Kainuun sote 12.1.: Uusia koronatartuntoja 149

Kainuun sote 12.1.: Uusia koronatartuntoja 149

Kai­nuun ko­ro­na­tar­tun­to­jen mää­rä jat­kaa nou­suaan. Tiis­tai­na kir­jat­tiin 149 po­si­tii­vis­ta tes­ti­tu­los­ta. Kon­tak­toi­mat­ta on edel­leen sai­ras­tu­nei­ta usei­den edel­lis­ten päi­vien ajal­ta. Al­tis­tu­nei­den jäl­jit­tä­mi­seen on täl­lä het­kel­lä vain ra­jal­li­sia mah­dol­li­suuk­sia. Ko­ro­nan il­maan­tu­vuus Kai­nuus­sa on yli 600 ta­paus­ta / 100 000 asu­kas­ta / 14 vrk.

Sai­raa­la­hoi­don tar­ve ei ole mer­kit­tä­väs­ti ko­hon­nut. KAKS:ssa on ko­ro­na­tau­din vuok­si hoi­dos­sa yk­sit­täi­siä po­ti­lai­ta. Val­miu­den nos­toon on va­rau­dut­tu, mi­kä­li ko­ro­na­po­ti­lai­den mää­rä edel­lyt­tää li­sä­re­surs­se­ja.

Pit­kään jat­ku­nut pan­de­mia­ti­lan­ne vai­kut­taa myös muun toi­min­nan voi­ma­va­roi­hin. Kou­lu- ja opis­ke­lu­ter­vey­den­huol­to il­moit­taa, et­tä toi­min­taa on jou­dut­tu su­pis­ta­maan käyn­nis­sä ole­vien las­ten ko­ro­na­ro­ko­tus­ten vuok­si.

Kai­nuus­sa ikään­ty­nei­den ja ris­ki­ryh­miin kuu­lu­vien ro­ko­tus­kat­ta­vuus on hy­vä. Yli 70-vuo­tiais­ta kol­man­nen ro­ko­tean­nok­sen on saa­nut noin 80 % väes­tös­tä. Edel­leen on huo­mat­ta­va, et­tä va­jaan ro­ko­tus­suo­jan tai ko­ko­naan il­man ko­ro­na­ro­ko­tuk­sia on tu­han­sia, eten­kin kes­ki-ikäi­siä nuo­rem­pia kai­nuu­lai­sia. Eri­tyi­ses­ti hei­dän osal­taan sai­ras­tu­mis­ris­ki on kor­kea.

Tar­tun­ta­ris­ki on täl­lä het­kel­lä kor­kea ko­ko maas­sa, jo­ten kaik­kia ke­ho­te­taan vä­hen­tä­mään lä­hi­kon­tak­te­ja ja nou­dat­ta­maan mui­ta oh­jei­ta. Tar­tun­nal­le al­tis­tu­nei­ta se­kä oi­rei­sia ke­ho­te­taan ha­keu­tu­maan ko­ro­na­tes­tiin.

Kai­nuus­sa voi­mas­sa ko­koon­tu­mis- ja ra­vin­to­la­ra­joi­tuk­set

Val­tio­neu­vos­ton pää­tök­sel­lä 12.tam­mi­kuu­ta al­kaen kaik­ki ra­vin­to­lat tu­lee sul­kea klo 18.00. Ko­ro­na­pas­sin käyt­tö ei va­pau­ta asia­kas­paik­ka­mää­rää tai an­nis­ke­lu- ja au­kio­loai­ko­ja kos­ke­vis­ta ra­joi­tuk­sis­ta. Nyt sää­de­tyt ra­joi­tuk­set ei­vät kui­ten­kaan kos­ke hen­ki­lös­tö­ra­vin­to­loi­ta, nou­to­ruuan myy­mis­tä asiak­kail­le tai huol­toa­se­mien ra­vin­to­loi­ta.

Poh­jois-Suo­men alue­hal­lin­to­vi­ras­to on kiel­tä­nyt Kai­nuus­sa ylei­set ko­kouk­set ja ylei­sö­ti­lai­suu­det, jos si­sä­ti­lois­sa osal­lis­tu­jia on yli 20 tai ul­ko­na yli 50 hen­ki­löä. Ko­ro­na­pas­sia ei voi käyt­tää vaih­toeh­to­na alueel­li­sil­le ra­joi­tuk­sil­le.

Toi­min­nan­har­joit­ta­jia tai ti­lo­jen hal­ti­joi­ta kos­ke­vat ylei­ses­ti tar­tun­ta­tau­ti­lain 58c §:n vel­voit­teet huo­leh­tia riit­tä­väs­tä väl­jyy­des­tä, hy­gie­nia­toi­mis­ta se­kä osal­lis­tu­jien oh­jeis­ta­mi­ses­ta tar­tun­to­jen le­viä­mi­sen es­tä­mi­sek­si.

Kai­nuus­sa on voi­mas­sa myös seu­raa­vat suo­si­tuk­set:

  • Yk­si­tyis­ti­lai­suuk­sia ei suo­si­tel­la jär­jes­tet­tä­väk­si
  • Maa­kun­ta­ra­jat ylit­tä­vää mat­kus­ta­mis­ta ei suo­si­tel­la
  • Ylei­nen mas­ki­suo­si­tus yli 10-vuo­tiail­le jul­ki­sis­sa ti­lois­sa, lii­ken­ne­vä­li­neis­sä se­kä op­pi­lai­tok­sis­sa
  • Vah­va etä­työ­suo­si­tus ja te­hos­te­tut va­ro­toi­met työ­pai­koil­la
  • Kon­tak­tien ra­joit­ta­mis­ta omaan lä­hi­pii­riin ja lä­hi­kon­tak­tien vä­hen­tä­mis­tä va­paa-ajan toi­min­nois­sa
  • Ris­ki­ryh­mään kuu­lu­vien suo­jaa­mis­ta tar­tun­noil­ta vä­hen­tä­mäl­lä vie­rai­lu­ja hoi­dos­sa ja hoi­vas­sa

Tes­taus­ta li­sä­tään

Ka­jaa­nin Ra­ja­ka­tu 3:ssa si­jait­se­van ko­ro­na­tes­tia­se­man au­kio­loai­kaa on laa­jen­net­tu ja tes­taus­ka­pa­si­teet­tia li­sät­ty. Ra­ja­ka­dun tes­taus on avoin­na päi­vit­täin klo 8 – 19.

Myös KAKS:n dri­ve in -tes­taus on avoin­na päi­vit­täin. Kun­tien ter­vey­sa­se­mal­la tes­taus pal­ve­lee ar­ki­päi­vi­sin.

Tes­tia­jat va­ra­taan en­si­si­jai­ses­ti Oma­so­te-verk­ko­pal­ve­lus­ta (pu­he­li­mit­se 040 165 0020).

 

Li­sä­tie­to­ja me­dial­le: pan­de­mia­pääl­lik­kö Lea Käs­mä-Ron­kai­nen 044 7970 655

 

Kainuun soten tiedote 12.1.2022

Takaisin uutisiin