Kainuun sote 12.12.: Lauantaina kolme uutta tartuntaa - muistutus suosituksista

Kainuun sote 12.12.: Lauantaina kolme uutta tartuntaa - muistutus suosituksista

Lauan­tai­na kol­me uut­ta tar­tun­taa

Ei­len lauan­tai­na Kai­nuus­sa to­det­tiin kol­me uut­ta ko­ro­na­tar­tun­taa, jois­ta kak­si Ka­jaa­nis­sa ja yk­si Sot­ka­mos­sa. Kaik­ki liit­ty­vät Sko­da Trans­tec­hin ryp­pää­seen.

Al­tis­tu­mi­sis­ta on mää­rät­ty vii­si uut­ta ka­ran­tee­nia.

Muis­tu­tus voi­mas­sa ole­vis­ta suo­si­tuk­sis­ta

Alueel­le on an­net­tu ylei­nen mas­ki­suo­si­tus jul­ki­sis­sa ti­lois­sa ja lii­ken­ne­vä­li­neis­sä mi­kä­li lä­hi­kon­tak­te­ja ei voi­da vält­tää. Li­säk­si työ­pai­koil­le suo­si­tel­laan mah­dol­li­suu­sien mu­kaan etä­työ­hön siir­ty­mis­tä. Ylei­sö- ja yk­si­tyis­ti­lai­suuk­sien jär­jes­tä­mi­ses­sä tu­lee nou­dat­taa har­kin­taa ja te­hos­taa myös va­paa-ajan toi­min­nas­sa lä­hi­kon­tak­tien vä­hen­tä­mis­tä. Maa­kun­ta­ra­jat ylit­tä­väs­sä mat­kai­lus­sa on myös syy­tä nou­dat­taa va­ro­vai­suut­ta.

 

Kainuun soten 12.12.2021 tiedote: https://sote.kainuu.fi/uutiset/lauantaina-kolme-uutta-tartuntaa-muistutus-suosituksista

Takaisin uutisiin