Kainuun sote 12.4.: Kaksi uutta korontartuntaa - Vastauksia rokotekysymyksiin

Kainuun sote 12.4.: Kaksi uutta korontartuntaa - Vastauksia rokotekysymyksiin

Ka­jaa­nis­sa on sun­nun­tai­na to­det­tu kak­si uut­ta ko­ro­na­tar­tun­taa. Mo­lem­mat sai­ras­tu­neet ovat aiem­min ka­ran­tee­nis­sa ol­lei­ta hen­ki­löi­tä ja liit­ty­vät vii­me vii­kon laa­jem­paan ryp­pää­seen. Kum­mas­ta­kin tar­tun­nas­ta mää­rät­tiin yk­si lä­hi­pii­ris­sä al­tis­tu­nut ka­ran­tee­niin.

Hu­hut va­ka­vis­ta ro­ko­te­reak­tiois­ta Kai­nuus­sa ovat pe­rät­tö­miä

Kai­nuus­sa on liik­keel­lä hu­hu, et­tä ter­veys­vi­ra­no­mai­set sa­lai­le­vat tie­toa ko­ro­na­ro­ko­tuk­sen ai­heut­ta­mas­ta kuo­le­man­ta­pauk­ses­ta. Kai­nuun so­te to­teaa, et­tä Kai­nuus­sa ei ole tie­dos­sa yh­tään sai­raa­la­hoi­toa vaa­ti­vaa ro­ko­te­reak­tio­ta tai kuo­le­maa ja pyy­tää, et­tä kan­sa­lais­ten huol­ta ei li­sät­täi­si pe­rät­tö­miä tie­to­ja le­vit­tä­mäl­lä.

”Suo­mes­sa­kin on ta­pauk­sia, jos­sa ajal­li­nen yh­teys jo muu­toin hei­kos­sa kun­nos­sa ole­van ro­ko­tuk­seen tie­de­tään. Ikä on sa­mal­la tär­kein yk­sit­täi­nen ris­ki­te­ki­jä se­kä va­ka­vaa ko­ro­na­vi­ru­sin­fek­tio­ta et­tä kuo­le­maa aja­tel­len. Tä­mä ei kui­ten­kaan tar­koi­ta, et­tä ro­ko­te oli­si ai­heut­ta­nut kuo­le­maa. Ikäih­mis­ten ro­ko­tuk­set vä­hen­tä­vät te­hok­kaas­ti ko­ro­na­vi­ru­sin­fek­tios­ta joh­tu­vaa kuol­lei­suut­ta. Tä­mä il­miö on jo nyt näh­tä­vis­sä val­ta­kun­nal­li­ses­ti. Edel­leen on ko­ros­tet­ta­va, et­tä kai­kil­la käy­tet­tä­vis­sä ole­vil­la ko­ro­na­ro­kot­teil­la hyö­dyt ovat kiis­tat­to­mas­ti suu­rem­mat kuin nii­den mah­dol­li­set hait­ta­vai­ku­tuk­set”, to­teaa pan­de­mia­pääl­lik­kö Ol­li-Pek­ka Kouk­ka­ri.

Ro­ko­tus­jär­jes­te­lyis­tä edel­leen run­saas­ti ky­se­lyi­tä

Ky­sy­myk­set ko­ro­na­ro­kot­tei­siin liit­tyen li­sään­ty­vät edel­leen. Kai­nuun so­te vas­taa esi­tet­tyi­hin ky­sy­myk­siin mah­dol­li­sim­man pian, mut­ta vii­vet­tä voi esiin­tyä.  Lue Kainuun soten 12.4. tiedotteesta ylei­sim­mät ky­sy­myk­set ja nii­hin liit­ty­vät vas­tauk­set: https://sote.kainuu.fi/uutiset/kaksi-uutta-korontartuntaa-vastauksia-rokotekysymyksiin

Takaisin uutisiin