Kainuun sote 11.8.: Kainuun sotella PopUp-koronarokotuspiste Linnanvirta-tapahtumassa

Kainuun sote 11.8.: Kainuun sotella PopUp-koronarokotuspiste Linnanvirta-tapahtumassa

Tiis­tai­na 10.8. on Kai­nuus­sa to­det­tu 3 uut­ta ko­ro­na­ta­paus­ta. Tar­tun­nan saa­neis­ta kaik­ki ovat ol­leet jo ka­ran­tee­nis­sa al­tis­tu­mi­sen vuok­si. Uu­sia ka­ran­tee­ne­ja on mää­rät­ty 10 kpl. Kai­nuun il­maan­tu­vuus on nyt 105,6/ 100 000 / 14 vrk. Ko­ko Kai­nuu on edel­leen ko­ro­nan kiih­ty­mis­vai­hees­sa.

Ko­ro­na­vi­ruk­sel­le on ol­lut mah­dol­li­suus al­tis­tua Per­jan­tai­na 6.8.21 Vuo­ka­tis­sa Ama­ril­lo ra­vin­to­las­sa klo 17.30-18.00 se­kä Ka­tin­kul­lan kyl­py­läs­sä klo 18.00-20.30. Oi­rei­den il­maan­tues­sa suo­si­tel­laan ha­keu­tu­mis­ta ko­ro­na­tes­tiin.

Ro­ko­tus­pis­te Lin­nan­vir­ta -ta­pah­tu­mas­sa

Kai­nuun so­te tuo Lin­nan­vir­ta ta­pah­tu­maan 20.8.-22.8.2021 Po­pUp –ro­ko­tus­pis­teen, jos­sa voi käy­dä ot­ta­mas­sa ko­ro­na­ro­kot­teen ai­kaa va­raa­mat­ta. Ro­ko­tus­paik­ka­na on en­si­hoi­don am­bu­lans­si. Ro­ko­tus­pis­teen tar­kem­mas­ta pai­kas­ta ja ai­ka­tau­lus­ta tie­do­te­taan erik­seen.

Kai­nuun ko­ro­na­ta­pauk­set ovat täl­lä het­kel­lä pääo­sin al­le 30 vuo­tiail­la, joi­den ro­ko­te­kat­ta­vuus on vie­lä ver­rat­tain heik­ko. Avat­ta­val­la ro­ko­tus­pis­teel­lä py­ri­tään te­ke­mään en­sim­mäi­sen ro­ko­tuk­sen ot­ta­mi­ses­ta help­poa. Ro­kot­teet ovat mak­sut­to­mia ja sen saa­mi­sek­si tu­lee osoit­taa hen­ki­löl­li­syy­ten­sä.

Kainuun soten 11.8.2021 tiedote

Takaisin uutisiin