Kainuun sote 12.7: Kaksi uutta tartuntaa - rokotuksiin uusia ajanvarauksia lähipäivinä

Kainuun sote 12.7: Kaksi uutta tartuntaa - rokotuksiin uusia ajanvarauksia lähipäivinä

Kak­si uut­ta tar­tun­taa

Sun­nun­tai­na Kai­nuus­sa on to­det­tu kak­si uut­ta ko­ro­na­tar­tun­taa, jois­ta yk­si Pal­ta­mos­sa ja toi­nen Sot­ka­mos­sa.

Kai­nuun il­maan­tu­vuus­lu­ku on täl­lä het­kel­lä 44,4 /100 000/14 vrk.

Kai­nuun tar­tun­nan­jäl­ji­tyk­seen tu­lee vii­koit­tain tie­toon usei­ta al­tis­tu­mi­sil­moi­tuk­sia ja ka­ran­tee­niin mää­räyk­siä muil­ta paik­ka­kun­nil­ta se­kä ul­ko­mail­ta pa­lan­neil­ta. Tar­tun­to­jen le­viä­mi­sen ris­ki on edel­leen ole­mas­sa, jo­ten al­tis­tu­mis­tie­to­jen sel­vit­tä­mi­nen se­kä ka­ran­tee­ni­mää­räys­ten nou­dat­ta­mi­nen on eri­tyi­sen tär­keää.

Te­hos­te­ro­ko­tuk­set Kai­nuus­sa jat­ku­vat – uu­sia ro­ko­tu­sai­ko­ja pys­tyt­tä­neen an­ta­maan jo lä­hi­päi­vi­nä

Ko­ro­na­ro­ko­tus­ten tois­ten an­nos­ten ajan­va­rauk­set jat­ku­vat suun­ni­tel­lus­ti. Toi­sen an­nok­sen saa­nei­den osuus Kai­nuun ai­kuis­väes­tös­tä on sa­mal­la ta­sol­la kuin muual­la maas­sa, noin vii­de­so­sa.

Yli 16-vuo­tiais­ta kai­nuu­lai­sis­ta on yh­teen ker­taan ro­ko­tet­tu noin kak­si kol­ma­so­saa. 40 - 50 -vuo­tiais­ta 60 - 70 % ja yli 50-vuo­tiais­ta 80 - 90 % on saa­nut en­sim­mäi­sen ro­kot­teen. Al­le 50-vuo­tiai­den ro­ko­tet­tu­jen osuus on muu­ta maa­ta alem­pi, joh­tuen ro­kot­tei­den saa­ta­vuu­des­ta alueel­le.

Ro­kot­tei­den saa­ta­vuu­des­ta on liik­keel­lä eri­lai­sia vää­ri­nym­mär­ryk­siä ja vir­heel­li­siä tie­to­ja. Kai­nuun so­te ha­luaa oi­kais­ta liik­keel­lä ole­via hu­hu­ja, joi­den mu­kaan Kai­nuu­seen tar­koi­tet­tu­ja eriä ei oli­si toi­mi­tet­tu käy­tet­tä­väk­si tai ro­kot­tei­ta ei oli­si va­raa hank­kia.

”Meil­le jae­taan väes­töo­suu­den ver­ran maa­han saa­pu­via ko­ro­na­ro­kot­tei­ta, em­me­kä it­se pys­ty vai­kut­ta­maan ja­ke­luun. Ra­haa ei ro­kot­tei­den ja­ke­lus­sa lii­ku alueil­la, jo­ten täl­lais­ten pu­hei­den le­vit­tä­mi­nen ei ole tar­peen. Elo­kuus­sa ro­ko­tus­mää­riä voi­daan li­sä­tä ja ajan­va­raus käyn­nis­tyy taas lä­hi­päi­vi­nä”, in­for­moi vs. pan­de­mia­pääl­lik­kö Tuo­mo Ero­la Kai­nuun so­tes­ta.

Li­sä­tie­dot: vs. pan­de­mia­pääl­lik­kö Tuo­mo Ero­la 044 797 4872

Takaisin uutisiin