Kainuun sote 12.1.: Omikron-löydöksiä myös Kainuussa

Kainuun sote 12.1.: Omikron-löydöksiä myös Kainuussa

Tä­nään on vah­vis­tet­tu en­sim­mäi­set la­bo­ra­to­rio­sek­ven­soi­dut omik­ron-muun­nok­set kai­nuu­lai­sil­ta ko­ro­na­po­ti­lail­ta. Tar­tun­to­jen kas­vu­vauh­ti on vii­tan­nut no­peas­ti le­viä­vään muu­tok­seen vii­me ai­koi­na.

Useis­sa kai­nuu­lai­sis­sa kou­luis­sa on to­det­tu ko­ro­na­tar­tun­to­ja vii­me päi­vi­nä. Eril­li­siä tie­do­tus­ti­lai­suuk­sia kou­lu­lais­ten van­hem­mil­le ko­ro­na­tar­tun­nois­ta ei jär­jes­te­tä. Kou­lut tie­dot­ta­vat oh­jeis­tuk­ses­ta Wil­ma-vies­teil­lä. Po­si­tii­vi­sen tes­ti­tu­lok­sen saa­neet se­kä oi­rei­set op­pi­laat jää­vät ko­ti­hoi­toon. Tar­tun­nan­jäl­ji­tys oh­jeis­taa al­tis­tu­neet.

Tar­tun­nan­jäl­ji­tyk­ses­sä on mer­kit­tä­vää vii­vet­tä, mut­ta kon­tak­toin­te­ja teh­dään kii­reel­li­se­nä kriit­tis­ten toi­min­to­jen hen­ki­lös­tön se­kä kou­lu­jen ja päi­vä­hoi­don tar­tun­toi­hin liit­tyen.

Tar­tun­ta­ris­ki on ko­hon­nut ko­ko maas­sa, jo­ten al­tis­tu­mi­sen mah­dol­li­suus on hy­vin ylei­nen. Kai­nuun so­te ke­hot­taa vä­hen­tä­mään kaik­kia lä­hi­kon­tak­te­ja ja ra­joit­ta­maan vie­rai­lu­ja ris­ki­ryh­miin kuu­lu­vien, esi­mer­kik­si iso­van­hem­pien luok­se.

Kai­nuun kes­kus­sai­raa­lan päi­vys­ty­sa­pu 116 117 on ruuh­kau­tu­nut kan­sa­lais­ten ko­ro­naan liit­ty­vis­tä tie­dus­te­luis­ta. Päi­vys­tyk­seen ei tu­le soit­taa tie­dus­te­lui­ta var­ten, vaan ot­taa yh­teyt­tä vain mi­kä­li tar­vit­see kii­reel­lis­tä hoi­don tar­peen ar­vioin­tia tai päi­vys­tys­hoi­toa.

Oh­jeet tar­tun­nan saa­neel­le

Jos on saa­nut po­si­tii­vi­sen tu­lok­sen ter­vey­den­huol­lon ko­ro­na­tes­tis­tä, tu­lee jää­dä ko­tiin ja odot­taa tar­tun­nan­jäl­ji­tyk­sen yh­tey­de­not­toa. Tie­to eris­tyk­seen mää­rää­mi­ses­tä an­ne­taan teks­ti­vies­til­lä tai pu­he­li­mit­se mah­dol­li­sim­man pian; vii­ve voi ol­la usei­ta vuo­ro­kau­sia.

Mi­kä­li oi­reet pa­he­ne­vat, esi­mer­kik­si hen­gi­tys vai­keu­tuu, tu­lee ot­taa yh­teyt­tä omal­le ter­vey­sa­se­mal­le, päi­vys­ty­sa­puun 116 117 tai hä­tä­ti­lan­tees­sa 112.

Oh­je al­tis­tu­neel­le

Hen­gi­tys­tieoi­rei­set (mm. nu­ha, ys­kä, kurk­ku­ki­pu, kuu­me) se­kä ko­ro­na­tar­tun­nal­le al­tis­tu­neet hen­ki­löt oh­ja­taan ha­keu­tu­maan ko­ro­na­tes­tiin. Ai­ka va­ra­taan en­si­si­jai­ses­ti verk­ko­pal­ve­lus­ta Oma­so­te.kai­nuu.fi (pu­he­li­mit­se 040 165 0020).

Li­sä­tie­to­ja me­dial­le: pan­de­mia­pääl­lik­kö Lea Käs­mä-Ron­kai­nen 044 7970 655

Takaisin uutisiin