Kainuun sote 12.8.: Kainuussa todettu 5 uutta tartuntaa

Kainuun sote 12.8.: Kainuussa todettu 5 uutta tartuntaa

Kes­ki­viik­ko­na 11.8. on Kai­nuus­sa to­det­tu 5 uut­ta ko­ro­na­ta­paus­ta. Tar­tun­nan saa­neis­ta kak­si on ol­lut jo ka­ran­tee­nis­sa al­tis­tu­mi­sen vuok­si. Uu­sia ka­ran­tee­ne­ja on mää­rät­ty 15 kpl. Kai­nuun il­maan­tu­vuus on nyt 93,1/ 100 000 / 14 vrk. Ko­ko Kai­nuu on edel­leen ko­ro­nan kiih­ty­mis­vai­hees­sa.

Ko­ro­na­vi­ruk­sel­le on ol­lut mah­dol­li­suus al­tis­tua:

Per­jan­tai 6.8.
- Ra­vin­to­la Kul­ma noin klo 22.35-23.00
- Ra­vin­to­la On­ne­la noin klo 23.00-23.30
- Ra­vin­to­la Grön noin klo 23.30-00.20
- Ra­vin­to­la Sta­din chi­li noin klo 00.20-00.30 (7.8. puo­lel­la)

Lauan­tai 7.8.
-Otan­mä­ki, Ra­vin­to­la Ri­kas­ta­mo klo 21.00 - 00.00.
 

Oi­rei­den il­maan­tues­sa suo­si­tel­laan ha­keu­tu­mis­ta ko­ro­na­tes­tiin.

Jat­kos­sa Kai­nuun so­te ei tie­do­ta al­tis­tu­mis­paik­ko­ja erik­seen tie­dot­teis­saan, vaan il­moit­taa ne verk­ko­si­vul­la: so­te.kai­nuu.fi/al­tis­tu­mis­pai­kat

 

Ko­ro­na­tes­tin tu­lok­set tu­le­vat au­to­maat­ti­ses­ti

Kai­nuun so­ten ta­kai­sin­soit­to­nu­me­rot ovat ruuh­kaan­tu­neet asiak­kai­den soit­taes­sa ko­ro­na­tes­tien tu­lok­sis­ta. Tes­tin tu­lok­set tu­le­vat asiak­kaal­le teks­ti­vies­til­lä, mi­kä­li ai­kaa va­ra­tes­sa Oma­so­ten kaut­ta on an­ta­nut lu­van teks­ti­vies­tien lä­he­tyk­sel­le. Ko­ro­na­tes­tin tu­lok­set nä­ky­vät myös Oma­so­tes­sa. Vas­tauk­set tu­le­vat 1-2 vuo­ro­kau­den si­säl­lä tes­tin ot­ta­mi­ses­ta.


Kai­nuun so­ten Po­pUp ro­ko­tus­pis­te Lin­nan­vir­ta ta­pah­tu­mas­sa

Kai­nuun so­ten ro­ko­tus­pis­te Lin­nan­vir­ta -ta­pah­tu­mas­sa on avoin­na per­jan­tai­na 20.8 klo 17.00 - 20.00 se­kä lauan­tai­na 21.8 klo 12.00 - 18.00. Ro­ko­tus­pis­tees­sä an­ne­taan en­sim­mäi­nen ko­ro­na­ro­ko­te il­man ajan­va­raus­ta. Te­hos­te­ro­kot­tei­ta ei pis­teel­lä an­ne­ta. Ro­ko­te on mak­su­ton ja sen ot­ta­jan tu­lee to­dis­taa hen­ki­löl­li­syy­ten­sä.
 

Ky­sy­myk­siä ko­ro­na­ti­lan­tees­ta?  

No­peas­ti hei­ken­ty­nyt epi­de­mia­ti­lan­ne he­rät­tää mo­nen­lai­sia ky­sy­myk­siä ja tun­tei­ta se­kä epä­tie­toi­suut­ta. Vas­tauk­sia kun­ta­lais­ten usein esi­tet­tyi­hin ky­sy­myk­siin on koot­tu verk­ko­si­vuil­le so­te.kai­nuu.fi/ko­ro­nain­fo.

Ter­vey­den ja hy­vin­voin­nin lai­tos (THL) jär­jes­tää kan­sa­lai­sil­le avoi­men ylei­sö­ti­lai­suu­den 12–15-vuo­tiai­den ko­ro­na­ro­ko­tuk­sis­ta tors­tai­na 12.8. kel­lo 17.30-18.30. Ver­kos­sa jär­jes­tet­tä­väs­sä ti­lai­suu­des­sa asian­tun­ti­jat pi­tä­vät ai­hees­ta alus­tuk­set se­kä vas­taa­vat ylei­sön en­nak­koon lä­het­tä­min ky­sy­myk­siin. https://thl.fi/fi/ajan­koh­tais­ta/ta­pah­tu­mat/ta­pah­tu­ma­ka­len­te­ri/-/event/7796098

 

Kainuun soten 12.8.2021 tiedote https://sote.kainuu.fi/uutiset/kainuussa-todettu-5-uutta-tartuntaa

Takaisin uutisiin