Kainuun sote 12.5.: Kainuussa ei koronatartuntoja - varotoimet edelleen tarpeen

Kainuun sote 12.5.: Kainuussa ei koronatartuntoja - varotoimet edelleen tarpeen

Kai­nuus­sa ko­ro­nan il­maan­tu­vuus nol­lil­la – va­ro­toi­met edel­leen tar­peen

Kai­nuus­sa ei ole to­det­tu yh­tään ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taa kah­teen ja puo­leen viik­koon. Edel­li­nen tar­tun­ta on 25.4. Vii­me vii­kol­la alueel­le ti­las­toi­dut ta­pauk­set ei­vät ole Kai­nuus­sa; nel­jäs­sä ta­pauk­ses­sa on ol­lut ky­se ul­ko­maa­lai­sis­ta, jot­ka ovat kir­jaan­tu­neet maa­kun­taan ja yk­si muual­la asu­vas­ta kai­nuu­lai­ses­ta.

Kai­nuus­sa voi­daan jär­jes­tää enin­tään 50 hen­ki­lön ylei­sö­ti­lai­suuk­sia ja ylei­siä ko­kouk­sia edel­lyt­täen, et­tä niis­sä voi­daan var­mis­taa tar­tun­ta­tau­ti­lain tur­val­li­suus­vel­voit­teet. Ko­koon­tu­mis­ra­joi­tuk­set ovat voi­mas­sa 10.5. - 31.5.2021. Ko­ko­nai­so­sal­lis­tu­ja­mää­rä voi ol­la myös suu­rem­pi, mi­kä­li ylei­sö voi­daan si­joit­taa enin­tään 50 hen­gen eril­li­siin kat­so­mo­loh­koi­hin tai vas­taa­viin aluei­siin. Täl­löin on myös huo­leh­dit­ta­va, et­tä kul­ku alue­loh­koi­hin, tur­va­vä­lit, kä­sien puh­dis­ta­mi­nen se­kä sii­vous ovat tar­tun­ta­tau­ti­lain edel­lyt­tä­mäl­lä ta­val­la jär­jes­tet­ty.

Voi­mas­sa ovat edel­leen seu­raa­vat suo­si­tuk­set ja oh­jeet:

  • Ylei­nen mas­ki­suo­si­tus yli 12-vuo­tiail­le
  • Ylei­nen etä­työ­suo­si­tus on, ei etäo­pe­tus­suo­si­tus­ta
  • Suo­si­tus vält­tää maa­kun­ta­ra­jat ylit­tä­vää mat­kus­ta­mis­ta. Ul­ko­maan­mat­kai­lu tu­lee ra­joit­taa vain vält­tä­mät­tö­mään
  • Al­le 12-v ryh­mä­toi­min­nas­sa ei ole ra­joi­tus­suo­si­tuk­sia, ai­kui­sil­le suo­si­tel­laan enin­tään 50 hen­ki­lön ryh­miä
  • Yk­si­tyis­ti­lai­suuk­sis­sa vah­va suo­si­tus nou­dat­taa tur­vae­täi­syyk­siä ja hy­gie­nia­käy­tän­tö­jä. Yk­si­tyi­siä juh­lia suo­si­tel­laan jär­jes­tet­tä­vän mah­dol­li­sim­man pie­ni­muo­toi­si­na ja vält­tä­mään lä­hi­kon­tak­te­ja.
  • Ko­ro­na­tes­tiin tu­lee edel­leen ha­keu­tua ma­ta­lal­la kyn­nyk­sel­lä. Li­säk­si suo­si­tel­laan Ko­ro­na­vil­kun käyt­tä­mis­tä äly­pu­he­li­mes­sa.

”Yk­si­tyis­ti­lai­suuk­sien osal­ta ke­ho­tam­me edel­leen pi­dät­ty­väi­syy­teen. Sa­moin ylei­nen mas­ki­suo­si­tus ja ke­ho­tus ra­joit­taa mat­kus­ta­mis­ta ovat voi­mas­sa. Ul­ko­maan mat­kai­lus­ta le­viä­vät tar­tun­nat muo­dos­ta­vat to­den­nä­köi­ses­ti jat­kos­sa mer­kit­tä­vän ris­kin uu­sien epi­de­mia-aal­to­jen syn­ty­mi­sek­si. Ti­lan­teen hei­ken­tyes­sä jou­du­taan tar­vit­taes­sa myös ra­joi­tuk­sia ot­ta­maan uu­del­leen käyt­töön, ku­ten nyt ikä­väs­ti kä­vi Kes­ki-Poh­jan­maal­la, jos­sa pa­lat­tiin 10 hen­gen ra­joi­tuk­siin”, muis­tut­taa pan­de­mia­pääl­lik­kö Ol­li-Pek­ka Kouk­ka­ri.

”Ke­vään val­mis­tu­jais­juh­lien osal­ta näyt­tää sil­tä, et­tä jär­jes­tä­mi­nen ko­tio­lois­sa on mah­dol­lis­ta tur­va­vä­leis­tä ja hy­gie­niaoh­jeis­ta huo­leh­ti­mal­la. Op­pi­lai­tok­set oh­jeis­ta­vat oman toi­min­tan­sa”. ”Sää läm­pe­nee ja nyt kan­nat­taa naut­tia ul­ko­na ke­sän tu­los­ta. Ar­viom­me mu­kaan eri­lai­sia ke­sä­ta­pah­tu­mia voi­daan val­mis­tel­la oh­jei­den ja ra­joi­tus­ten puit­teis­sa. Näis­sä kai­kis­sa on muis­tet­ta­va, et­tä oi­rei­se­na ei voi osal­lis­tua ja tes­tei­hin tu­lee yhä ha­keu­tua ma­ta­lal­la kyn­nyk­sel­lä myös ke­säl­lä”, jat­kaa Kouk­ka­ri.

 

Ko­ro­na­ro­ko­tus­ten en­sim­mäi­nen kier­ros saa­ta­neen pää­tök­seen hei­nä­kuun ai­ka­na

Lue koko Kainuun soten tiedote 17.5.2021: https://sote.kainuu.fi/uutiset/kainuussa-ei-koronatartuntoja-varotoimet-edelleen-tarpeen

 

Takaisin uutisiin