Kainuun sote 13.1.: Tartuntoja yhä enemmän - lähikontakteja vähennettävä

Kainuun sote 13.1.: Tartuntoja yhä enemmän - lähikontakteja vähennettävä

Uu­sia ko­ro­na­tar­tun­to­ja to­det­tiin Kai­nuus­sa kes­ki­viik­ko­na 163. Al­ku­vii­kon ai­ka­na po­si­tii­vi­sia tu­lok­sia on nyt tul­lut tie­toon 450. To­del­li­nen tar­tun­ta­mää­rä on ole­tet­ta­vas­ti tä­tä suu­rem­pi se­kä tes­ti­vii­veen et­tä ko­ti­tes­tien li­sään­tyes­sä.

Myös Ka­jaa­nin va­rus­kun­nas­sa ko­ro­na­tar­tun­to­jen mää­rä kas­vaa. Kai­nuun Pri­kaa­tin ei­li­sen tie­don mu­kaan, 81 va­rus­mies­tä on to­det­tu ko­ro­na­po­si­tii­vi­sek­si. Al­tis­tu­nei­ta va­rus­mie­hiä on 260.

Kai­nuun tar­tun­nan­jäl­ji­tyk­ses­sä sai­ras­tu­nei­den hen­ki­löi­den kon­tak­toin­nis­sa on usei­den vuo­ro­kau­sien vii­ve. Al­tis­tu­nei­den jäl­ji­tyk­seen ei täl­lä het­kel­lä käy­tän­nös­sä ole mah­dol­li­suuk­sia.

Ter­vey­den ja hy­vin­voin­nin lai­tos on tä­nään il­moit­ta­nut ka­ran­tee­ni- ja ko­ti­tes­tioh­jei­den muut­tu­mi­ses­ta. Kai­nuun so­te tie­dot­taa asias­ta li­sä­tie­to­jen sel­vit­tyä.

Kou­luis­sa ja päi­vä­ko­deis­sa tar­tun­to­ja ja al­tis­tu­nei­ta

Eri puo­lil­la Kai­nuu­ta kou­luis­sa ja päi­vä­ko­deis­sa on yh­teen­sä sa­to­ja ko­ro­na­tar­tun­nal­le al­tis­tu­nei­ta lap­sia.

Po­si­tii­vi­sen tes­ti­tu­lok­sen saa­neet se­kä oi­rei­set op­pi­laat jää­vät ko­ti­hoi­toon. Tar­tun­nan­jäl­ji­tys oh­jeis­taa al­tis­tu­neet. Kun­nat tie­dot­ta­vat ope­tus­jär­jes­te­lyis­tä op­pi­lai­ta ja huol­ta­jia.

Kan­sa­lais­ten vas­tuul­li­suut­ta tar­vi­taan - kaik­kia lä­hi­kon­tak­te­ja tu­lee nyt vä­hen­tää

Tar­tun­ta­ris­ki on ko­hon­nut ko­ko maas­sa, jo­ten al­tis­tu­mi­sen mah­dol­li­suus on hy­vin ylei­nen. Kai­nuus­sa on voi­mas­sa se­kä ko­koon­tu­mi­sia et­tä ra­vin­to­loi­ta kos­ke­via ra­joi­tuk­sia. Li­säk­si kaik­kia lä­hi­kon­tak­te­ja ke­ho­te­taan vä­hen­tä­mään se­kä ole­maan jär­jes­tä­mät­tä myös­kään yk­si­tyis­ti­lai­suuk­sia. 

”Ko­ro­na­ti­lan­teen en­na­koi­daan jat­ku­van vai­kea­na pit­kään. Sii­hen kuin­ka pit­kään, ja mil­lai­sek­si ti­lan­ne kään­tyy, on mah­do­ton­ta vas­ta­ta. Val­mis­tau­dum­me yhä li­sään­ty­viin tar­tun­ta­mää­riin se­kä tar­vit­ta­viin toi­miin sai­raa­la­hoi­don tur­vaa­mi­sek­si. Jos hen­ki­lös­tön pois­sao­lot li­sään­ty­vät ja sa­maan ai­kaan po­ti­las­mää­rät kas­va­vat, on siir­ryt­tä­vä kii­reet­tö­män toi­min­nan ala­sa­joon. Täl­lä het­kel­lä joi­tain suun­ni­tel­tu­ja toi­men­pi­tei­tä on jo jou­dut­tu siir­tä­mään”, ker­too Kai­nuun so­ten pan­de­mia­pääl­lik­kö Lea Käs­mä-Ron­kai­nen.

