Kainuun sote 13.7: Kainuun koronasuositukset ennallaan

Kainuun sote 13.7: Kainuun koronasuositukset ennallaan

Kai­nuun ko­ro­na­koor­di­naa­tio­ryh­mä pi­tää suo­si­tuk­set en­nal­laan

Ko­ro­na­koor­di­naa­tio­ryh­mä to­te­si Kai­nuun ko­ro­na­ti­lan­teen ole­van va­kiin­tu­nut ta­sol­le, jos­sa tar­tun­to­ja esiin­tyy vii­koit­tain noin 15. Maa­kun­nan alueel­la vi­ruk­sen il­maan­tu­vuus 40,3 (per 100 000 as / 14 vrk). Po­si­tii­vis­ten tes­tien osuus on 1,5 %. Jäl­ji­tysp­ro­sent­ti on 100. Sai­raa­la­hoi­dos­sa on yk­si ko­ro­na­po­ti­las.

Ka­jaa­ni on edel­leen kiih­ty­mis­vai­hees­sa, muu Kai­nuu pe­rus­ta­sol­la. Ka­jaa­nis­sa ko­ro­na­vi­ruk­sen il­maan­tu­vuus on muu­ta maa­kun­taa kor­keam­pi (57,4). Ko­ko maan il­maan­tu­vuus­lu­ku on tä­nään 51,9.

Ko­ko Kai­nuus­sa ovat voi­mas­sa seu­raa­vat suo­si­tuk­set:

Kas­vo­mas­kin käyt­tö kai­kis­sa oman per­heen ul­ko­puo­li­sis­sa lä­hi­kon­tak­teis­sa

Hy­väs­tä kä­si­hy­gie­nias­ta huo­leh­ti­mi­nen

Lä­hi­kon­tak­tien vält­tä­mi­nen ja riit­tä­vän tur­va­vä­lin pi­tä­mi­nen

Ylei­sö­ti­lai­suuk­sia jär­jes­tet­täes­sä edel­ly­te­tään, et­tä asiak­kai­den ja toi­min­taan osal­lis­tu­vien se­kä seu­ruei­den on to­sia­sial­li­ses­ti mah­dol­lis­ta vält­tää lä­hi­kon­tak­ti toi­siin­sa ja tur­val­li­suus voi­daan var­mis­taa nou­dat­taen ope­tus- ja kult­tuu­ri­mi­nis­te­riön ja Ter­vey­den ja hy­vin­voin­nin lai­tok­sen 31.5.2021 an­ta­maa oh­jet­ta.

Ul­ko­maan­mat­kai­lu tu­lee ra­joit­taa vain vält­tä­mät­tö­mään. Ko­ti­maan mat­kai­lus­sa tu­lee nou­dat­taa va­ro­vai­suut­ta ja huo­mioi­da ko­ro­na­vi­ruk­sen vaih­te­le­va alueel­li­nen esiin­ty­vyys. Pai­kal­lis­ten vi­ra­no­mais­ten oh­jei­ta tu­lee nou­dat­taa kaik­kial­la.

Yk­si­tyis­ti­lai­suuk­sia jär­jes­tet­täes­sä on vah­vas­ti suo­si­tel­ta­vaa, et­tä kai­kis­sa ko­koon­tu­mi­sis­sa nou­da­te­taan lä­hi­kon­tak­tien vält­tä­mis­tä ja hy­gie­nia­käy­tän­tö­jä, joil­la eh­käis­tään ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­to­ja. Juh­lat suo­si­tel­laan jär­jes­tä­mään en­si­si­jas­sa ul­ko­na.

Vs. pan­de­mia­pääl­lik­kö Tuo­mo Ero­la: ”Alueel­la esiin­ty­vät tar­tun­nat ovat pääo­sin ka­ran­tee­nis­sa ole­via jat­ko­tar­tun­to­ja, joi­den vuok­si Kai­nuun il­maan­tu­vuus­lu­ku py­syy kor­kea­na. Tar­tun­to­jen läh­teet ovat pe­räi­sin pääo­sin va­paa-ajan vie­tos­ta, ku­ten per­he­ta­paa­mi­sis­ta tai ky­läi­lyis­tä. Tie­toa ke­sä­ta­pah­tu­mis­sa le­vin­neis­tä tar­tun­nois­ta ei ole”.

