sim­mäis­tä ro­ko­tus­taan odot­ta­vien ajat si­joit­tu­vat elo-syys­kuul­le. Toi­nen ro­ko­te an­ne­taan 12 vii­kon pääs­tä en­sim­mäi­ses­tä.

Ai­ka va­ra­taan kir­jau­tu­mal­la Oma­so­teen (oma­so­te.kai­nuu.fi) ja va­lit­se­mal­la ko­ro­na­ro­ko­tus­ten ajan­va­raus se­kä ha­lut­tu paik­ka­kun­ta. Ajan voi va­ra­ta myös soit­ta­mal­la ta­kai­sin­soit­to­nu­me­roon 044 709 3788. Tar­kem­mat oh­jeet on luet­ta­vis­sa osoit­tees­ta so­te.kai­nuu.fi/ko­ro­na­ro­ko­tuk­set.

Al­le 18-vuo­tiai­den ajan­va­rauk­set voi teh­dä ai­noas­taan pu­he­li­mit­se.

Ro­ko­tus­jär­jes­te­lyt

Kun­ta­lai­sia pyy­de­tään nou­dat­ta­maan va­rauk­sia su­ju­van toi­min­nan var­mis­ta­mi­sek­si. Ro­ko­teai­kaa ei tu­le siir­tää esi­mer­kik­si lo­mai­lun vuok­si. Mi­kä­li asia­kas jou­tuu pe­ru­maan ajan, uu­si ajan­koh­ta voi siir­tyä toi­vo­tus­ta, kos­ka ai­ko­ja on ra­jal­li­ses­ti. Pe­ruu­tuk­sen voi teh­dä Oma­so­te-pal­ve­lus­ta tai soit­ta­mal­la 040 678 0590 ja va­raa­mal­la tä­män jäl­keen uu­den ajan.

Ro­kot­tei­na uu­sil­le ro­ko­tet­ta­vil­le käy­te­tään mR­NA-val­mis­tei­ta. Al­le 18-vuo­tiaat ro­ko­te­taan vain Pfi­zer-Bion­tec­hin val­mis­teel­la.

Ro­ko­tuk­siin pyy­de­tään ot­ta­maan mu­kaan hen­ki­lö­kort­ti, ajo­kort­ti tai KE­LA-kort­ti, jon­ka vii­va­koo­din avul­la no­peu­te­taan ro­ko­tus­tie­to­jen kir­jaa­mis­ta.

Ro­ko­tet­ta­val­le an­ne­taan toi­nen ajan­va­raus en­sim­mäi­sen an­nok­sen tai pu­he­lin­va­rauk­sen yh­tey­des­sä.

Ro­ko­tus­suo­ja no­peut­taa pan­de­mian tal­tut­ta­mis­ta 

Kat­ta­van väes­tö­ta­son suo­jan saa­vut­ta­mi­sek­si ta­voit­tee­na on ro­kot­taa kaik­ki, joil­le ro­ko­te voi­daan an­taa. Myös toi­sen an­nok­sen ot­ta­mi­nen on tär­keää, kos­ka ro­kot­teen suo­ja ko­ro­na­vi­rus­ta vas­taan nou­see te­hos­teen myö­tä mer­kit­tä­väs­ti. Käy­tet­tä­vil­lä ro­kot­teil­la on hy­vä suo­ja­te­ho myös ny­kyi­siä vi­rus­muun­nok­sia vas­taan.

Ko­ro­na­ro­kot­teet es­tä­vät vi­ru­sin­fek­tio­ta ja vi­ruk­sen erit­ty­mis­tä se­kä tart­tu­mis­ta ih­mi­ses­tä toi­seen. Se ei kui­ten­kaan täy­sin pois­ta tar­tun­nan saa­mi­sen ja tar­tut­ta­mi­sen ris­kiä, jo­ten ro­ko­tuk­sen jäl­keen tu­lee edel­leen nou­dat­taa mui­ta va­ro­toi­mia ja oh­jei­ta.

EU:n ro­ko­tus­to­dis­tus ote­taan käyt­töön – kor­jaus­pyyn­nöt vain tar­vit­taes­sa

EU:n ko­ro­na­to­dis­tus on saa­ta­vil­la Oma­kan­ta-pal­ve­lus­ta (www.kan­ta.fi). Se si­säl­tää kol­me eri to­dis­tus­ta: to­dis­tuk­sen ko­ro­na­ro­ko­tuk­ses­ta, to­dis­tuk­sen ne­ga­tii­vi­ses­ta ko­ro­na­tes­ti­tu­lok­ses­ta ja to­dis­tuk­sen sai­ras­te­tus­ta ko­ro­nas­ta. Kah­den vii­mek­si mai­ni­tun osal­ta to­dis­tus ote­taan käyt­töön 14.7.2021.

Ul­ko­maan mat­kai­lua ke­ho­te­taan edel­leen har­kit­se­maan huo­lel­la. Mi­kä­li to­dis­tuk­sel­le on kii­reel­lis­tä tar­vet­ta esi­mer­kik­si vält­tä­mät­tö­män ul­ko­maan­mat­kan vuok­si, mut­ta to­dis­tuk­ses­sa on puut­tei­ta, tu­lee ot­taa yh­teyt­tä omaan ter­vey­sa­se­maan (en­si­si­jai­ses­ti Oma­so­ten kaut­ta). Sa­moin mi­kä­li tar­vit­see vält­tä­mät­tä pa­pe­ri­sen to­dis­tuk­sen, ei­kä voi si­tä it­se tu­los­taa, voi ot­taa yh­teyt­tä ter­vey­sa­se­maan (yh­teys­tie­dot löy­dät osoit­tees­ta so­te.kai­nuu.fi/ko­ro­nain­fo ja yleis­tä li­sä­tie­toa asias­ta kan­ta.fi/ko­ro­na­to­dis­tus-ukk).

Li­sä­tie­dot: vs. pan­de­mia­pääl­lik­kö Tuo­mo Ero­la 044 797 4872

Takaisin uutisiin