”Ro­ko­tuk­set an­ta­vat on­nek­si mer­kit­tä­vän suo­jan, jo­ka pie­nen­tää va­ka­van sai­ras­tu­mi­sen ris­kiä. Kai­nuus­sa on kui­ten­kin edel­leen tu­han­sia ih­mi­siä vail­la ro­ko­tuk­sia. Ke­ho­tuk­sia, et­tä nyt kan­nat­taa hank­kia tar­tun­ta, kun oi­reet vai­kut­ta­vat lie­vil­tä, ei to­del­la­kaan tu­le nou­dat­taa. Etu­kä­teen ei voi tie­tää, ke­nen koh­dal­la tau­ti osoit­tau­tuu vai­keak­si. Eri­tyis­tä vas­tuut­to­muut­ta osoit­taa myös juh­lien tms. jär­jes­tä­mi­nen, jos ko­koon­tu­mis­ten ta­voit­tee­na on vä­hä­tel­lä ris­ke­jä – täl­lai­ses­ta ikä­vä kyl­lä on viit­tei­tä. Ko­ro­na­tau­ti voi ol­la seu­rauk­sil­taan va­ka­va”, muis­tut­taa Käs­mä-Ron­kai­nen.

  • Oh­jeet tar­tun­nan saa­neel­le

Jos on saa­nut po­si­tii­vi­sen tu­lok­sen ter­vey­den­huol­lon ko­ro­na­tes­tis­tä, tu­lee jää­dä ko­tiin ja odot­taa tar­tun­nan­jäl­ji­tyk­sen yh­tey­de­not­toa. Tie­to eris­tyk­seen mää­rää­mi­ses­tä an­ne­taan teks­ti­vies­til­lä tai pu­he­li­mit­se mah­dol­li­sim­man pian; vii­ve voi ol­la usei­ta vuo­ro­kau­sia.

Mi­kä­li oi­reet pa­he­ne­vat, esi­mer­kik­si hen­gi­tys vai­keu­tuu, tu­lee ot­taa yh­teyt­tä omal­le ter­vey­sa­se­mal­le, päi­vys­ty­sa­puun 116 117 tai hä­tä­ti­lan­tees­sa 112.

  • Oh­je al­tis­tu­neel­le

Hen­gi­tys­tieoi­rei­set (mm. nu­ha, ys­kä, kurk­ku­ki­pu, kuu­me) se­kä ko­ro­na­tar­tun­nal­le al­tis­tu­neet hen­ki­löt oh­ja­taan ha­keu­tu­maan ko­ro­na­tes­tiin. Ai­ka va­ra­taan en­si­si­jai­ses­ti verk­ko­pal­ve­lus­ta Oma­so­te.kai­nuu.fi (pu­he­li­mit­se 040 165 0020).

Kai­nuun kes­kus­sai­raa­lan päi­vys­ty­sa­pu 116 117 on ruuh­kau­tu­nut kan­sa­lais­ten ko­ro­naan liit­ty­vis­tä tie­dus­te­luis­ta. Päi­vys­tyk­seen ei tu­le soit­taa tie­dus­te­lui­ta var­ten, vaan ot­taa yh­teyt­tä vain mi­kä­li tar­vit­see kii­reel­lis­tä hoi­don tar­peen ar­vioin­tia tai päi­vys­tys­hoi­toa.

 

Li­sä­tie­to­ja me­dial­le: pan­de­mia­pääl­lik­kö Lea Käs­mä-Ron­kai­nen 044 7970 655

Takaisin uutisiin