Ti­lan­teen py­sy­mi­sek­si hal­lit­tu­na Kai­nuun ko­ro­na­koor­di­naa­tio­ryh­mä ke­hot­taa jat­ka­maan va­ro­toi­mia eri­tyi­ses­ti ta­pah­tu­mien jär­jes­tä­mi­sen ja mui­den koh­taa­mis­ten osal­ta.

Suo­si­tus­ten nou­dat­ta­mi­nen ko­ros­tuu eri­tyi­ses­ti ro­kot­ta­mat­to­mil­la hen­ki­löil­lä. ”Nuo­rem­mat ikä­luo­kat ei­vät ole vie­lä kat­ta­van ro­ko­tus­suo­jan pii­ris­sä, ja toi­saal­ta heil­lä so­siaa­li­set kon­tak­tit ovat usein run­sai­ta. Kun nyt ro­ko­tu­sai­ko­ja on saa­ta­vil­la, on tär­keää, et­tä kaik­ki 16-vuo­tiais­ta al­kaen ot­ta­vat ro­kot­teen. Tu­lee kui­ten­kin muis­taa, et­tä se ei va­pau­ta va­ro­toi­mien tai mää­räys­ten nou­dat­ta­mi­ses­ta”, ko­ros­taa Tuo­mo Ero­la Kai­nuun so­tes­ta.

Ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­nat ovat Suo­mes­sa kak­sin­ker­tais­tu­neet edel­li­seen kah­den vii­kon seu­ran­ta­jak­soon ver­rat­tu­na. Tar­tun­to­ja on eni­ten 20 - 29 -vuo­tiai­den ikä­ryh­mäs­sä. Noin puo­let Suo­men tar­tun­nois­ta on pe­räi­sin ul­ko­mail­ta.

Ul­ko­maan mat­kai­lua har­kit­ta­va tark­kaan

Ul­ko­maan­mat­kai­lu tu­lee ra­joit­taa vain vält­tä­mät­tö­mään, ei­kä esi­mer­kik­si Ve­nä­jäl­le mat­kus­ta­mis­ta suo­si­tel­la lain­kaan.

THL suo­sit­te­lee, et­tä myös al­le 16-vuo­tiaat nou­dat­ta­vat mat­kal­ta pa­la­tes­saan sa­mo­ja oh­jei­ta kuin ai­kui­set. Kon­tak­te­ja mui­hin kuin sa­mas­sa asun­nos­sa tai ma­ja­pai­kas­sa asu­viin ih­mi­siin tu­lee vält­tää sii­hen as­ti, kun­nes 3 - 5 päi­vää mat­kan jäl­keen otet­tu ko­ro­na­tes­ti on ne­ga­tii­vi­nen. Tes­tiä ei tar­vi­ta, mi­kä­li kai­kil­la sa­mas­sa asun­nos­sa asu­vil­la ai­kui­sil­la on sai­ras­tet­tu ko­ro­na­tau­ti, täy­si ro­ko­tus­sar­ja ei­kä ke­nel­lä­kään heis­tä ole ko­ro­naan viit­taa­via oi­rei­ta. Täs­sä ta­pauk­ses­sa las­ten­kaan ei tar­vit­se vält­tää kon­tak­te­ja.

Li­säk­si THL suo­sit­te­lee, et­tä mat­kal­ta pa­laa­vat ei­vät käy­tä jul­kis­ta lii­ken­net­tä, me­ne työ­pai­koil­leen tai har­ras­tuk­siin. Las­ten ei myös­kään tu­li­si men­nä var­hais­kas­va­tuk­seen, esio­pe­tuk­seen tai kou­luun sil­lä ai­kaa, kun ai­kui­set odot­ta­vat ne­ga­tii­vi­sia tes­ti­tu­lok­sia.

Li­sä­tie­dot: vs. pan­de­mia­pääl­lik­kö Tuo­mo Ero­la 044 797 4872

Takaisin uutisiin